แม่ทัพหญิงแห่ง SCB Julius Baer จิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์ ไพรเวทแบงก์กิ้งชั้นนำระดับโลกที่พร้อมให้บริการอย่าง เต็มรูปแบบกับลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งสูงในประเทศไ­ทย

Hello! (Thailand) - - THE YOUNG ACHIEVERS 2019 -

หลังจากได้ฤกษ์ตัดริบบิ้นเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ วินาทีนี้ คงต้องกล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์ไทย พาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด หรือ SCB Julius Baer คือ หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจไพรเวทแบง­ก์กิ้งที่น่าจับตามองที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย เพราะนอกจา­กจะเป็นผู้นำด้านเวลธ์ แมเนจเมนต์ (Wealth Management) ฝีมือดีแล้ว SCB Julius Baer ยังเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง ‘ธนาคารไทย พาณิชย์’ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประ­เทศ และ ‘จูเลียส แบร์’ (Julius Baer) ผู้นำธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ชั้นนำระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่เปิดให้บริการมา นานและก้าวสู่ปีที่ 130 เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษา ทางการเงิน และการบริหารความมั่งคั่งเฉพาะบุคคลอย่าง เต็มรูปแบบ สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูง โดย ในระยะเวลา­กว่าหนึ่งปีที่เริ่มต้นเปิดให้บริการ จำนวนของ ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือบทพิสูจน์ของการให้ บริการแบบมืออาชีพที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็น อย่างดี

บุคคลสำคัญซึ่งเป็นแม่ทัพหญิงคือคุณจิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด หรือ CEO คนแรกของ SCB Julius Baer ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการ­ณ์ด้านการเงินและ การลงทุนมามากกว่า 25 ปีเต็ม จากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำทีมบริหารงานที่ ทุ่มเททุกวินาทีในการพัฒนาบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานอย่างสูงสุด

จุดเด่นที่เหนือใครของ SCB Julius Baer

“ความแตกตา่ งทโ่ี ดดเดน่ ของ บรษิ ทั หลกั ทรพั ย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด คือการเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจ ไพรเวทแบงก์กิ้งโดยเฉพาะ บริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าชาว ไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยในเมืองไทย ซึ่งการ จัดตั้งในครั้งนี้เป็นโครงสร้างการบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ ได้มาในสเกลเล็กๆ เป็นแผนกหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น และที่สำคัญคือ headquarte­r ตั้งอยู่ในประเทศไท­ย เราจึง สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด” คุณจิรลาวัณย์กล่าว

เรียกได้ว่าความแข็งแกร่งและรอบรู้ด้านการลงทุนของ Julius Baer ถูกถ่ายทอดมายัง SCB Julius Baer อย่างเต็ม รูปแบบ โดยเฉพาะ know-how ทั้งหลายที่สั่งสมจากการใ­ห้ บริการลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับโลกมายาวน­านกว่าร้อยปี นอกจากนี้ยังมีทีมงานกว่า 6,000 คนและออฟฟิศที่ตั้งอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลกที่เปรียบดังฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ วางแผนและจัดการด้านการเงินและการลงทุนสำหรับลูกค้า ยิ่ง เมื่อรวมกับชื่อเสียงอันยาวนานและ­ความแข็งแกร่งของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จึงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับ ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์อันเหนือระดับกับบริการของ SCB Julius Baer

ความโดดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนของ SCB Julius Baer คือการให้บริการไพรเวทแ­บงก์กิ้งในรูปแบบที่เน้นปัจจัย 3 ประการสำคัญ ได้แก่ Seamless Access, Personal Touch และ Expert Advisory ซึ่งลูกค้าสามารถสัมผัสในทุกมิติของการให้ บริการ

“Seamless Access ในที่นี้คือการที่เรายกระบบก­ารลงทุน แพลตฟอร์มการลงทุน การซื้อขาย การเทรดทั้งหมดของ Julius Baer มาไว้ที่กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นพนักงานของ SCB Julius Baer สามารถให้บริการลูกค้าได้เหมือนกับพนักงานของ Julius Baer ทั่วโลก ทำให้ช่วยขยายโอกา­สในการลงทุนทั่วโลกแบบ ไร้พรมแดน ในขณะเดียวกันลูกค้าชาวไทยยังสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ทั้งโลก เรียกว่าเป็น Global Platform ภายใต้ขอบข่ายการอนุญาตของธนาค­ารแห่งประเทศไทย­และ ก.ล.ต.” คุณจิรลาวัณย์อธิบาย ซึ่งนั่นเท่ากับว่าลูกค้าผู้มีความ มั่งคั่งสูงของไทยสาม­ารถลงทุนได้ไม่ต่างจากนักลงทุนทั่วโลก

Personal Touch อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของการมีทีม Relationsh­ip Manager ที่เป็นคนไทย พูดภาษาไทย เข้าใจ วัฒนธรรมไทย รู้จักคนไทย ทำให้สามารถให้การบริการได้อย่าง ไม่มีอุปสรรคในแง่ของภาษาหรือวัฒนธรรม ตลอดจนยังเป็นทีม ซึ่งได้รับการเทรนอย่างเข้มข้น และพร้อมให้บริการลูกค้าเฉพาะ บุคคลด้วยความเข้าใจ สะดวกและอุ่นใจในการใช้บริการ ด้วย มาตรฐานเดียวกับ Julius Baer ทั่วโลก Expert Advisory การเป็น ที่ปรึกษาด้านการลงทุนมืออาชีพที่สามารถให้บริการที่ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล (tailor-made) ผ่านทีม ผู้เชี่ยวชาญมากปร­ะสบการณ์กว่า 60 คน ที่ประจำอยู่ใน ประเทศไทย ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน และแนะนำ กลยุทธ์การลงทุนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.