HOROSCOPE

Hello! (Thailand) - - HOROSCOPE - fonpram@gmail.com

ราศีมังกร 14 ม.ค. - 12 ก.พ. ไม่ใช่ช่วงที่ดีนักสำหรับคนมีคู่ การใชส้ ติ ความอดทน มากกวา่ อารมณ์เป็นสิ่งจำเป็น คนโสด ถอื วา่ ดแี ลว้ ทโี่ สด สขุ ภาพ ดแู ล รักษาตัวจากโรคประจำฤดูกาล หรือโรคติดต่อให้ดี มิเช่นนั้น อาจจะเรื้อรังจนเสียทั้ง เงินและเวลาอีกมาก งานเงินเป็นสิ่งดีๆ ในช่วงนี้ กระแสดาวแสดงให้เห็นความมั่นคงและก้าวหน้า แต่ก็ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียว เพียงแต่ปัญหา ที่ต้องแก้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็งและเดินหน้า ต่อไป เตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ ทั้งเงินสำรอง คอนเน็กชั่นกับคนอื่น แผนการในการทำงาน และ ปฏบิ ตั อิ ยา่ งมวี นิ ยั อยา่ ใหเ้ สยี โอกาสดๆี ทมี่ เี ขา้ มา

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. - 13 มี.ค. การงาน นับเป็นช่วงเวลาที่ดี กระแสดาวบ่งบอกความขยัน ได้เต็มที่ ทุกอย่างออกมาได้ อย่างใจ ดังนั้นคุณต่อยอด ความสำเร็จที่มีอยู่ได้เลย สุขภาพ เป็นสิ่งเดียวที่บั่นทอนความสำเร็จเรื่องงาน ความเครยี ด ความดนั โลหติ โรคเกยี่ วกบั กระดกู และ การเจ็บป่วยอย่างปัจจุบันทันด่วน เป็นสิ่งที่ต้องระวัง ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการดูแลตัวเอง กินอยู่อย่างมีวินัย และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยผ่อนหนักให้ เป็นเบาได้ ความรัก คนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ดีแม้จะ ไมห่ วานนกั สว่ นคนโสด อาจพบเจอคนถกู ใจจากงาน ทคี่ ณุ ทำอยู่

ราศีมีน 14 มี.ค. - 12 เม.ย. งานการยังคงต้องอาศัยความ อดทน ขยันหมั่นเพียร เพื่อให้ ผ่านปัญหาในช่วงนี้ต่อไป แต่ ไม่ต้องกังวลเพราะฟ้าหลังฝน ย่อมสวยงามเสมอ อาศัยช่วง เวลานี้เตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ ตั้งแต่ ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนาตนเอง ไปจนถึง เงินทองเผื่อยามฉุกเฉินหรือเผื่อลงทุนเพิ่มเติม สุขภาพ ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนัก แม้ดูผิวเผินจะไม่มี อะไรกต็ าม ตอ้ งหมนั่ ตรวจเชก็ สขุ ภาพใหด้ แี ละมวี นิ ยั ในตัวเอง ภัยเงียบไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ความรัก คนมีคู่ หวานกลมกล่อม กำลังดี แต่คนโสด ไม่ดีไม่แย่ ถ้ามี คนเขา้ มากต็ อ้ งดกู นั ยาวๆ

ราศีเมษ 13 เม.ย. - 13 พ.ค. คงยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับงาน ต่อไป แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะ คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่ต้องเสีย แตก่ ต็ อ้ งลงแรงกนั ไมน่ อ้ ย สงิ่ ที่ ต้องระวังเพิ่มเติมคือเรื่อง เอกสารสญั ญา คณุ ตอ้ งละเอยี ดรอบคอบ อา่ นทกุ ครงั้ ทจี่ ะตอ้ งมกี ารเซน็ ชอื่ ไมอ่ ยา่ งนนั้ คณุ อาจเสยี เปรยี บ หรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คุณควรจะได้ สุขภาพ โรคเครียด ความดันโลหิตสูง เป็นสิ่งที่ต้อง ระวังเป็นอันดับแรกในช่วงนี้ หมั่นเช็กสุขภาพ สม่ำเสมอ กินยาตามที่หมอสั่งอย่างมีวินัย อย่า ประมาทเด็ดขาด ความรัก ยังคงเป็นช่วงสวีตหวาน สำหรับคนมีคู่ แต่คนโสด ยังคงต้องรอบคอบกับสิ่งที่ สวยงามเกนิ จรงิ ใชส้ ติ อยา่ ใชอ้ ารมณ์

ราศีพฤษภ 14 พ.ค - 13 มิ.ย. การงานมีความน่าสนใจ ทั้ง ปริมาณงานที่เข้ามาและรายได้ แต่คุณต้องเก็บเงินให้อยู่ด้วย อย่ามาไวไปไว ได้มากเสียมาก ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ ลองทำบัญชี แล้วแยกแยะดูว่าอะไรควรเสีย อะไรไม่ควรเสีย จะได้มี เหลอื เกบ็ ไมต่ อ้ งเหนอื่ ยฟรี สขุ ภาพ ยงั คงตอ้ งระมดั ระวงั กันต่อไป ทั้งเจ็บป่วยเรื้อรังและอุบัติเหตุ และอาจต้อง เพมิ่ เตมิ ไปทญี่ าตผิ ใู้ หญด่ ว้ ย อยา่ ประมาทเดด็ ขาด ดแู ล ตัวเองและใส่ใจคนที่คุณรักให้ดี ความรัก คนมีคู่ยังคง เป็นช่วงที่ดีแม้อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ไม่ใช่ เรื่องใหญ่โตอะไร ส่วนคนโสด ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ ยอดเยยี่ มสำหรบั การเปดิ รบั ใครบางคน

ราศีเมถุน 14 มิ.ย. - 14 ก.ค. การงานยังคงก้าวไปข้างหน้า แม้ ตอ้ งเผชญิ กบั ปญั หาทเี่ ขา้ มาใหแ้ ก้ ตลอดเวลา โดยเฉพาะปญั หาจาก คนที่มีอำนาจเหนือกว่า หรือมี อิทธิพลกับการงานของคุณ ใจเย็นๆ ตั้งสติ วางแผนดีๆ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เพราะกระแสดาวของคุณยังได้เปรียบ เพียงแต่คุณต้อง รอบคอบ อะไรที่เหลือบ่ากว่าแรงก็ต้องหาคนช่วย มเี กณฑเ์ ดนิ ทาง ทงั้ ตา่ งประเทศและตา่ งจงั หวดั คณุ ตอ้ ง ดูแลสุขภาพให้มากกว่าที่เคย โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุ ตรวจเช็กสภาพยานพาหนะให้ดี เมาไม่ขับหลับอย่าง เดียว ความรัก ยังคงไม่ใช่เวลาที่ดีทั้งคนมีคู่และโสด ตอ้ งใชค้ วามอดทนตอ่ ไป

ราศีกรกฎ 15 ก.ค. - 16 ส.ค. ความรัก สำหรับคนโสดอาจจะมี คนต่างชาติหรือคนที่อายุมาก กว่าคุณเข้ามาในชีวิตได้ แต่ยัง ไม่ชัดเจนว่าดีกับตัวคุณแค่ไหน คงต้องใช้สติ ความรอบคอบ พิจารณาเอาเอง ส่วนคนมีคู่ ความรักถือว่าไม่ดีไม่แย่ สุขภาพ ยังคงต้องระมัดระวัง แม้ดูจะไม่ร้ายแรงอะไร นกั แตก่ ไ็ มค่ วรประมาท งานแมจ้ ะลงตวั มากขนึ้ แตย่ งั มีความไม่ชัดเจนอยู่มาก ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อย มากขึ้น การวางแผนที่ดีและมีแผนสำรอง มีทางเลือก หลายทาง น่าจะช่วยคุณได้มาก เพราะกระแสดาว บ่งบอกว่าลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทำงาน เต็มที่ให้คุณ คงต้องขึ้นกับตัวคุณว่าจะวางแผนใช้งาน เขาไดด้ แี คไ่ หน

ราศีสิงห์ 17 ส.ค. - 16 ก.ย. งานการเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เรื่อยๆ ถ้ามีตัวเลขเปรียบเทียบ ก็คงเห็นทิศทางการขึ้นชัดเจน แม้ว่าจะไม่พุ่งปรู๊ดปร๊าดก็ตามที แต่ก็ไปอย่างมั่นคง สิ่งที่ต้องระวัง คือสัญญา ไม่ว่าจะเอกสารหรือสัญญาปากเปล่า รวมไป ถึงการให้คนยืมเงิน ทุกอย่างที่กล่าวมา มีโอกาสผิด สัญญาได้ทั้งหมด ดังนั้นต้องรอบคอบไว้ก่อน ที่สำคัญ ถ้าตัดใจเรื่องเงินไม่ได้ก็ต้องท่องไว้เสมอว่าเอ็นดูเขา เอ็นเราขาด สุขภาพ อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ประมาทก็พอ ความรัก คนมีคู่ถือว่ากลางๆ ไม่มีอะไรเด่น แต่ก็ไม่แย่ คนโสด อาจมีคนน่าสนใจเข้ามา ถ้าคุณไม่ตั้งสเป็กไว้สูง จนเกนิ ไป

ราศีกันย์ 17 ก.ย. - 16 ต.ค. คนมีคู่ ถือว่าโอเคแม้จะไม่ หวานแหววแต่ก็มีโมเมนต์ดีๆ ส่วนคนโสด อาจมีการคิดเกิน เพื่อนเกิดขึ้นได้ทั้งคุณและเขา คงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ของทั้งสองฝ่ายมากกว่า สุขภาพ ยังคงต้องเน้นย้ำให้ ระวัง และมีวินัยในการดูแลตัวเองต่อไป การงาน ยัง คงมีเข้ามาต่อเนื่อง โดยส่วนมากเป็นงานที่คุณเริ่มต้น มาก่อนหน้านี้ ยังไม่มีอะไรใหม่มากนัก แต่ของเดิมที่ ทำอยกู่ ส็ รา้ งรายไดใ้ หค้ ณุ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง แตท่ ตี่ อ้ งระวงั มากที่สุดกลับเป็นเรื่องของการถูกยืมเงินหรือการถูก ขอให้ค้ำประกัน กระแสดาวบ่งบอกความเสียหาย ดงั นนั้ ถา้ ทำใจไมไ่ ดท้ จี่ ะสญู เงนิ กต็ อ้ งใจแขง็ เขา้ ไว้

ราศีตุลย์ 17 ต.ค. - 15 พ.ย. การงาน แม้จะดูมั่นคงดีแต่ก็ อยา่ ประมาท เพราะกระแสดาว แหง่ ความเปลยี่ นแปลงกำลงั มา และยังไม่แน่ชัดว่าร้ายหรือดี ความคลุมเครือตรงนี้บั่นทอน ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ ดังนั้นต้องตั้งสติ ไม่มีอะไร จะดีไปกว่าการเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ขยัน อดทน สรา้ งคอนเนก็ ชนั่ และรอบคอบเขา้ ไว้ สขุ ภาพ โรคเรอื้ รงั เปน็ ๆ หายๆ ยงั ทำใหห้ งดุ หงดิ ใจตอ่ ไป แต่ อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยแบบปัจจุบันทันด่วนก็ไม่ ควรประมาท ถ้ามีโรคประจำตัวอย่าขาดยาเด็ดขาด ความรัก กลางๆ ไม่ดีไม่ร้ายสำหรับคนมีคู่ คนโสด อาจมคี นใหมเ่ ขา้ มาแตก่ ไ็ มแ่ นว่ า่ คณุ ตอ้ งการเขา

ราศีพิจิก 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. ความรัก สดใสสำหรับคนมีคู่ เปลี่ยนโลกเป็นสีชมพูไปเลย คนโสด มีคนน่าสนใจเข้ามา แต่เขาอาจมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ คุณต้องรอบคอบไว้ก่อน อย่า ผลผี ลามเปน็ อนั ขาด สขุ ภาพ เปน็ ชว่ งทดี่ เี ยยี่ ม แคไ่ ม่ ประมาทกพ็ อ การงาน เปน็ ชว่ งเดนิ หนา้ ไปยาวๆ ไป ให้สดุ แม้จะมปี ัญหาใหต้ ้องแก้ไขบา้ งแตก่ ็ไม่เหลือบา่ กว่าแรง วางแผนให้ดี เป็นขั้นเป็นตอน โดยเฉพาะ เรอื่ งการใชจ้ า่ ย เพราะกระแสดาวบง่ บอกถงึ รายจา่ ยที่ คาดไมถ่ งึ ดงั นนั้ คณุ ตอ้ งเผอื่ เงนิ ไวส้ ำหรบั เรอื่ งฉกุ เฉนิ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งรายได้ที่คุณควรได้อาจจะล่าช้า ออกไป หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลง จึงไม่ควรตั้งอยู่ใน ความประมาท

ราศีธนู 16 ธ.ค. - 13 ม.ค. งานและเงินไปในทิศทาง เดียวกัน แม้ว่าคุณจะทำงาน หนักแต่ผลตอบแทนที่ได้ก็ คุ้มค่ากับที่ทำไป และถึงจะ ไม่ได้เป็นตัวเงินคุณก็จะได้ ชื่อเสียง การยอมรับ ความไว้วางใจเป็นสิ่งตอบแทน อยู่ดี ดังนั้นคุณทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ได้เลย เพียงแต่ อย่าทุ่มเทจนลืมดูแลสุขภาพเด็ดขาด เพราะโรคภัย ไขเ้ จบ็ ทเี่ รอื้ รงั มากอ่ นหนา้ นี้ รวมทงั้ ความเครยี ดยงั คง เปน็ ปญั หาทตี่ อ้ งระมดั ระวงั ตอ่ ไป และอาจจะตอ้ งเพมิ่ อุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามเพิกเฉย ความรัก คนมีคู่เข้าสู่ช่วงสวีต มีอะไรหวานๆ ให้คิดถึงกัน เช่นเดียวกันกับคนโสดที่อาจมีคนเข้ามา แต่ต้องระวัง เรอ่ื งปวดหวั เพราะเขา้ มามากกวา่ หนงึ่ คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.