LOOK YOUNGER THAN YOUR AGE

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

อะไรบา้ งเปน็ ปจั จยั ทจี่ ะทำใหค้ ณุ ดอู อ่ นกวา่ วยั ? แนน่ อนวา่ ไม่ใชม่ เี พยี งสงิ่ เดยี ว ผวิ ทดี่ อู อ่ นกวา่ วยั นนั้ ตอ้ งมคี วามกระชบั โครงหนา้ ไดร้ ปู เนอื้ ผวิ แนน่ เนยี นละเอยี ด เปลง่ ปลงั่ อมิ่ ฟู รวมถงึ เรยี บเนยี นไรร้ วิ้ รอย

ปัจจัยที่คุณต้องคำนึงถึง

1. ล้างหน้าให้ผิวสะอาดที่สุดก่อนการบำรุงเสมอ บำรุงอะไรลงไปก็อาจไร้ค่า หรือได้ ไมเ่ ตม็ ประสทิ ธภิ าพหากคณุ ลา้ งหนา้ ไมส่ ะอาด สง่ิ สกปรกทอ่ี ยใู่ นรขู มุ ขนจะคอยปดิ กน้ั ไม่ให้สารบำรุงลงไปถึงและอย่าลืมเช็ดผิวให้แห้งสนิททุกครั้ง 2. สครับผิวสัปดาห์ละสองครั้ง กระบวนการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพของเราจะทำ หน้าที่ได้แย่ลงเมื่ออายุมากขึ้น เราสามารถช่วยให้กระบวนการนี้กลับมาสมบูรณ์แบบ โดยการสครับผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับผิวสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง 3. มาสก์ผิวหน้าบ่อยๆ เพื่อเติมความชุ่มชื้น เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการ ปกป้องความชุ่มชื้นของผิวก็จะลดลงไปด้วย ถ้าพอมีเวลาควรมาสก์ผิวหน้าเพื่อเติม ความชุ่มชื้นให้ผิวให้บ่อยขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ทุกวัน หรือวันเว้นวัน 4. ทาครีมกันแดดทุกวัน ไม่ว่าจะออกนอกบ้านหรือไม่ สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำในตอน เช้า คือการทาครีมกันแดด เพื่อปกป้องผิวจากรังสียูวีเอ ยูวีบี และอินฟราเรดที่เป็น ตัวการให้ผิวหมองคล้ำ ทำลายคอลลาเจน อิลาสติน ทำให้ผิวหย่อนคล้อย มีริ้วรอย 5. เลือกครีมบำรุงประสิทธิภาพสูง ข้อนี้สำคัญมาก การดูแลผิวให้ดูอ่อนกว่าวัยนั้น ต้องมาจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงจุดที่สุด ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ ออกแบบสูตรผสมมาเพื่อช่วยในการยกกระชับ ปรับโครงหน้า ลดเลือนริ้วรอย และ ช่วยให้ผิวอิ่มฟูดูเปล่งปลั่งมากมาย ลองเลือกให้เหมาะกับผิวของคุณ

1. L’OCCITANE Immortelle Reset Oil-in-serum (2,450 บาท) เซรมั่ เนอื้ ใส ทมี่ าพรอ้ มแคปซลู สเี หลอื งทองทบ่ี รรจนุ ำ้ มนั หอมระเหยจากดอกอมิ มอคแตลไวข้ า้ งใน ชว่ ยใหผ้ วิ ดอู อ่ นเยาว์ สดใสเสมอื นไดร้ บั การพกั ผอ่ น อยา่ งเพยี งพอ ผวิ อมิ่ เอบิ ขนึ้ รวิ้ รอยรอ่ งตนื้ ดเู ตม็ ขนึ้ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั พรอ้ มรเี ซต็ ผวิ ใหก้ ระจา่ งใส เปลง่ ประกายออรา่ 2. JURLIQUE Herbal Recovery Signature Serum (50 มล. 3,800 บาท) สตู รปรบั ปรงุ ใหม่ ใชเ้ ทคโนโลยขี นั้ สงู ในการผลติ เนอื้ เจลใหม้ คี วามสามารถในการกกั เกบ็ ความชมุ่ ชนื้ ของผวิ มสี ว่ นผสมของสารสกดั จากดอกโคลเวอรส์ แี ดง ชอ่ สนญปี่ นุ่ ชว่ ยตอ่ สกู้ บั รวิ้ รอย สผี วิ ไมส่ มำ่ เสมอ ชว่ ยเพมิ่ ความกระชบั และ ความเปลง่ ประกายใหผ้ วิ แลดอู อ่ นเยาว์ 3. GUERLAIN Abeille Royale Double R Serum (30 มล. 6,610 บาท) เซรมั่ ระดบั นวตั กรรมทถี่ กู ออกแบบอยู่ในขวดปมั๊ แยกเปน็ 2 ฝงั่ ดา้ นหนงึ่ เปน็ เซรมั่ ทจี่ ะชว่ ย Renew ผลดั เซลลผ์ วิ อยา่ งออ่ นโยนดว้ ยสว่ นผสมของ ‘Lamellar Gel’ อกี ดา้ นหนงึ่ จะชว่ ย Repair ซอ่ มแซมผวิ ชว่ ยใหผ้ วิ สามารถสงั เคราะหก์ รดไฮยาลรู อนกิ ขนึ้ มาเอง พรอ้ มยงั ซอ่ มแซมคอลลาเจนทถ่ี กู ทำลายไปแลว้ อกี ดว้ ย 4. LA PRAIRIE Skin Caviar Luxe Cream (50 มล. 19,950) ปรบั สตู รสารสกดั คาเวยี รส์ ตู รใหมท่ เี่ ขม้ ขน้ ทรงพลงั กวา่ เดมิ Caviar Premier นปี้ ระกอบดว้ ยสารสกดั คาเวยี รธ์ รรมชาตผิ สานกบั Biomimetic Caviar Peptide พรอ้ มเซลลลู าร์ คอมเพลก็ ซ์ ชว่ ยฟนื้ ฟผู วิ ในระดบั ทลี่ ำ้ ลกึ และกระตนุ้ การสรา้ งคอลลาเจนใหผ้ วิ เนยี นกระชบั และเปลง่ ปลงั่ ไดร้ วดเรว็ กวา่ เดมิ 5. SISLEŸA L’integral Anti-age Firming Concentrated Serum (30 มล. 16,000 บาท) เซรมั่ เนอื้ สมั ผสั กงึ่ เจลอมิ ลั ชน่ั ทมี่ าพรอ้ มกบั เทคโนโลยี Gel Trap นมุ่ เนยี นสบายผวิ และมคี ณุ สมบตั ใิ นการยกพยงุ ผวิ ในทนั ที สตู รผสมใหมน่ มี้ สี ว่ นผสมของพชื พรรณธรรมชาติ 7 ชนดิ ทจี่ ะชว่ ย

สรา้ งแรงตงึ พยงุ ผวิ จากภายในใหผ้ วิ แนน่ เอบิ อมิ่ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั เจน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.