ตระการตางานนาฏศิลป์ชั้นสูง ‘โขนพระราชทาน’ ประจำปี 2561 ตอน ‘พิเภกสวามิภักดิ์’

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ที่สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดง ‘โขน’ สมบัติอันล้ำค่าของชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมใน การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

และในปีนี้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้นำเสนอ การแสดงโขนในชื่อตอนว่า ‘พิเภกสวามิภักดิ์’ ทว่า แมจ้ ะหยดุ ทำการแสดงไป 2 ปเี ตม็ แตค่ วามยง่ิ ใหญ่ ตระการตาและความวิจิตรงดงามของฉากต่างๆ ก็ได้กลับมาสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมที่เฝ้า รอคอยอีกครั้ง ซึ่งในพิธีรูดม่านเปิดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2561 อย่างเป็น ทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทอดพระเนตร การแสดงโขนฯ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศนู ยว์ ฒั นธรรมแหง่ ประเทศไทย โดยมบี คุ คลสำคญั ต่างๆ ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไหมไทยเข้ากับบรรยากาศ การชมโขน เฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

สำหรับการแสดงโขน ตอน ‘พิเภกสวามิภักดิ์’ ครั้งนี้ ได้นำบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับ ตา่ งๆ เชน่ บทพระราชนพิ นธข์ องรชั กาลท่ี 1 รชั กาล ที่ 2 รัชกาลที่ 6 นำมาสอดประสานปรับปรุง การดำเนนิ เรอ่ื งใหก้ ระชบั เหมาะสมกบั ปจั จบุ นั แตย่ งั คงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโขนหลวงไว้อย่าง ครบถ้วน โดยแบ่งเป็นตอนต่างๆ ได้แก่ องก์ที่ 1 สบุ นิ นมิ ติ ประกอบดว้ ย ตอนท่ี 1 พเิ ภกถกู ขบั ตอน ท่ี 2 พเิ ภกลาชายาและธดิ า ตอนท่ี 3 เนรเทศ และ องกท์ ่ี 2 ประกอบดว้ ย ตอนท่ี 1 พบนลิ เอก ตอนท่ี 2 สวามิภักดิ์ ตอนที่ 3 มณโฑทูล ตัดศึก ตอนที่ 4 สนามรบ และตอนที่ 5 แก้หอกกบิลพัท โดยมีฉาก ไฮไลตย์ ง่ิ ใหญอ่ ลงั การ เชน่ ฉากทอ้ งพระโรงกรงุ ลงกา ทส่ี วยงามขน้ึ ดว้ ยการเพม่ิ พระทน่ี ง่ั บษุ บก ฉากพเิ ภก ถอดมงกุฎฝากนางตรีชฎาไปคืนทศกัณฐ์ก็ไม่เคยมี มาก่อน ฉากเรือสำเภาโล้ไปปล่อยพิเภกขึ้นฝั่งก็จัด สร้างอย่างวิจิตรตระการตา พร้อมด้วยฉากที่ใช้ เทคนิคสมัยใหม่ ทั้งรอก สลิง แสง สี และเสียง ที่ สรา้ งความตน่ื ตาตน่ื ใจใหก้ บั ผชู้ มตลอดการแสดง

หลังจากจบการแสดงแล้ว ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ กล่าวว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี มีพระราชดำรัสชมว่า ‘ฉากสวยงามมาก ทุกฉาก การแสดงสนุก ดนตรีและเพลงไพเราะ’”

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำ ปี 2561 ตอน ‘พิเภกสวามิภักดิ์’ จัดขึ้นระหว่างวนั ท่ี 3 พฤศจกิ ายน ถงึ วนั ท่ี 5 ธนั วาคม พ.ศ. 2561 นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้ สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0–2262–3456 หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 420, 620, 820, 1,020, 1,520 และ 1,820 บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา 200 บาท (หยุด การแสดงทุกวันจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Khon Performance โขนมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ตัวแทนนักแสดงเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตร การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์

คณะกรรมการจดั การแสดงโขนมลู นธิ สิ ง่ เสรมิ ศลิ ปาชพี ฯ ตอน ‘พเิ ภกสวามภิ กั ด’ิ์ (อ.สรุ ตั น์ จงดา, อ.สดุ สาคร ชายเสม, อ.ประเมษฐ์ บณุ ยะชยั , ทา่ นผหู้ ญงิ จรงุ จติ ต์ ทขี ะระ, ดร.เกดิ ศริ นกนอ้ ย, ดร.อนชุ า ทรี คานนท์ และ อ.วชิ ยั รกั ชาต)ิ

ฉากเรือสำเภาโล้ไปปล่อยพิเภกขน้ึ ฝั่ง

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา และ ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล

ม.จ.มงคลเฉลิม - ม.ร.ว.อุรรัตน ยุลคล

ท่านผู้หญิงอรนุช - ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

พล.ต.อ. อิสระพันธ์ และ ม.ล.อรจิตรา สนิทวงศ์

ม.ล.บุญภิดา หัสดินทร และ ม.ร.ว.ดิลก - จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช

ดร.ฮาราลด์ ลงิ ค,์ กฤชทพิ ย์ ศริ ริ ตั นธ์ ำรงค์ และ อจั ฉรา เตชะไพบลู ย์

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

ความอลังการของฉากท้องพระโรงในกรุงลงกา

‘พิเภก’ ตัวละครเอกของเรื่อง

ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ, วุฒา ภิรมย์ภักดี และณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ

ชนินทธ์ - วิภาดา โทณวณิก

กณิการ์ - ถกลเกียรติ วีรวรรณ

จุตินันท์ - ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี

ภราไดย สุวรรณรัฐ

ณัฏฐวรรณ - ดร.มาส ตันหยงมาศ

คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล

ม.ล.ยุวันวรี กิติยากร

พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ และนวลพรรณ ล่ำซำ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.