วิชัย ศรีวัฒนประภา

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

เทพนิยายฉบับไทย สู่ดวงใจเลสเตอร์ด้วยอาลัยรัก

‘คนอื่นเกษียณ 60 ผมขอเกษียณที่อายุ 50 ถ้า 25 ปีนี้ ทำสำเร็จ ผมก็จะให้รางวัล กับชีวิตตัวเอง’

หลังทราบข่าวเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของคุณวิชัย ศรวี ฒั นประภา ประธานกลมุ่ บรษิ ทั คงิ เพาเวอร์ และสโมสรเลสเตอร์ ซติ ้ี ตกทล่ี านจอดรถขา้ งสนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดียม ในเมืองเลสเตอร์ ช่วงคืน วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา แวดวงธุรกิจทั่วโลก รวมถึงแฟนกีฬาโดยเฉพาะในประเทศไทยและ ชาวเมืองเลสเตอร์ ต่างเฝ้าติดตามความคืบหน้า ตลอด 2 คืน แต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้น

เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรโอเอช ลูเวิน ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสูญเสีย ครั้งใหญ่ พร้อมยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ‘คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา’ เป็น 1 ใน 5 ผู้ที่อยู่ใน เฮลิคอปเตอร์ลำเกิดเหตุและเสียชีวิตแล้วจาก เหตุการณ์ดังกล่าว

“ด้วยความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งที่ ทางสโมสรไดร้ บั การยนื ยนั วา่ คณุ วชิ ยั ศรวี ฒั นประภา เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่ง เกิดขึ้นในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวได้พาท่าน และอีก 4 คนออกไปบริเวณนอกสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม ทั้ง 5 คนไม่มีใครที่รอดชีวิตมาได้ใน เหตุการณ์นี้”

การจากไปของมหาเศรษฐีชาวไทยในวัย 60 ปี นับเป็นข่าวช็อกส่งท้ายปีสะเทือนวงการธุรกิจ แต่ ไม่เท่าความเสียใจในอีกฟากหนึ่งของโลกเมื่อ ช่อดอกไม้ ผ้าพันคอ ตลอดจนเสื้อแข่งประจำทีม จากแฟนบอลเลสเตอร์ ถูกนำมาวางเรียงรายด้าน หนา้ สนามคงิ เพาเวอร์ เพอ่ื รว่ มไวอ้ าลยั ครง้ั สดุ ทา้ ย ต่อเจ้านายอันเป็นที่รัก ซึ่งพวกเขาให้คำนิยามว่า ‘The Boss’

ความสูญเสียครั้งนี้ต่อครอบครัวศรีวัฒนประภา อาณาจักรคิง เพาเวอร์ หรือแม้แต่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ล้วนประเมินค่าไม่ได้เลยหากเทียบกับเม็ดเงิน มหาศาลจากสินทรัพย์ระดับแสนล้านบาทของ คุณวิชัย เหตุการณ์นี้ทั้งโลกฟุตบอลและสังคม นักธุรกิจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่หากทุกอย่าง ถกู ลขิ ติ ไวแ้ ลว้ ฉากจบทแ่ี สนยง่ิ ใหญข่ องเจา้ สวั วชิ ยั ผชู้ ายไทยตวั เลก็ ๆ ทเ่ี ตบิ โตขน้ึ มาพรอ้ มกบั ความฝนั ที่คล้ายจะเกินตัว แต่สามารถทำได้จริงและจะจาก ไปพร้อมความสำเร็จ ทิ้งแง่คิดในการใช้ชีวิตไว้ให้ มากมาย

สร้างตัวจากธุรกิจดิวตี้ฟรี

ชีวิตวัยเด็ก คุณวิชัยเกิดในครอบครัวชาวไทย เชื้อสายจีน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2501 เป็นบุตร ของนายวิวัฒน์ และนางประภาศร รักศรีอักษร (สกุลเดิม) ก่อนได้รับการพระราชทานนามสกุล ศรีวัฒนประภา จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช บรมนาถบพติ ร ใน พ.ศ. 2555 เจ้าสัววิชัยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก Woodlawn School สหรัฐอเมริกา จากนั้นศึกษาต่อ ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะบริหารธุรกิจ Northrop University สหรัฐอเมริกา ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนาง เอมอร บุญขันธ์ (สกุลเดิม) มีบุตรทั้งหมด 4 คน

ได้แก่ วรมาศ อภิเชษฐ์ อรุณรุ่ง และอัยยวัฒน์

ศรีวัฒนประภา

เส้นทางชีวิตนำคุณวิชัยเข้าสู่โลกธุรกิจอย่าง รวดเร็วหลังตัดสินใจหันมาจับธุรกิจตัวแทน จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม และขยับขยายเข้าสู่ วงการสินค้าปลอดภาษีอากร (ดิวตี้ ฟรี) ด้วยการ ร่วมทุนกับเพื่อนเปิดร้านที่ฮ่องกง ก่อนจะกลับมา ตั้งบริษัทที่บ้านเกิดภายใต้ชื่อบริษัท ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด ใน พ.ศ. 2532 เขา เดินหน้าลุยธุรกิจดิวตี้ ฟรี เต็มรูปแบบเมื่อได้รับ สัมปทานจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ให้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายสินค้า ปลอดภาษีและอากรในสนามบินหลายแห่ง

ชื่อของเจ้าสัววิชัย เริ่มเป็นที่รู้จักและคุ้นหูชาว ไทยมากขึ้นหลังได้รับสัมปทานดิวตี้ ฟรีที่สนามบิน สุวรรณภูมิ และเปิดร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี และอากรอีกหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศใน นาม ‘คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี’ ซึ่งนอกจากนี้ยังได้ ก่อตั้งกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ที่มีบริษัทลูกอีก 11 บริษัท ระดมทุนซื้อหุ้นในส่วนของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เพื่อประกอบธุรกิจทั้งท่องเที่ยวและ อสังหาริมทรัพย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยอย่าง โครงการมหานคร ในย่านสาทรอีกด้วย

ความฝันที่เป็นจริง

“ผมเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็ก ทำธุรกิจตัวเอง ตั้งแต่อายุ 25 เมื่อทำงานหนักตั้งแต่อายุ 25 ผม รู้สึกว่า ช่วงนั้นน่าจะเป็นวัยที่ผมได้ใช้ชีวิตเหมือน วัยรุ่นทั่วไป แต่ทำไมเราต้องมาทำงานหนัก 12

(บนซา้ ย) วชิ ยั ศรวี ฒั นประภา The Boss ผใู้ จดขี องทมี เลสเตอร์ ซติ (ลา่ งซา้ ย) พรอ้ มหนา้ ครอบครวั ในวนั ฉลองแชมป์ พรเี มยี รล์ กี องั กฤษ ฤดกู าล 2015 - 2016 (บน) เอมอร - อยั ยวฒั น์ ศรวี ฒั นประภา พรอ้ มดว้ ย พล.ต.อ. สมยศ พมุ่ พนั ธมุ์ ว่ ง และภรรยา รว่ มวางดอกไมแ้ สดงความอาลยั ตอ่ การจากไปของเพอ่ื นรกั หนา้ คงิ เพาเวอร์ สเตเดยี ม (ลา่ ง) บรรยากาศสดุ เศรา้ ภายในคงิ เพาเวอร์ สเตเดยี ม ทขี่ นึ้ รปู ภาพของประธานสโมสรผลู้ ว่ งลบั และขอ้ ความ ‘RIP’ และมี พวงหลดี ดอกไมท้ ลี่ กู ชายคนเลก็ นำมาวางไวก้ ลางสนาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.