ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ เสด็จเยือนโอเชียเนีย

เสด็จ เยือน โอ เ ชี ย เ นี ย

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ให้หลังจากพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงยูจินี วันรุ่งขึ้นเจ้าชายแฮร์รี่และ ดัชเชสเมแกนก็เสด็จเยือน 4 ประเทศคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ และ ตองกาในเขตโอเชียเนียทันที ซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็น ทางการครง้ั แรกของทง้ั คู่ ในการเสดจ็ เยอื นออสเตรเลยี และนวิ ซแี ลนดค์ รง้ั น้ี เชน่ เดยี วกบั เมอ่ื ครง้ั ทเ่ี จา้ ฟา้ ชายชารล์ สแ์ ละเจา้ หญงิ ไดอานา่ พระบดิ าและพระมารดา ในเจา้ ชายแฮรร์ แ่ี เคยเสดจ็ เยอื นมากอ่ น

และทพ่ี เิ ศษยง่ิ กวา่ นน้ั คอื ดชั เชสแหง่ ซสั เซก็ สป์ ระกาศวา่ ทรงพระครรภ์ ยงั ความ

ยนิ ดแี กส่ มาชกิ ราชวงศแ์ ละพสกนกิ รของประเทศในเครอื จกั รภพอยา่ งยง่ิ

ตลอดเวลา 16 วนั ของการเสดจ็ เยอื น เราไดเ้ หน็ แฟชน่ั ของดชั เชสแหง่ ซสั เซก็ ส์ ทบ่ี ง่ วา่ ทรงดมู สี ไตลใ์ นแบบฉบบั ของพระองคเ์ องมากเลยทเี ดยี ว

พลเอก เซอร์ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้ว่าการเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา รับเสด็จเจ้าชายและดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ปี 2018 ทรงฉายพระรูปร่วมกัน โดยมีซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ เป็นฉากหลัง ดัชเชสเมแกนทรงฉลองพระองค์เดรสทรงสอบของ Karen Gee ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ออสเตรเลีย และรองพระบาท Stuart Weitzman

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.