สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ‘ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา’

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ‘ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา’

เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการ เสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา อีกทั้งตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของ พระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรม มาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่าง ยง่ั ยนื สบื มาจนถงึ ปจั จบุ นั

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดนิทรรศการ ‘ผ้าบาติกใน พระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา’ ขึ้น ซึ่ง ในวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราช สดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสดจ็ ฯ ไปทรงเปน็ ประธาน เปิดนิทรรศการ โดยมีสมเด็จพระราชินีกุสติ กันเจง ราตู เฮมัส ในศรีสุลต่านฮาเม็งกู บูโวโนที่ 10 ผู้ว่าการ แห่งเขตปกครองพิเศษยกยาการ์ตา สมเด็จพระราชินี กสุ ตี กนั เจงิ บนั โดโร ราเดน อายู อาดปี าตี ปากู อาลมั ในปากู อาลัมที่ 10 รองผู้ว่าการแห่งเขตปกครอง พิเศษยกยาการ์ตา อะฮ์มัด รุซดี เอกอัครราชทูต อินโดนีเซียประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พพิ ธิ ภณั ฑผ์ า้ ในสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรม ราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับนิทรรศการ ‘ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสมั พนั ธส์ ยามและชวา’ ไดร้ บั พระบรมราชานญุ าต ให้นำผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงซื้อและมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายระหว่าง การเสด็จฯ เยือนชวาทั้ง 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ผืน มาจัดแสดง ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 4 ปี ในการศึกษา และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผ้าบาติก แต่ละผืน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันยาวนานผ่านผืนผ้าได้อย่างถูกต้องในรูปแบบ นิทรรศการหมุนเวียน โดยรอบแรกได้นำเสนอ ผ้าบาติกจำนวน 37 ผืน ทว่าแต่ละผืนล้วนมีความ โดดเด่นทั้งในแง่ความงดงามของศิลปะและองค์ ความรู้ทางประวัติศาสตร์การแต่งกายของชาวชวา

นอกจากนี้ยังได้จัดทำ ‘ห้องกิจกรรมบาติก’ เพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์ กบั นทิ รรศการหลกั ประกอบดว้ ยกจิ กรรมตา่ งๆ ดงั น้ี เล่าเรื่องเมืองเก่า รู้จัก 7 เมืองในชวาที่พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จฯ เยือน หรือสถานที่ที่ทรงซื้อผ้าบาติกและมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายผา้ บาตกิ ประทบั ลายผา้ บาตกิ สนกุ กบั กจิ กรรม ที่ผู้เข้าชมจะได้รู้จักลายผ้าบาติกทั้ง 12 ลาย อุปกรณ์การเขียนลายผ้าบาติก เรียนรู้และสัมผัส อุปกรณ์การทำผ้าบาติก นุ่งผ้าบาติก เรียนรู้วิธีการ นุ่งผ้าบาติกของชาวชวาผ่านจอวีดิทัศน์และทดลอง นุ่งผ้าแบบชาวชวา และเกมผ้าบาติก สนุกกับเกม แบบจอสัมผัสที่มีให้เลือก 2 เกม ได้แก่ ประดิษฐ์ ลายผ้า ออกแบบลายผ้าบาติกและตกแต่งสีสันตาม ความชื่นชอบ และปริศนาน่ารู้ ตอบคำถามเกี่ยวกับ นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สาย สัมพันธ์สยามและชวา

สนใจเข้าชมความงดงามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอ้ งจดั แสดง 3 - 4 พรอ้ มรว่ มชม นทิ รรศการ ‘งามสมบรมราชนิ นี าถ’ (Fit for a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) ณ ห้องจัดแสดง 1 - 2 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากร พพิ ฒั น์ ในพระบรมมหาราชวงั ไดอ้ กี ดว้ ย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นทิ รรศการ ‘ผา้ บาตกิ ในพระปยิ มหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา’

(บนกลาง) ทา่ นผหู้ ญงิ อรนชุ อศิ รางกรู ณ อยธุ ยา, รศ.นราพร จันทร์โอชา, สมเด็จพระราชินีกุสตี กันเจิง ราตู เฮมัส, อนิตา รุซดี และท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ (บน) บรรยากาศ ภายในห้องกิจกรรมบาติก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.