‘เคตและเมแกน’ SUPER DADS ศรณั ยู - ศภุ รา วงษก์ ระจา่ ง เกรกิ พล - อชริ วตั ติ์ มสั ยวาณชิ ฌอง-เดวดิ มาลาต์ ไมเคลิ บลเู บล เปดิ ตวั 4 คณุ พอ่ มอื ใหม่ ดร.ภวู นาท คนุ ผลนิ พอล สริ สิ นั ต์ วสุ วริ ชั ศลิ ป์ วษิ ณุ จติ ศกั ดานนท์ วงสไปซเ์ กริ ล์ ส์ ‘BANGKOK

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

สรา้ งบรรยากาศในพธิ ฉี ลอง 100 ปี สงครามโลกครง้ั ท่ี 1 ระหวา่ งการพบปะอนั ตงึ เครยี ดของผเู้ ปน็ สามี ประธานาธบิ ดแี หง่ สหรฐั อเมรกิ าและฝรง่ั เศส ฉลองพระชนมายุ 70 พรรษาในดนิ เนอรห์ รอู บอนุ่ และคำอวยพรขำๆ

จาก ‘สมเดจ็ แม’่ ทา่ มกลางพระราชวงศท์ ม่ี ารวมตวั กนั ทพ่ี ระราชวงั บคั กงิ แฮม

สำราญพระราชหฤทยั ทา่ มกลางครอบครวั อบอนุ่

ทรงฉลองวนั คลา้ ยวนั พระราชสมภพโดยมเี จา้ ชายหลยุ สอ์ ยใู่ นออ้ มพระกร

ประชนั ความงามสงา่ ครง้ั ใหมข่ องสองดชั เชสในวนั แหง่ การรำลกึ

ความรกั ความผกู พนั ระหวา่ งพอ่ -ลกู

คณุ พอ่ สดุ หลอ่ เปดิ ใจกวา้ งยอมใหล้ กู ลองทกุ อยา่ ง ยกเวน้ เรอ่ื ง ‘ขบั รถ’ สำเนาถกู ตอ้ ง ‘สง่ิ ทผ่ี มอยากใหล้ กู มากทส่ี ดุ คอื เวลา’

เจา้ แหง่ คอนเนก็ ชน่ั ของลอนดอน เผยสาเหตทุ เ่ี ปน็ อารต์ ดลี เลอรย์ อดนยิ มของคนดงั กลบั สเู่ สยี งเพลงหลงั จากรสู้ กึ เหมอื น ‘ตกนรก’ เพราะการปว่ ยของลกู ชาย

หวั ใจรกั เกนิ รอ้ ย กบั 4 ลกู ชายทเ่ี ขา้ มาเตมิ เตม็ ชวี ติ

คณุ พอ่ คนดงั หนา้ ใสกบั เบบพ้ี อล

คณุ พอ่ มอื ใหมผ่ รู้ กั เสยี งเพลงกบั นอ้ งควนิ น์ THE MIGHTY QUINN

กบั นอ้ งดวนิ ผเู้ ปน็ ทร่ี กั

กบั นอ้ งมาคณิ ทร่ี อคอย

ประกาศทวั รค์ อนเสริ ต์ ครง้ั ใหมใ่ นองั กฤษ สส่ี าวรวมตวั แตไ่ รเ้ งา ‘พอชสไปซ’์ เสพงานศลิ ปย์ อ้ นกลน่ิ เมอื งกรงุ มหานคร ศลิ ปวฒั นธรรมระดบั โลก

เปน็ เจา้ ภาพงานกาลาเพอ่ื การกศุ ล GLOBAL GIFT GALA ในลอนดอน

โดยมเี จา้ หญงิ และเพอ่ื นฝงู คนดงั มารว่ มงาน

เผยกฎของพลงั เกริ ล์ พาวเวอรท์ ง่ี าน PEOPLE’S CHOICE AWARDS ในคำ่ คนื แหง่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.