พอล สิริสันต์ สังหรณ์ใจว่า ‘จะเสียทรัพย์ก้อนโต’

สังหรณ์ใจว่า ‘จะเสียทรัพย์ก้อนโต’

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

เริ่มฉายแววให้เห็นบ้างแล้ว สำหรับ ‘น้องควินน์’ ลูกชายวัย 1 ขวบ 10 เดือนของคุณพ่อพอล สิริสันต์ และ คณุ แมเ่ จน-เจนสดุ า ปานโต ดว้ ยคลกุ คลี อยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่อยู่ใน

ทอ้ ง เพราะมคี ณุ พอ่ เปน็ ดเี จ

เปิดแผ่น พอคลอดเป็น เบบี้ยังไม่ทันจะเดิน เตาะแตะ ก็เห็น คุณพ่อพอลซ้อม สแครชแผ่นเสียง อยู่ที่บ้านเป็น ประจำ จึงไม่ แปลกที่น้องควินน์ จะซึมซับและชอบ ดนตรีไม่ต่างจาก คณุ พอ่

บ่อยครั้งที่เราจะเห็น ภาพของสองพ่อลูกเล่นสแครช แผ่นมิกซ์เพลงร่วมกันอย่างสนุกสนาน กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมครอบครัวของ หนุ่มๆ บ้านนี้ไปโดยปริยาย จนคุณพ่อ พอลต้องยอมควักกระเป๋าลงทุนซื้อเครื่อง เล่นแผ่นเสียงเครื่องใหม่เพื่อเอาไว้เล่นกับ ลกู ชายโดยเฉพาะเลยทเี ดยี ว

และเมื่อลูกชอบอะไร สนุกกับสิ่งไหน คุณพ่อพอลก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทว่าเด็กยิ่งโต ยิ่งกำลังเรียนรู้และค้นหา ความชอบของตวั เอง นอกจากดนตรแี ลว้ ดูเหมือนว่าตอนนี้น้องควินน์จะสนใจ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลต่างๆ ทั้งรถ เรือ และเครื่องบินเอามากๆ ถึงขนาดไม่เคย รอ้ งงอแงใหค้ ณุ พอ่ คณุ แมพ่ าไปเทย่ี วสวน สตั วอ์ ยา่ งเดก็ คนอน่ื ๆ แตจ่ ะแฮปป้ี มากๆ เวลาที่คุณพ่อพอล พาไปเดินเที่ยวชมรถ หรๆู ทโ่ี ชวร์ มู คา่ ... ล่าสุด คุณพ่อ พอลบอก แฟมิลี ทริปเยือนอเมริกา อุตส่าห์ตั้งใจจะ ทำหน้าที่คุณพ่อ ที่ดี ด้วยการตื่น เช้าเพื่อขับรถพา ลูกชายไปเที่ยวสวน สัตว์แซนดีเอโกในรัฐ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นสวน สัตว์ที่ดีที่สุดในโลก แต่ลูกชาย กลับสนใจเฉพาะรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่จอด เรยี งรายอยใู่ นลานจอดรถ หรอื แมก้ ระทง่ั รถแทรกเตอร์ที่จอดอยู่ข้างๆ กรงหมี แพนด้า ไม่ตื่นเต้นกับสิงสาราสัตว์ที่ คณุ พอ่ พามาชมเลย เอ...สงสัยงานนี้คุณพ่อพอลอาจจะ ตอ้ งทมุ่ ทนุ ถอยซเู ปอรค์ ารม์ าไวใ้ นโรงจอด รถทบ่ี า้ นสกั คนั สองคนั แลว้ มง้ั คะ? เพราะ รถของเล่นของน้องควินน์จะมีครบเกือบ ทกุ ชนดิ แลว้ คะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.