DESTINARE

Hello! (Thailand) - - STYLE FILE -

The First Japanese Beauty Hub สัมผัสศาสตร์การนวดแบบองค์รวม จากญี่ปุ่น เพื่อผิวสวยมีสุขภาพดี

ศาสตร์การนวดแบบองค์รวมจากญี่ปุ่นที่เสริม ภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและผิวพรรณฟื้นฟูตัวเองได้ สุขภาพจึงแข็งแรงสมบูรณ์แบบตั้งแต่ผิวหน้าจนถึง อวยั วะภายใน

ศาสตร์การนวดแบบองค์รวมที่มาสเตอร์ชิโนบุ ซาโตะ ผเู้ ชย่ี วชาญดา้ นโฮลสิ ตกิ จากญป่ี นุ่ คดิ คน้ ขน้ึ เปน็ การผสาน พลังเยียวยาจากธรรมชาติและประสิทธิภาพสารสกัดจาก วทิ ยาศาสตรเ์ ขา้ ดว้ ยกนั ซง่ึ มาสเตอรซ์ าโตะถา่ ยทอดศาสตร์ อนั เปน็ ความลบั สดุ ยอดนใ้ี หก้ บั คณุ หวาน-กมลา ลโ้ี กมลชยั ผกู้ อ่ ตง้ั ‘เดสทนิ าเระ’ ทำใหเ้ ธอกลายเปน็ ลกู ศษิ ยต์ า่ งชาตเิ พยี ง หนง่ึ เดยี วของโลกในรอบ 4 ทศวรรษของมาสเตอรซ์ าโตะ

หลังจากบินไปฝึกวิชาตัวต่อตัวกับมาสเตอร์ซาโตะถึง เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นมาเกือบ 2 ปี จนสามารถนำ ความรู้ที่ได้กลับมาก่อตั้ง ‘บิวตี้ฮับสำหรับคนรักการนวด ดว้ ยศาสตรจ์ ากญป่ี นุ่ แบบดง้ั เดมิ ’ เพอ่ื ใหค้ นรกั สขุ ภาพและ ความงามชาวไทยได้เข้ามาสัมผัสพลังเยียวยาแบบองค์รวม นเ้ี ปน็ ครง้ั แรกและแหง่ เดยี วในประเทศไทย

สมั ผสั พลงั เยยี วยาของธรรมชาตไิ ดต้ ง้ั แตก่ า้ วแรก เมอ่ื ทำเลทต่ี ง้ั ของ เดสทนิ าเระ แยกตวั จากความจอแจใจกลาง เมืองในย่านหลังสวน ‘บิวตี้ฮับ’ แห่งนี้จึงโดดเด่นและ แตกต่างด้วยบรรยากาศรื่นรมย์ในสไตล์การตกแต่งแบบ ญี่ปุ่นร่วมสมัย (Japanese Contemporary) ช่วยปิดโหมด ความเครียดตั้งแต่สวนหินสีขาวแทรกด้วยสีเขียวสดของต้น หลิวและเฟิร์นที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ตัวอาคารสีขาวผสมผสาน กับเรือนกระจกเปิดรับแสงธรรมชาติ สร้างจุดพักสายตา ให้ชมวิวร่มรื่นของสวนได้ตลอดวัน ภายในตกแต่งด้วย เฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอลลิสม์สีเทา ขาว และเบจ สร้าง ความรสู้ กึ สงบผอ่ นคลาย

สว่ นหวั ใจของเดสทนิ าเระอยา่ งหอ้ งนวด ออกแบบให้ มบี รรยากาศเรยี บสไตลม์ นิ มิ อลลสิ มท์ แ่ี ลดโู ปรง่ สบาย และ แยกตัวเป็นสัดส่วนเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวสูงสุดตลอด ระยะเวลาในการนวด ส่วนเตียงนวดให้สัมผัสผ่อนคลาย เหมาะกับระยะเวลาการนวดสไตล์ญี่ปุ่นเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโต๊ะแต่งหน้าที่จัดเรียงเครื่องสำอาง แบรนด์ออร์แกนิกเกรดพรีเมียมพร้อมอุปกรณ์แต่งหน้าไว้ ใหอ้ ยา่ งครบครนั หลงั รบั การนวดแลว้ พรอ้ มเตมิ ความสวย ไดอ้ ยา่ งสบายใจเพราะปลอดภยั ตอ่ ผวิ รอ้ ยเปอรเ์ ซน็ ต์

ไฮไลต์ของศาสตร์การนวดแบบองค์รวมจากญี่ปุ่น แบ่งออกเป็นการนวดผิวหน้า (Facial Treatment) และการ นวดรา่ งกาย (Body Treatment) ซง่ึ มาสเตอรซ์ าโตะใชเ้ วลา กว่า 40 ปีเพื่อคิดค้นและพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดย ประมวลศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ ศาสตร์ด้าน สุขภาพองค์รวมภายใน ศาสตร์ด้านสมุนไพรและสารสกัด ตา่ งๆ ไปจนถงึ ศาสตรด์ า้ นพชื วทิ ยา จนกลายเปน็ การนวด แบบพเิ ศษทม่ี พี ลงั ในการเยยี วยารกั ษา ชว่ ยเพม่ิ ภมู คิ มุ้ กนั ใหก้ บั รา่ งกาย ชะลอวยั และฟน้ื บำรงุ ผวิ พรรณใหก้ ลบั คนื สู่ สภาพสมบรู ณแ์ ขง็ แรงตามธรรมชาติ ทง้ั ยงั เปน็ ศาสตรก์ าร นวดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่นในชื่อว่า ‘Herbal Immune Therapy’ อกี ดว้ ย

“Herbal Immune Therapy คือการนวดขับต่อม น้ำเหลืองและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพื่อปรับสมดุล ของเหลวในร่างกายและจัดระบบในร่างกายให้ทำงาน สัมพันธ์กัน จึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดอาการบวมน้ำ บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม ช่วยลดน้ำหนักและ เซลลูไลท์ ทั้งยังช่วยดีท็อกซ์ระบบขับถ่าย บำรุงผิวพรรณ และลดการเกดิ สวิ ไดด้ ว้ ยคะ่ ” คณุ หวานกลา่ ว

“บวิ ต้ี เธอราพสิ ตท์ เ่ี ดสทนิ าเระ ผา่ นการฝกึ ฝนวธิ กี าร นวดจากมาสเตอร์ซาโตะโดยตรง การนวดหน้าของที่นี่ พิเศษตรงที่นวดบ่าไปด้วย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย และบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมได้ในคราวเดียวกัน และยังเป็นการนวดที่ช่วยเปิดทางต่อมน้ำเหลือง เพื่อให้ อาหารสามารถเดินทางภายในระบบเข้าบำรุงผิวได้สะดวก ยง่ิ ขน้ึ จงึ ฟน้ื บำรงุ ความงามจากภายในสภู่ ายนอกไดอ้ ยา่ ง แท้จริง เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ทันทีตั้งแต่นวดครั้งแรก ทั้ง ผวิ พรรณทด่ี เู ปลง่ ปลง่ั นมุ่ ละมนุ ขน้ึ และชว่ งบา่ ทผ่ี อ่ นคลาย จากเสน้ ประสาททค่ี ลายตวั หลงั การนวด”

ส่วนการนวดหน้าตามตำรับดั้งเดิมจากญี่ปุ่น มี ไฮไลต์อยู่ที่การปรับการนวดตามสภาพผิวในแต่ละครั้ง โดยมผี เู้ ชย่ี วชาญใหค้ ำแนะนำถงึ ทรตี เมนตท์ ค่ี วรรบั บรกิ าร เพอ่ื จดั วธิ กี ารนวดและผลติ ภณั ฑท์ เ่ี หมาะกบั สภาพผวิ มาก ทส่ี ดุ ไดแ้ ก่ Troubled Skin Treatment ทรตี เมนตส์ ำหรบั ผวิ ทม่ี ปี ญั หาผวิ ตา่ งๆ เชน่ สวิ ฝา้ กระ จดุ ดา่ งดำ รวมไปถงึ ผิวมัน และผิวแพ้ง่าย Anti-aging Treatment ทรีตเมนต์ สำหรับสภาพผิวหย่อนคล้อย ใช้การนวดช่วยยกกระชับ สร้าง V-shape ฟื้นฟูล้ำลึกถึงโครงสร้างผิวชั้นใน และ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวให้แข็งแรงและชุ่มชื้น และ Basic Treatment ผวิ พรรณทม่ี ปี ญั หาผวิ คอ่ นขา้ งนอ้ ย ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเพื่อนวดผลัดเซลล์ผิวให้เปล่งปลั่ง ยิ่งขึ้น แต่ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการทำทรีตเมนต์ทั่วไป ทใ่ี ชเ้ วลาหลายชว่ั โมง

ที่นี่มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในแบบ Exclusive Premium Brands จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการคัดสรรโดยมาสเตอร์ ซาโตะวา่ มสี ว่ นผสมของสารสกดั วทิ ยาศาสตรแ์ ละพชื พรรณ ธรรมชาติระดับพรีเมียม โดยมีขั้นตอนการใช้ง่ายๆ แต่ให้ ประสิทธิภาพสูงเพียง 4 ขั้นตอน ได้แก่ Ikuhadasui ปรับ สมดุลให้ผิวชุ่มชื้นด้วยสเปรย์น้ำแร่ บริสุทธิ์ที่มีโมเลกุลเล็ก จึงซึมซาบ สู่ผิวได้ล้ำลึก Shinjubihada ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มีคุณสมบัติ ต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่า วติ ามนิ ซไี ดถ้ งึ 125 เทา่ ชว่ ยใหผ้ วิ กระจ่างใส ฟื้นบำรุงผิวที่มีปัญหา สิว ชะลอการหย่อนคล้อยและ เหี่ยวย่นของผิว สำหรับ Real Beauty เอสเซนส์ธรรมชาติใช้ตบ ผิวเบาๆ เผยผิวนุ่มฟรู ขู ุมขนเล็กลง เหมาะกับผู้มีปัญหาสิว ลดการ

อกั เสบบวมแดงไดเ้ ปน็ อยา่ งดี และ

Unwrinkled Cream สารสกดั แครอท เข้มข้นในรูปของเนื้อครีมบางเบา ชว่ ยกระชบั และชะลอความชราของ ผวิ ลดการอกั เสบของสวิ เหมาะกบั ทกุ สภาพผวิ แมผ้ วิ แพง้ า่ ย

นอกจากนี้ยังมีน้ำมันหอม ระเหยจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มี พลงั เยยี วยาและฟน้ื บำรงุ ใชไ้ ดก้ บั ผิวหน้าและผิวกาย เช่น Essential Lavender น้ำมันสารสกัดจากดอก ลาเวนเดอร์ ช่วยผ่อนคลายเส้น ประสาทและกล้ามเนื้อ กลิ่นหอม ละมุนอ่อนๆ ยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น Tea Tree น้ำมัน สกดั จากตน้ ชา มปี ระสทิ ธภิ าพสงู ในการฆา่ เชอ้ื จงึ ชว่ ยลด การอักเสบของสิว โดยเฉพาะสิวหัวหนองได้ดีเยี่ยม Olive Oil น้ำมันสกัดจากมะกอก เพิ่มความชุ่มชื้นแม้ผิว แห้งกร้าน Collage Oil (Helichrysum) น้ำมันสกัดจากดอก อิมมอคแทล ชะลอริ้วรอยแห่งวัย กระชับรูขุมขน ลดรอย ดำ ปรบั ผวิ ใหน้ มุ่ ฟู และ Mentha Pooivree นำ้ มนั สกดั จาก มนิ ต์ บรรเทาอาการปวดเมอ่ื ยจากออฟฟศิ ซนิ โดรม

แม้เป็นศาสตร์การนวดตำรับญี่ปุ่น แต่เดสทินาเระ ปรับสูตรให้เหมาะกับคนไทยอย่างแท้จริง “หัวใจสำคัญ จริงๆ คืออยากทำให้ผิวและร่างกายกลับไปสู่สภาพเดิมที่ ควรจะเปน็ เราจงึ ไปเรยี นรศู้ าสตรก์ ารนวดดง้ั เดมิ ของญป่ี นุ่ เพื่อกลับมาสร้างให้เดสทินาเระ (Destinare) เพื่อผิวพรรณ ที่มีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์แบบให้กับคนไทยค่ะ” คุณหวาน ศิษย์เอกชาวไทยของมาสเตอร์ชาวญี่ปุ่นกล่าว ถงึ จดุ มงุ่ หมายของเดสทนิ าเระ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.