ความงามและความนา่ เกลยี ด: สนุ ทรยี ศลิ ปแ์ หง่ มารศี

Hello! (Thailand) - - UPDATES -

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เชิญชม นิทรรศการศิลปะ ‘Beauty and Ugliness: Aesthetic of Marsi

ความงามและความนา่ เกลยี ด: สนุ ทรยี ศลิ ปแ์ หง่ มารศ’ี นทิ รรศการผลงานจติ รกรรม ฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่ากว่า 40 ชิ้น ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ผลงานอัน เปี่ยมล้นด้วยตัวตนและจิตวิญญาณ ซึ่งได้รับการยกย่องทั้งในแง่ความละเอียดอ่อน จินตนาการและการใช้ภาพสัญลักษณ์ที่แฝงปรัชญาผสมผสานแนวคิดจากตะวันออก และตะวันตก โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ภัณฑารักษ์ นิทรรศการ เลือกนำเสนอมุมมองเรื่องสุนทรียศาสตร์ของผลงาน โดยตีความออกมาเป็น 4 คำสำคญั ผา่ นการจดั แสดง 4 หอ้ งหลกั คอื 1. ความงาม (Beauty) 2. ความนา่ เกลยี ด (Ugliness) 3. เส้นทางศิลปะของหม่อมเจ้ามารศีฯ (Chronology of Marsi and Art History) 4. สัจจะ (Truth) ซึ่งนอกจากผลงานศิลปะแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริม ศิลปศึกษา การเสวนา กิจกรรมเวิร์กช็อป และยังได้รับการสนับสนุนจาก Flynow III ร่วมถ่ายทอดจินตนาการผ่านแฟชั่นและผลิตภัณฑ์คอลเลกชั่นพิเศษอีกด้วย

‘นิทรรศการศิลปะ ‘Beauty and Ugliness: Aesthetic of Marsi’ นับเป็นนิทรรศการ ใหญ่ในรอบ 5 ปี ของหม่อมเจ้ามารศีฯ ที่คนไทยไม่ควรพลาด จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 18.30 (ปิดจันทร์ - อังคาร) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.