เจ้าหญิงแมรี่ แห่ง เดนมาร์ก

จากส้นสูงสู่ผ้าใบ: สองวิธี ในการทรง ฉลองพระองค์ อย่างสง่างาม

Hello! (Thailand) - - INSIDE -

มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กและ พระชายาได้เสด็จกลับไปที่โรมอีก ครั้งเพื่อทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้าน ธุรกิจการค้าใหม่ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วนั ของการเสดจ็ เยอื น นอกจากนย้ี งั เพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาเมื่อ 15 ปีก่อนที่ เจ้าชายเฟรเดอริกทรงเคยขอแต่งงาน หนา้ โบสถเ์ ลก็ ๆ แหง่ หนง่ึ “โรมเปน็ เมอื ง ของเราทง้ั คู่ เปน็ สถานทท่ี พ่ี เิ ศษมาก ทน่ี ่ี เปน็ ทท่ี เ่ี ราไดร้ บั คำตอบตกลง” เจา้ ชาย มีรับสั่ง “มันเต็มไปด้วยความทรงจำที่ วเิ ศษสดุ ” เจา้ หญงิ มรี บั สง่ั เสรมิ

การเสด็จเยือนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นด้วย พระกระยาหารเทย่ี ง ณ ปาลาสโซ่ เดล ควริ นิ าเล พรอ้ มกบั แซรโ์ จ มตั ตาเรลลา ประธานาธิบดีแห่งอิตาลี และเลาร่า บุตรสาว ในการนี้ เจ้าหญิงแมรี่ทรง รองพระบาทสน้ สงู จาก Prada พรอ้ มดว้ ย เครอ่ื งประดบั จาก Ole Lynggaard และ ฉลองพระองคส์ ง่ั ตดั ในขณะนน้ั ทกุ อยา่ ง ยังเป็นปกติอยู่...แม้เจ้าหญิงจะทรงมี เซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ในพระกระเป๋าถือ นน่ั คอื รองพระบาทผา้ ใบสขี าวพน้ื สฟี า้ ใส จาก Nike ที่ทำให้ทรงกลายเป็นผู้นำ เทรนด์ จากโลกแหง่ แฟชน่ั มาสกู่ ารเสดจ็ เยือนที่เจ้าหญิงแมรี่ทรงเลือกความ สบายพระบาทในการเสดจ็ ไปทรงเยย่ี ม แตรม์ าส ดิ คาราคลั ลา

ระหว่างการเสด็จเยือน กรุงโรมซึ่งทรงมี ความผูกพัน เป็นการส่วนพระองค์

เจ้าหญิงแมรี่ทรงเป็นผู้นำเทรนด์ในกรุงโรมด้วยการ มิกซ์แอนด์แมตช์ฉลองพระองค์แบบค็อกเทลจาก แบรนด์ Mark Kenly Domino Tan เข้ากับรอง พระบาทกีฬาแบบสบายๆ (ซ้ายสุด) โดยเสด็จไปยัง ปาลาซโซ่ ควิรินาเลเพื่อเสวยพระกระยาหารเที่ยง โดยทรงรองพระบาทส้นสูงจาก Prada (บนสุด) จากนั้นจึงเสด็จออกจากที่นั่นด้วยรองพระบาทจาก Nike (ซ้าย) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จ เยือน แตร์มาส ดิ คาราคัลลา พร้อมกับมกุฎราช กุมารเฟรเดอริก (บน)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.