‘DINNER WITH THE DUKE’ ระดมทุนพัฒนาชีวิตคนไทย

ระดมทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนไทย

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

สร้างความปลื้มปีติแก่ชาวไทยและชาวอังกฤษเป็น อยา่ งมาก เมอ่ื เจา้ ชายรชิ ารด์ ดยคุ แหง่ กลอสเตอร์ เสดจ็ มาทรงเปน็ ประธานในงาน ‘Dinner with the Duke’ ดนิ เนอรก์ ารกศุ ลสดุ เอก็ ซค์ ลซู ฟี ทส่ี ถานเอกอคั รราชทตู อังกฤษประจำประเทศไทย และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจะนำรายได้หลัง หกั คา่ ใชจ้ า่ ยมอบใหแ้ ก่ Habitat for Humanity Thailand (มลู นธิ ทิ อ่ี ยอู่ าศยั ประเทศไทย) เพอ่ื การพฒั นาคณุ ภาพ ชวี ติ ของคนไทยผา่ นการสรา้ งบา้ นและพฒั นาชมุ ชน

ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า เจ้าชายริชาร์ด พระโอรส พระองค์ที่ 2 ในเจ้าชายเฮนรี่ ดยุคแห่งกลอสเตอร์ และเจ้าหญิงอลิซ ทรงปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ มากมาย ในฐานะประธานและสมาชิกองค์กรการกุศล ทั้งในประเทศและนานาชาติกว่า 150 องค์กร และครั้ง นี้นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งที่พระองค์เสด็จมาทรงร่วม งานการกุศลในเมืองไทย

บรรยากาศ ณ สถานเอกอคั รราชทตู องั กฤษประจำ ประเทศไทยบนถนนวิทยุค่ำคืนนั้นจึงอบอุ่นไปด้วย เหล่าผู้ใจบุญที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จดยุคแห่ง กลอสเตอร์ นำโดย มร.ไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย คุณมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานสง่ เสรมิ การตลาด บรษิ ทั สยามพวิ รรธน์ จำกดั และ มร.ทิโมธี โล๊ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิ ทอ่ี ยอู่ าศยั ประเทศไทย

ดินเนอร์มื้อพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก ‘เคน ฮอม’ เซเลบริตี้เชฟระดับโลก มารังสรรค์เมนูอาหารแก่ผู้ ร่วมงานทั้งหมด 6 คอร์ส ประกอบด้วย เมนูเปาะเปี๊ยะ ทอดสอดไส้ไก่กรอบและมะเขือเทศอบแห้ง เสิร์ฟ พร้อมกับสลัดผักไมโครออร์แกนิก ซุปครีมหน่อไม้ฝรั่ง โรยหน้าด้วยผักชีไทย กุ้งทะเลผัดซอสคลุกเคล้า อิตาเลียนพาสลีย์ ผักชี และใบโหระพา เป็ดย่างซอส บาร์บีคิว วางคู่กับวาฟเฟิล ข้าวโพด หัวหอม และขิง

ส่วนของหวานเป็นมะม่วงสุกเสิร์ฟพร้อมไอศกรีม วานิลลา ปิดท้ายด้วยขนมปังชิ้นพอดีคำ และกาแฟสด สูตรพิเศษเฉพาะของแมนดาริน หรือจะเลือกจิบชา ฝรั่งก็เข้ากันเป็นอย่างดี

ท่ามกลางการขับกล่อมเสียงเพลงจากคุณรัดเกล้า อามระดิษ นักร้องดิว่าแถวหน้าของเมืองไทย รวมถึง เพลดิ เพลนิ กบั การถา่ ยภาพเปน็ ทร่ี ะลกึ ฝมี อื ลน่ั ชตั เตอร์ ของชา่ งภาพชอ่ื ดงั คณุ พรพจน์ กาญจนหตั ถกจิ หรอื ท่ี รจู้ กั ในนาม ‘พจน์ Sixtysix’ ทม่ี าทำใหท้ กุ ทา่ นอม่ิ เอมไป กบั ความสขุ ตลอดคำ่ คนื แหง่ การใหน้ อ้ี ยา่ งไมร่ ลู้ มื

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.