ราศีพฤษภ

14 พ.ค. - 13 มิ.ย.

Hello! (Thailand) - - HOROSCOPE -

สุขภาพ เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด ถือโอกาสช่วงต้นปีเช็กสุขภาพให้ ละเอียด หากเจอสิ่งผิดปกติต้อง ระมัดระวังตัว อย่าประมาทหรือ ผดั วนั ประกนั พรงุ่ เดด็ ขาด เพมิ่ เตมิ คืออุบัติเหตุ เป็นอีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ การงาน มีการ เปลยี่ นแปลงบางอยา่ งทงั้ ระยะสนั้ และอาจจะระยะยาวดว้ ย ดงั นน้ั ตอ้ งเตรยี มความพรอ้ มดๆี เพราะยงั ไมแ่ นช่ ดั วา่ การ เปลยี่ นแปลงจะสง่ ผลดหี รอื รา้ ยกบั งานทที่ ำอยู่ ดงั นน้ั ความ พร้อมทั้งเงินเก็บ และการวางแผนสร้างคอนเน็กชั่นที่ดีจะ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้โดยไม่ต้องกังวลกับความ เปลี่ยนแปลงใดๆ ความรัก ถือว่าสวยงามสำหรับคนมีคู่ และคนโสด เพยี งแตค่ นโสดตอ้ งระวงั สงิ่ ทดี่ เี กนิ จรงิ ไวบ้ า้ ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.