เจ้าภาพปาร์ตี้ฮัลโลวีนสุดมันส์ จอร์จ คลูนีย์ แอร์โฮสเตสครอว์ฟอร์ด ผู้ช่วยกัปตันเกอร์เบอร์ แลนดิ้งในลาสเวกัส

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ไฮดี้ คลุม หรือที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่ ฮัลโลวีนไปแล้วเนื่องจากความแหวกแนวของ ชุดแฟนซีที่เลือกใส่ ได้พบกับคู่แข่งแล้วเมื่อ จอร์จ คลูนีย์ ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด และแรนดี้ เกอร์เบอร์ สามี ได้เปิดตัวเข้าสู่วงการและ กลายเปน็ เจา้ ภาพจดั งานปารต์ ที้ ไี่ มเ่ หมอื นใคร โดยทงั้ สามคนไดร้ ว่ มกนั จดั งานปารต์ สี้ ดุ มนั สท์ คลับ Catch ในลาสเวกัส โดยเริ่มต้นจากการ เดินทางด้วย ‘เครื่องบินเจ็ต’ ส่วนตัวจากนคร ลอสแอนเจลิสมาถึงลาสเวกัส เมืองคาสิโน เซอรไ์ พรสแ์ รกและโชคดที เี่ ปน็ เพยี งเซอรไ์ พรส์ เดียว เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ร่วมงานได้เห็นกัปตัน คลูนีย์และผู้ช่วยกัปตันเกอร์เบอร์บนเครื่องบิน ซึ่งทั้งคู่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการบินมา กอ่ น สว่ นซนิ ดี้ ครอวฟ์ อรด์ ทำหนา้ ทเี่ ปน็ แอร์ โฮสเตสคอยบรกิ ารเครอื่ งดมื่ ชนดิ ตา่ งๆ ใหก้ บั ผโู้ ดยสาร ไมก่ วี่ นั กอ่ นหนา้ นี้ นางแบบสาวและ สามพี รอ้ มดว้ ยลกู ๆ ทงั้ 2 คน คอื เพรสลยี และ ไคอา ไดจ้ ดั งานปารต์ ขี้ นึ้ อกี งานในธมี พงั ก์

ทีมลูกเรือที่ประกอบ ด้วยจอร์จ คลูนีย์ ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด และแรนดี้ เกอร์เบอร์ สามี มาถึงยังงาน ปาร์ตี้ฮัลโลวีนสุดสนุก ที่จัดขึ้น ณ คลับ Catch ในลาสเวกัส (ซ้าย) นางแบบสาว พร้อมด้วยครอบครัว ที่งานปาร์ตี้ธีมพังก์ ก่อนหน้านี้ 2 - 3 วัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.