อัพเดตข่าวคราวในแวดวงเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับ Truefitt & Hill บาร์เบอร์อังกฤษแท้ ระดบั ตำนานทห่ี นมุ่ ๆ สภุ าพบรุ ษุ สดุ คลู ใหค้ วามไวว้ างใจในความเปน็ มอื อาชพี ของ ชา่ งผเู้ ชย่ี วชาญดว้ ยฝมี อื อนั ประณตี และพถิ พี ถิ นั ในทกุ ๆ ขน้ั ตอน อนั เปน็ เอกลกั ษณ์ การบรกิ ารของรา้ น และสำหรบั สาขาใหมล่ า่ สดุ ท่ี The Artisans’ Royal Club คลับ สำหรับสุภาพบุรุษแห่งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวม 5 แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่มี ความเชย่ี วชาญในแตล่ ะดา้ นของสภุ าพบรุ ษุ ซง่ึ นอกจาก Truefitt & Hill ที่สุดแห่ง มืออาชีพการตัดผมและกรูมมิ่งในรูปแบบอังกฤษ ยังมี Mango Mojito แบรนด์ รองเท้าหนังคุณภาพสำหรับสุภาพบุรุษทรงคลาสสิกและลายเส้นแต่งสี Patina ที่ แต่งผ่านรองเท้าทีละคู่ Selvedgework ให้บริการสร้างสรรค์กางเกงยีนส์และ แจก็ เกต็ ในรปู แบบ Custom-made Notch ตระกลู ชา่ งตดั สทู ที่ส่งต่อประสบการณ์ และฝีมือกันมากว่า 50 ปี และ Duke ต้นตำรับคลับ จิบไวน์ วิสกี้ หรือเครื่องดื่ม อื่นๆ ในบรรยากาศที่ผสมผสานงานศิลปะ พร้อมห้องสูบซิการ์

มาสะท้อนภาพลักษณ์ตัวตนสุภาพบุรุษกับ 5 แบรนด์สุดคลาสสิกได้แล้วที่ The Artisans’ Royal Club ชั้น 1 เกษร วิลเลจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.