แห่ง ROGER VIVIER ดีไซเนอร์รองเท้าผู้หลงรักจิวเวลรี่

ดไี ซเนอรร์ องเทา้ ผหู้ ลงรกั จวิ เวลรี่

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

ใครทต่ี อ้ งมนตเ์ สนห่ ข์ อง Roger Vivier แบรนดร์ องเทา้ ดงั สญั ชาตฝิ รง่ั เศส อาจพลดั หลงเขา้ มาทำความรจู้ กั กับเกราร์โด เฟลโลนี ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์คนใหม่ ของแบรนด์ และอาจจะอยากชื่นชมพรสวรรค์ในการ ประดบั ตกแตง่ ของดไี ซเนอรผ์ นู้ ้ี

ไมไ่ ดช้ อบประดบั แตง่ แตร่ องเทา้ เสมอไป สรอ้ ยคอ

ตา่ งหากทเ่ี ปน็ ความลมุ่ หลงลำ้ ลกึ ของเขา

ตลอดระยะเวลา 15 ปที ผ่ี า่ นมา นบั แตไ่ ดง้ านแรก เป็นเด็กฝึกงานที่ Prada เกราร์โดเริ่มสะสมชุดเครื่อง ประดบั คอรซ์ ารจ์ ซง่ึ เปน็ ชอ่ ดอกไมก้ ลดั หนา้ อกและงาน แกะสลกั แบบคาเมโอ ซง่ึ สว่ นใหญเ่ ปน็ ของเกา่ แกจ่ าก ศตวรรษท่ี 19 โดยไมม่ ขี องปลอมเลยสกั ชน้ิ ซำ้ ยงั ยก ห้องหนึ่งในบ้านที่ปารีสให้เป็นห้องเก็บงานวินเทจ เหลา่ นด้ี ว้ ย

เครื่องประดับชิ้นเด่นๆ อย่างชุดเครื่องประดับ สำคัญจาก Castellani จิวเวลรี่เฮาส์แห่งโรมันใน ศตวรรษที่ 19 อยู่ในตู้นิรภัย เครื่องประดับบางชิ้นให้ Museo del Gioiello พพิ ธิ ภณั ฑจ์ วิ เวลรใ่ี นเมอื งวเิ ชนซา ที่อิตาลีหยิบยืมไปจัดแสดง และยังมี คอลเลกชั่นชิ้นเดี่ยวๆ ที่เป็นงานสลักรปู เหมือนบุคคล บนเปลือกหอยกว่า 20 ชิ้นเก็บไว้ที่บ้านเกิดที่จังหวัด อาเรซโซในแควน้ ทสั กานี

ดไี ซเนอรห์ นมุ่ สารภาพวา่ หลายตอ่ หลายปนี บั ตง้ั แต่ ซื้อแหวนวงแรกที่ร้าน Gioielleria Pennisi ในมิลาน (แบบผอ่ น) เขากจ็ ำไมไ่ ดเ้ สยี แลว้ วา่ มเี ครอ่ื งประดบั ใน ครอบครองกช่ี น้ิ ประมาณครา่ วๆ วา่ เขานา่ จะมเี ครอ่ื ง ประดับราวๆ 30 กว่าชิ้น อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ นดิ หนอ่ ย ซง่ึ ทง้ั หมดยกเวน้ ชน้ิ ทใ่ี หห้ ยบิ ยมื ไปลว้ นสบั เปลย่ี นกนั ประดบั แตง่ เสอ้ื ผา้ ในชวี ติ ประจำวนั ของเขา

“สง่ิ สำคญั กค็ อื ไมใ่ ชแ่ คค่ รอบครอง แตต่ อ้ งสวมใส่ มนั ดว้ ย” เกรารโ์ ดกลา่ วในบา่ ยวนั หนง่ึ ขณะจบั โชคเกอร์ ถกั สที องประดบั ไขม่ กุ ธรรมชาตเิ มด็ เลก็ ๆ กบั โซ่ ทเ่ี ขา สวมไวเ้ หนอื เสอ้ื ออกซฟ์ อรด์ สฟี า้ ตดิ กระดมุ คอ “เครอ่ื ง ประดบั เหลา่ นแ้ี สดงถงึ ตวั ตน สไตล์ และวธิ กี ารแตง่ ตวั ของผม ผมรกั มนั ไปโดยไมร่ เู้ นอ้ื รตู้ วั ดว้ ยซำ้

“สำหรับผมแล้ว เครื่องประดับทำให้เกิดความ มั่นใจ เมื่อผมสวมเครื่องประดับ

‘เครอื่ งประดบั เหลา่ นแี้ สดงถงึ ตวั ตน สไตล์ และวธิ กี าร แตง่ ตวั ของผม ผมรกั มนั ไป โดยไมร่ ตู้ วั ดว้ ยซำ้ สำหรบั ผมแลว้ เครอื่ งประดบั ทำให้ เกดิ ความมนั่ ใจ...มนั คอื การ แสดงออกถงึ ตวั ตน ของผมจรงิ ๆ’

เกราร์โด เฟลโลนี (ขวา) ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์คนใหม่แห่งแบรนด์รองเท้าดัง Roger Vivier ชื่นชอบจิวเวลรี่ อย่างยิ่ง และมีสไตล์การแต่งตัวที่เก๋ไม่เหมือนใคร เขาสวมเสื้อเชิ้ตออกซ์ฟอร์ดสีฟ้ากับเครื่องประดับแบบ คอร์ซาร์จเพชรและเงิน กลัดตรงกึ่งกลางเสื้อ กับเข็มกลัดปีกห้อยมุกตรงกึ่งกลาง (บน) งานแกะสลักแบบ คาเมโอ อยู่ในกรอบรูปไข่ล้อมด้วยไข่มุกและทอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.