HAPPENINGS: GRAND OPENING ICON SIAM

Hello! (Thailand) - - INSIDE -

ยิ่งใหญ่สมกับเป็นอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ ชีวิตสู่โลกอนาคตริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับ ‘ไอคอนสยาม’ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการ ไปเมอ่ื เรว็ ๆ น้ี โดยทมี ผบู้ รหิ าร คณุ พาสนิ ี ลม่ิ อตบิ ลู ย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ดร.ณรงค์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซเิ ดนซ์ คอรเ์ ปอรเ์ รชน่ั และบรษิ ทั ดิไอคอนสยาม ซุปเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด คุณชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมด้วยบุคคลสำคัญ ระดับประเทศจากทุกสาขาอาชีพ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจรญิ นคร ฝง่ั ธนบรุ ี กรงุ เทพฯ

พร้อมจัดงาน ‘มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมือง ไอคอนสยาม’ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ การเฉลิมฉลองการเปิดประตูเมืองสุดอลังการ รังสรรค์งานโชว์ที่รวมศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์อัน เป็นรากเหง้างดงามของไทย ผสานความล้ำสมัย ของสากล ออกมาเป็นโชว์ระดับโลกสะกดทุก สายตาโลกตอกย้ำแนวคิด ‘สิ่งที่ดีที่สุดของไทย บรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก’

กอ่ นรว่ มชมไฮไลตก์ บั การแสดงชดุ ‘โรจนนริ นั ดร’ ที่เกิดขึ้นบริเวณ River Park บนเวทีการแสดงขนาด ใหญ่ ประติมากรรมผลงานออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีการแสดงผสมผสานทั้ง นาฏศลิ ปไ์ ทยประเพณี นาฏศลิ ปไ์ ทยรว่ มสมยั นาฏศลิ ป์ สากล และกายกรรมผาดโผน ร่วมกับการนำเรือ สำเภาศรีมหาสมุทรกลับมาล่องในแม่น้ำเจ้าพระยา อีกครั้ง และตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงขบวนโดรน จำนวนกวา่ 1,500 ลำ ซง่ึ เปน็ การแสดงโดรนครง้ั แรก ในประเทศไทยและเป็นจำนวนมากที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แปรขบวนและส่องแสงออกมา เปน็ ภาพทแ่ี สดงถงึ เอกลกั ษณแ์ หง่ สยามประเทศ ตอ่ ดว้ ยคอนเสริ ต์ ของศลิ ปนิ ระดบั โลก อลเิ ซยี คสี ์ นกั รอ้ งระดบั โลก ทม่ี าโชว์ เพลงดังร่วมกับนักแสดงสมัครเล่น คนไทยจากทั่วประเทศกว่า 500 คน ผสมผสานไปกับไลต์ โชว์ (Lighting Show) สาดแสงสอ่ งไป บนสองอาคารที่พักอาศัยสุด หรูหรา ‘แมกโนเลียส์ วอเตอร์ ฟรอนท์ เรสซเิ ดนซ’์ และ ‘เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ’ ท่าม กลางไอคอนคนดังจากทุกวงการ ทั้งไทยและทั่วโลกร่วมงานกัน อย่างคับคั่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดไอคอนสยาม

การแสดงไฮไลต์ชุด “โรจนนิรันดร”

ณรงค์ เจียรวนนท์, ชฎาทิพ จูตระกูล และทิพพาภรณ์ - ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์

สุรภาพ ลิ่มอติบูลย์ และธีราภา พร้อมพันธุ์

นภัส - เฉลิมชัย - กนกวัลย์ โฆษิตพิพัฒน์

เกล็ดดาว พานิชสมัย

พรวุฒิ สารสิน และวัลลิยา ปังศรีวงศ์

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และธนินท์ เจียรวนนท์

พาสินี ลิ่มอติบูลย์ และเกตุวลี นภาศัพท์

กลินท์ - เพชรพริ้ง สารสิน

ทิวาลักษณ์ - ขจร เจียรวนนท์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.