CHANEL CRUISE 2018 / 19 IN BANGKOK แฟชั่นโชว์แห่งปีที่เหล่าแฟนแบรนด์ชาวไทยรอคอย

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการแฟชั่น เมื่อแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Chanel เลือกปักหมุด ณ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เปน็ รนั เวยแ์ หง่ ท่ี 2 ในการโชวค์ อลเลกชน่ั Chanel Cruise 2018 / 19 ตอกยำ้ ความเปน็ ทส่ี ดุ กบั ผลงานการสรา้ งสรรค์ ของ ‘คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์’ ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์คนเก่ง หลังได้เปิดแสดงให้ชมความหรูหราอันเป็นเอกลักษณ์ ครั้งแรกที่กรองด์ ปาเลส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน พฤษภาคมทผ่ี า่ นมา

การล่องเรือสำราญ La Pausa จากมหานครปารีสสู่ กรงุ เทพมหานครครง้ั น้ี สรา้ งความตน่ื เตน้ ใหก้ บั แฟชน่ั นสิ ตา้ ทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเหล่า เซเลบริต้แี ฟนแบรนดต์ ัวยงที่ได้รบั การ์ดเชิญใหม้ าร่วมชม แฟชั่นโชว์คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดนี้ ต่างจัดเต็มงัดไอเท็ม ชน้ิ เดน่ ของ Chanel ทม่ี ใี นครอบครอง มาประชนั ตำแหนง่ แบรนด์เลิฟเวอร์ตัวจริงกันอย่างคับคั่ง ณ ท่าเรือ No.5 สดุ เก๋ ใกลๆ้ กบั โรงแรมแมนดารนิ โอเรยี ลเตล็ ซง่ึ เนรมติ ขน้ึ เพอ่ื งานนโ้ี ดยเฉพาะ ไมว่ า่ จะเปน็ ‘คณุ แบงค-์ กัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย’ ที่มิกซ์แอนด์แมตช์ Chanel มาแบบ Total Look ตง้ั แตห่ วั จรดเทา้ ทง้ั เสอ้ื กระเปา๋ เครอ่ื งประดบั และรองเท้า กับบู๊ตยาวหนังกลับเคลือบเงาจากหนังแพะ สีทอง ไอเท็มชิ้นเด่นของ Chanel คอลเลกชั่นประจำฤดู Fall / Winter 2018 - 2019

ส่วนคุณ ‘เมนี่-ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์’ อีกหนึ่งแฟนแบรนด์ Chanel ที่จัดเต็มเดรสโค้ดมาในลุค Chanel Cruise Collection สีขาวตัดสลับขอบสีแดง แมตช์กับบู๊ตกำมะหยี่สีเดียวกัน ถือกระเป๋าทรงกล่อง สเี หลอื งสดใสสะกดทกุ สายตา เชน่ เดยี วกบั สองนกั แสดง สาวสวย คณุ ชมพ-ู่ อารยา เอ ฮารเ์ กต็ และคณุ แพทรเิ ซยี ธญั ชนก กดู๊ ทโ่ี ดดเดน่ ในชดุ ของ Chanel ในสไตลเ์ รยี บหรู เขา้ กบั คาแรก็ เตอรข์ องทง้ั คู่

แต่ที่เรียกแสงแฟลชจากช่างภาพได้ไม่แพ้สาวก Chanel ท่านอื่นๆ เห็นจะเป็นคู่ของเซเลบริตี้หนุ่มหล่อ อย่าง ‘คุณแอมป์-พิธาน องค์โฆษิต’ ที่ควงแขนหวานใจ คนสวย ‘คณุ ออม-สชุ าร์ มานะยง่ิ ’ นกั แสดงสาวมากฝมี อื มาร่วมชมโชว์ แสดงตัวตนของแฟนพันธุ์แท้อีกหนึ่งเสียง

ดา้ น ‘คณุ องิ ฟา้ ดำรงชยั ธรรม’ ลกู สาวคนเกง่ ของ ‘อาก-ู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม’ เจ้าพ่อธุรกิจบันเทิงอันดับ 1 ใน เมอื งไทย กไ็ มพ่ ลาดโชวส์ ำคญั ครง้ั นเ้ี หมอื นกนั เธอสดใส ในชุดของ Chanel สีลูกกวาด ทั้งเสื้อ กระโปรง และ กระเปา๋ ไซสม์ นิ สิ องใบ และอย่างที่บอกว่าไม่เพียงแฟชั่นนิสต้าชาวไทย เท่านั้นที่ได้รับเชิญมาร่วมชมแฟชั่นโชว์ครั้งสำคัญของ Chanel in Bangkok น้ี แตย่ งั มเี ซเลบรติ แ้ี ละแขกคนพเิ ศษ จากตา่ งประเทศทเ่ี ดนิ ทางมานง่ั ฟรอนตโ์ รว์ เปน็ สว่ นหนง่ึ ของอเี วนตแ์ หง่ ปนี ด้ี ว้ ย นำโดย ‘ลลิ ่ี โรส เดปป’์ ลกู สาว คนสวยของคุณพ่อจอห์นนี่ เดปป์ นักแสดงฮอลลีวูด ชื่อก้องโลก ซึ่งเธอมาในลุคสุดเปรี้ยวด้วยเซ็ตเสื้อครอป และกระโปรง Chanel สนี ำ้ ตาลออ่ น

นอกจากนั้นยังมี ‘ทิลด้า สวินตัน’ นักแสดงสาว เจ้าบทบาทชาวอังกฤษ เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขา นกั แสดงสมทบหญงิ ยอดเยย่ี ม จากบท ‘คาเรน คราวเดอร’์ ในภาพยนตร์เรื่อง Michael Clayton แขกขา ประจำฟรอนต์โรว์ของ Chanel ที่นอกจากเธอจะ มาร่วมชมโชว์คอลเลกชั่น Cruise 2018 / 19 ใน เมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้ว เหมือนว่าเธอยังได้มา พบปะแฟนคลบั ชาวไทยของเธอดว้ ย

รวมไปถึง แคโรลีน เดอ เมเกต์ โปรดิวเซอร์สาวชาวฝรั่งเศส หญิงเก่ง ผู้เคยสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ Chanel มานบั ครง้ั ไมถ่ ว้ น ปรากฏตวั ดว้ ยชดุ เรยี บ หรู ดูเท่ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชื่นชมผลงาน ล่าสุดของแบรนด์ที่คุ้นเคย และกัสปาร์ อุลลิแอล นักแสดงหนุ่มชาวฝรั่งเศส พรีเซ็นเตอร์สุดหล่อแห่ง Chanel Bleu ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับแฟชั่นโชว์ครั้ง ประวตั ศิ าสตรน์ ้ี ส่วนตัวแทนจากฝั่งเอเชีย สาวก Chanel ได้กระไหล่กับ ซู จู พาร์ก นางแบบชอ่ื ดงั ชาวเกาหลี ทค่ี รง้ั นเ้ี ธอไมไ่ ด้ มาเดนิ แบบบนแคตวอลก์ แตส่ ลดั ลคุ นางแบบ ทำหนา้ ทเ่ี ปน็ ดเี จรงั สรรคค์ วามสนกุ ชว่ งอาฟเตอร์ ปาร์ตี้หลังจบแฟชั่นโชว์ ก่อนปิดท้ายด้วยแขก คนพเิ ศษ และเปน็ เซอรไ์ พรสท์ ่ี Chanel เตรยี ม ไว้สำหรับแฟนแบรนด์ชาวไทย กับการมาเยือน ของนักร้องหนุ่มสุดคูล ‘ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Chanel ที่เดินทาง มาร่วมงานพร้อมครอบครัว แถมยังขึ้นร้อง เพลงบนเวทีเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร แหง่ นอ้ี กี ดว้ ย แบบนจ้ี ะไมใ่ หเ้ รยี กวา่ เปน็ ‘แฟชน่ั โชวแ์ หง่ ป’ี ไดย้ งั ไงกนั ละ่ คะ ?

กัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย

ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์

แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด

อัญชิสา วัชรพล อารยา เอ ฮาร์เก็ต

ซู จู พาร์ก กัสปาร์ อุลลิแอล

ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์, ร็อกเก็ต และเฮเลน ลาชิชานห์

แคโรลีน เดอ เมเกต์

อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม

ทิลด้า สวินตัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.