ศิลปะแห่งสไตล์ของซูเปอร์สตาร์

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

อาภรณ์มากมายที่จัดแสดงให้ชมที่งาน ประมูลศิลปะ Take Home a Nude ซึ่งจัดขึ้นโดยโซเธอบีส์ที่มหานครนิวยอร์ก เพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับสมาคมศิลปะ นวิ ยอรก์ และทา่ มกลางดาวดงั เดน่ ดา้ นสไตล์ ที่ตบเท้ามาร่วมงานมากมาย ก็คือนักแสดง รนุ่ ใหญ่ นาโอมิ วตั ส์ ทง่ี านนเี้ กเ๋ ปน็ พเิ ศษใน ชุดสูทกางเกงปักประดับดอกไม้สีแดงและ สฟี า้ (ขวา) ดา้ นซเู ปอรโ์ มเดลชาวเดนมารก์ เฮเลน่า คริสเตนเซน ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน ในเสื้อตัวบนสีดำแต่งระบาย คาดเข็มขัด ประดับคริสตัลสีและกางเกงขากว้าง (ซ้าย) และนักแสดงชื่อดัง บรูค ชีลด์ มาในชุดสูท สีชมพูสด คลุมทับเสื้อยืดสกรีนหน้าไอริส แอปเฟล แฟชั่นไอคอนวัย 97 ปี และสวม รองเทา้ บลั เลตแ์ ตง่ เฟอร์ (กลาง)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.