พระเจา้ วรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุ เสดจ็ ไปทรงเปดิ งาน ‘65th YWCA DIPLOMATIC CHARITY BAZZAR 2018’

เสด็จไปทรงเปิดงาน ‘65th YWCA DIPLOMATIC CHARITY BAZAAR 2018’

Hello! (Thailand) - - INSIDE -

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พระเจา้ วรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชา ทนิ ดั ดามาตุ เสดจ็ ไปยงั ศนู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั เวลิ ดเ์ พอ่ื ทรงเป็นประธานเปิดงาน ‘65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018’ เทศกาลออกรา้ นนานาชาตคิ รง้ั ใหญท่ ส่ี ดุ ในประเทศ ทท่ี างศนู ยก์ ารคา้ เซน็ ทรลั เวลิ ด์ รว่ มกบั คณะภรยิ าทตู ประจำประเทศไทยและสมาคม ไว ดบั ยู ซี เอ กรงุ เทพฯ รวบรวมผลติ ภณั ฑช์ น้ั นำจาก 44 ประเทศทว่ั โลก มากกวา่ 203 บธู มาจำหนา่ ยใน ราคาพเิ ศษ ซง่ึ รายไดจ้ ากการจำหนา่ ยสนิ คา้ ทง้ั หมด จะนำไปมอบใหแ้ กโ่ ครงการการกศุ ลตอ่ ไป

ในการน้ี พระเจา้ วรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตร และทรงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆ โดยมี คณุ อษุ ณา สคุ นธทรพั ย์ นายกสมาคมไว ดบั ยู ซี เอ กรงุ เทพฯ คณุ กราซติ า โตเลนตโิ น ภรยิ าเอกอคั รราช ทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ประธาน ผู้จัดงานฯ ร่วมด้วยผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คุณมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล คุณรัตนา จริ าธวิ ฒั น์ นรพลั ลภ ตลอดจนภรยิ าทตู จากประเทศ ต่างๆ เช่น มาดามแวลเลอรี รูเกเน ภริยา เอกอัครราชทูตประเทศเคนยา มาดามศิริน อาร์ทิเนียน ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์อาร์เมเนีย มาดามชุงวา โอ ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศ เกาหลใี ต้ เฝา้ รบั เสดจ็

สำหรบั การจดั งานครง้ั นม้ี สี ถานทตู ทเ่ี ปน็ สมาชกิ ใหม่เข้าร่วมอีก 6 ประเทศ คือ สถานทูตกัมพูชา มาเลเซีย มองโกเลีย เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และ สโลวกั โดยปที ผ่ี า่ นมาทางสมาคมฯ ไดน้ ำรายไดจ้ าก การจำหนา่ ยสนิ คา้ ในงานไปชว่ ยเหลอื เดก็ สตรี และ ผดู้ อ้ ยโอกาสในประเทศไทยถงึ กวา่ 40 โครงการ และ ไมเ่ พยี งแตใ่ นประเทศไทย ยงั สง่ ตอ่ ความชว่ ยเหลอื ไป ยงั ผปู้ ระสบภยั ในตา่ งประเทศ ทง้ั อทุ กภยั และดนิ ถลม่ ทป่ี ระเทศญป่ี นุ่ ไฟปา่ ทก่ี รซี รวมไปถงึ เหตแุ ผน่ ดนิ ไหว และสนึ ามทิ อ่ี นิ โดนเี ซยี อกี ดว้ ย

(บน) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆ (ล่างซ้าย) คณะทูตและภริยา สมาชิกไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (ล่างขวา) เครื่องเซรามิกเขียนลาย ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากประเทศอิหร่าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.