สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ทรงเปน็ ประธานการแขง่ ขนั เดนิ -วง่ิ ‘เขาชะโงก ซเู ปอรม์ าราธอน 61’

ทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง ‘เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 61’

Hello! (Thailand) - - INSIDE -

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง ‘เขาชะโงก ซเู ปอรฮ์ าลฟ์ มาราธอน 61’ โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สง่ เสรมิ สขุ ภาพและภาคเี ครอื ขา่ ยจดั ขน้ึ เปน็ ครง้ั ท่ี 24 เพอ่ื สง่ เสรมิ การทอ่ งเทย่ี ว ของจงั หวดั นครนายกใหเ้ ปน็ ทร่ี จู้ กั และ สร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง การนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์ จา้ พชั รกติ ยิ าภา เฝา้ ฯ รบั เสดจ็ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมอื ง จงั หวดั นครนายก

ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ ดำเนินนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และนกั วง่ิ ทเ่ี ขา้ รว่ มการแขง่ ขนั ฯ เปน็ ระยะ ทาง 3.96 กโิ ลเมตร จากนน้ั พระราชทาน ประกาศนยี บตั รแกผ่ ชู้ นะการแขง่ ขนั ใน ประเภทตา่ งๆ ประกอบดว้ ยซเู ปอรฮ์ าลฟ์ มาราธอน ระยะทาง 32 กิโลเมตร วิ่ง ฮาลฟ์ มาราธอน ระยะทาง 16 กโิ ลเมตร วง่ิ มนิ มิ าราธอน ระยะทาง 10 กโิ ลเมตร และเดนิ -วง่ิ ประเภทครอบครวั ระยะทาง 3 กโิ ลเมตร ซง่ึ ในปนี ม้ี ผี เู้ ขา้ รว่ มแขง่ ขนั เดนิ -วง่ิ ฯ จากทว่ั ประเทศกวา่ 14,000 คน

และในโอกาสเดียวกันนี้ พระองค์ ยังได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศล รายการแชมป์เขาชะโงก รวมไปถึงผู้ ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์การบินด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระดำเนิน มาจนถึงเส้นชัย รวมระยะทาง 3.96 กิโลเมตร (ล่าง) ทรงพระดำเนินนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.