เจ้าหญิงเมตเต-มาริต

ทรงจูงพระหัตถ์มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวัง หลังมีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องพระอาการประชวรด้วยโรคพังผืดในพระปับผาสะ

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

เสด็จไปในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำหลังมีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องพระอาการประชวรด้วยโรคพังผืดในพระปับผาสะ

‘ฉันต้องการทำงานและร่วม พิธีสำคัญๆ ต่อไปให้ได้มาก ที่สุด’ เจ้าหญิงมีรับสั่ง ส่วนมกุฎราชกุมารฮากอน ทรงยอมรับว่าทรงมีความ กังวลในพระราชดำรัสผ่าน ทางวิทยุ ‘เราต้องทำ การค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้น เป็นไปได้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิต อยู่บนความไม่แน่นอน’

มกฎุ ราชกมุ ารฮากอนและเจา้ หญงิ เมตเต-มารติ แหง่ นอรเ์ วย์ เสดจ็ ฯ ถงึ พระราชวงั ในกรงุ ออสโล โดยทงั้ สองพระองค์ ทรงจูงพระหัตถ์และมีรอยแย้มพระสรวลบนพระพักตร์ ซึ่งนับเป็นเวลาเพียง 24 ชั่วโมงหลังจากมีประกาศถึงพระ อาการประชวรดว้ ยโรคพงั ผดื ในพระปบั ผาสะของเจา้ หญงิ (ขวา) เจา้ หญงิ เมตเต-มารติ ทรงพระสริ โิ ฉมโดยทรงเทยี รา่ และเครื่องประดับแอเมทิสต์ประดับเพชร ซึ่งเป็นของพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์และสมเด็จพระ ราชินีซอนยา (บน) มกุฎราชกุมารฮากอนและเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พร้อมด้วยเจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดร้า เจ้าชายสแวเร่ แม็กนัส และมาริอุส บุตรชายที่เกิดจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนในเจ้าหญิงเมตเต-มาริต (ล่างขวา)

ภาพที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมกุฎราชกุมารฮากอนและเจ้าหญิงเมตเต-มาริต

“สงบใจไว้” เป็นถ้อยคำที่เจ้าหญิง เมตเต-มาริตแห่งนอร์เวย์มีพระ ประสงค์จะทรงส่งถึงพสกนิกรของพระองค์ เพียง 24 ชั่วโมงหลังจากที่สำนักพระราชวัง ประกาศให้ทราบถึงพระอาการประชวร ด้วยโรคพังผืดในพระปับผาสะที่ไม่ทราบ สาเหตุ ซง่ึ เปน็ โรคเรอ้ื รงั ทท่ี ำใหห้ ายพระทยั ลำบาก เจ้าหญิงก็ทรงเริ่มพระกรณียกิจ อีกครั้งและโดยเสด็จมกุฎราชกุมารฮากอน ไปทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวัง ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ สมาชิกรัฐสภา

เจา้ หญงิ เมตเต-มารติ มพี ระพกั ตรเ์ ปย่ี ม ด้วยรอยแย้มสรวลขณะทรงคล้องพระกร พระสวามีด้วยท่าทีหวานชื่นเหมือนวันแรก โดยมกุฎราชกุมารทรงเป็นกำลังพระราช หฤทัยสำคัญในช่วงเวลาเช่นนี้ แม้จะยังไม่ ชัดเจนว่าพระอาการประชวรพระปับผาสะ นั้นเกี่ยวเนื่องกับความผิดปกติของ ภูมิคุ้มกันหรือเป็นผลมาจากสาเหตุอื่นใด

“อาการป่วยนี้หมายถึงความสามารถ

ในการทำงานของฉันจะเปลี่ยนไป ในอนาคตเราจะ ต้องกำหนดตารางสำหรับเวลาว่างที่ไม่ต้องออกงาน ให้ชัดเจนขึ้น” เจ้าหญิงทรงเผย การตรวจพบโรคได้ ทันท่วงทีนี้จะทำให้การรักษาฟื้นฟูได้ผลดียิ่งขึ้น “ฉันต้องการทำงานและร่วมพิธีสำคัญๆ ต่อไปให้ได้ มากที่สุด” เจ้าหญิงมีรับสั่ง

ส่วนมกุฎราชกุมารฮากอน ทรงยอมรับว่าทรงมี ความกังวลในพระราชดำรัสผ่านทางวิทยุ “เราต้อง ทำการค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้น เป็นไปได้ว่าเราจะ ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอน”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.