อรรถวดี จิรมณีกุล ถือโอกาส...ประกาศความพร้อม

ถือโอกาส...ประกาศความพร้อม

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ปล่อยให้น้องชายสองคน คุณเคนณฐั ภทั รกบั คณุ คดิ -คงภทั ร จริ มณกี ลุ ออกสตาร์ทมีครอบครัวนำหน้าไปก่อน หลายช่วงตัว แต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววพี่สาว ทั้งสวยและเก่งอย่างคุณมิ้นท์-อรรถวดี จิรมณีกุลจะมีข่าวดีกับเขาสักที เอ...หรือ มัวแต่สนุกกับงานเพลินจนลืมนึกถึงเรื่อง ความรกั กไ็ มร่ สู้ ิ

ครั้งนี้ HELLO! มีโอกาสได้ร่วมทริป ตามคำชวนของคุณมิ้นท์เหินฟ้ามากัน ที่ประเทศศรีลังกา เจ้าบ้านจัดโปรแกรม สาธิตการปรุงอาหารสไตล์ศรีลังกัน ชาว คณะเห็นพ้องให้เธอเป็นตัวแทนร่วมทำ อาหารไปพร้อมกับเชฟชาวศรีลังกา เห็น หน่วยก้านลีลาการทำครัวของคุณมิ้นท์ แลว้ คลอ่ งแคลว่ ใชไ้ ดเ้ ลยทเี ดยี ว เรยี กวา่ มีเสน่ห์ปลายจวักติดตัวไม่น้อย เชยี วละ

รงุ่ ขน้ึ ขณะทค่ี ณุ มน้ิ ทแ์ ละคณะ เดินชมบ้านพักสุดสัปดาห์ของ เจฟฟรีย์ บาวา สถาปนิกคนดัง ชาวศรีลังกาผู้ล่วงลับอยู่นั้น ไกด์ ก็ก้มหยิบดอกลีลาวดีที่ร่วงอยู่ บนสนามหญ้าขึ้นมาพับเด็ด มว้ นกลบี ดอกไปมา จนกลายเปน็ ดอกไม้ดอกน้อยแล้วก็ส่งยื่นให้ เธอทั้งที่มีสาวๆ ยืนกันอยู่หลาย คน พรอ้ มกำชบั วา่ ‘ตามธรรมเนยี ม ชาวศรลี งั กา ถา้ ผหู้ ญงิ ทดั ดอกไม้ ที่หูซ้ายแปลว่าคุณยังโสด ส่วนหู ขวาสำหรับคนมีคู่แล้ว’ คุณมิ้นท์ อมยิ้มรับดอกไม้มาทัดหูทันใด พร้อมชี้ให้เห็นกันจะจะราวกับ จะย้ำอยู่ในทีว่า “หูซ้ายนะคะ หซู า้ ย”

เอา้ ...หนมุ่ ๆ ทราบแลว้ เปลย่ี น นะคะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.