‘ผมได้รับเมลเยอะมา­ก คนเขียนมาขอคำแน­ะนำเกี่ยวกับ ศัลยกรรมพลาส­ติก ผมไม่ใช่ผู้ให้คำแนะนำทาง­ด้าน ศัลยกรรมพลาส­ติก สิ่งที่ผม ทำได้คือ แชร์ประสบการณ์ ของผม แล้วให้เขาตัดสินใจ เองว่า เหมาะกับเขาหรือไม่’

Hello! (Thailand) - - BEAUTY -

เรื่อยๆ มันก็เหมือนรถยนต์นะที่ต้องเข้าอู่ซ่อมแซมอยู่ เสมอ และเมื่อก่อนผมคิดว่าต้องพบเพื่อนในงานปาร์ตี้ ออกงานสงั คมเยอะ และไมม่ น่ั ใจ แตม่ าถงึ ตอนนผ้ี มอยู่ ไดห้ รอื รบั ไดก้ บั ความไมเ่ พอรเ์ ฟกต์ เพราะไมม่ ศี ลั ยกรรม ไหนทจ่ี ะทำใหเ้ ราเพอรเ์ ฟกตไ์ ด”้

จากการเดนิ ทางไปหลายป­ระเทศ ทำใหเ้ ขามเี รอ่ื งเลา่

ขำๆ เกย่ี วกบั แผนกตรวจคน­เขา้ เมอื ง

“ปีที่แล้วผมไปดูไบ ตัวจริงของผมดูแตกต่างจากรูป ในพาสปอร์ตมาก เจ้าหน้าที่บอกว่า นี่เป็นคนละคนกัน ผมบอกว่าเป็นคนเดียวกัน ผมไปทำศัลยกรรมมา เขา บอกว่าคุณเปลี่ยนไปมากภาย­ในสิบปีนี้ ผมก็เข้าใจว่า เขาทำหน้าที่ของเขา ที่จริงผมควรจะเป­ลี่ยนพาสปอร์ต ใหม่มานานแล้ว ผมถกู กักตัวที่สนามบิน 4 ชั่วโมง เพื่อ รอเชก็ จนเขายอมรบั วา่ เปน็ คนคนเดยี วกนั

“หลงั จากนน้ั ผมไปอนิ เดยี กโ็ ดนเหมอื นกนั อกี คราวน้ี โดนกักตัว 2 ชั่วโมง ผมบอกว่ากูเกิ้ลดูในอินเทอร์เน็ตสิ เขากไ็ ปเสริ ช์ แลว้ กลบั มาบอกวา่ I’am sorry ผมกบ็ อกวา่ ไม่เป็นไร คุณทำตามหน้าที่ในการรักษาความปลอ­ดภัย ปญั หาอยทู่ ผ่ี มเอง ควรจะทำพาส­ปอรต์ ใหม่

“วันนึงไปถ่ายรายการนอ­กสถานที่ที่เยอรมนี ตำรวจ ขอดูใบอนุญาต ดูพาสปอร์ต แล้วก็พาไปสถานีตำรวจ อีก หลังจากนั้นมาผมไปทำพ­าสปอร์ตใหม่เลย ให้รูป เหมอื นตวั จรงิ ในปจั จบุ นั แลว้ กไ็ มม่ ปี ญั หาอกี ”

แต่ลุคใหม่สร้างความสุขให้แก่เขา เขามีแฟนรายการ โทรทัศน์อยู่ทั่วไปในหลายป­ระเทศ โดยเฉพาะอิตาลี และเยอรมนี

“เมอ่ื 7 ปที แ่ี ลว้ ทเ่ี รม่ิ ออกทวี ี จนถงึ ทกุ วนั นก้ี ก็ วา่ 200 รายการแล้วใน 24 ประเทศ ผมป๊อบปูลาร์มากและได้ นิคเนมว่า Ken Doll เมื่อก่อนผมแต่งตัวเหมือนตุ๊กตา ผูกหูกระต่าย ใส่แจ็กเก็ตมีสีสัน แล้วก็ได้นิคเนมนั้นมา แต่พอมาถึงตอนนี้อายุมากขึ้น ผมอยากให้ทุกคนเรียก ชื่อจริงมากกว่า และผมเป็นคนจริงๆ ไม่ใช่ตุ๊กตา เวลา ออกทีวีผมจะพูดเสมอว่าผมไม่ชอบชื่อนี้ มันเป็นการ สื่อสารที่ผิดไปยังคนรุ่นใหม่ เพราะการทำ­ศัลยกรรม ไม่ใช่เพื่ออยากเหมือนตุ๊กตา หรือเซเลบ หรืออาร์ติสต์ ต่างๆ มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ผมทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยน ตวั เอง เพอ่ื ใหเ้ ขา้ กบั จติ วญิ ญาณของตวั เองแคน่ น้ั ไมใ่ ช่ ทำศลั ยกรรมเพอ่ื ใหเ้ หมอื นใคร

“สิ่งสำคัญคือผมมีความเป็นศิลปินมาก มีความคิด สร้างสรรค์ มีความรู้สามารถพูดได้หลายเรื่อง ทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อาหาร ฉะนั้น รายการทวี ตี า่ งๆ ในยโุ รปมกั เชญิ ไปออกรายกา­ร ทอ่ี ติ าลี ผมออกรายกา­ร Celebrity Big Brother เป็นโชว์ที่มีผู้ชม 7 ล้านคน เวลาผมไปอิตาลี เดินไปตามถนนต้องมีบอดี้ การด์ 5 คน ไมใ่ ชว่ า่ มอี นั ตรายนะ แตม่ แี ฟนๆ มารมุ ลอ้ ม ขอถา่ ยรปู เยอะมาก เขา้ ไปชอ็ ปปง้ิ ในรา้ นกจ็ ะมคี นมารมุ ถ่ายรูป จนต้องปิดร้าน ไปโรงแรมที่ดูไบ ก็ต้องเพิ่มทีม บอดก้ี ารด์ ตอนจะไปวา่ ยนำ้

“มันเป็นเรื่องของความรัก บางแห่งมีคนมารอเป็น ร้อยเลย จนตำรวจต้องมาจัดการเรื่องความเรียบร้อย ไม่ใช่มีปัญหานะ แต่ทำให้รถติด ซึ่งเกิดขึ้นเสมอเป็น ประจำ ทต่ี อ้ งมบี อดก้ี ารด์ ไมใ่ ชว่ า่ ผมกลวั นะ แตม่ นั ชว่ ย ใหส้ ะดวกขน้ึ ไมอ่ ยา่ งนน้ั เดนิ ไมไ่ ดเ้ ลย

“บางคนเห็นว่าผมดูดี ชอบ เขาก็เข้ามาถ่ายรูป แต่ บางคนกส็ า่ ยหนา้ แตผ่ มไมเ่ คยถกู abuse จากภาพลกั ษณ์ ของผม ผมอยากจะบอ­กว่า ชีวิตของเรามีทางเลือกและ การที่มีคนอยู่ข้างๆ เป็นเรื่องที่ดี เมื่อก่อนผมไม่มีคนอยู่

ข้างๆ มีแต่ตัวเอง แต่เดี๋ยวนี้ผมมีคนที่อยู่เคียงข้างผม แชรค์ วามสขุ ดว้ ยกนั

“ผมเป็นผลพวงจากจินตนาการของ­ตัวเอง ไม่ใช่ เฉพาะทางดา้ นรา่ งกาย แตร่ วมถงึ จติ ใจดว้ ย ผมมคี วาม รู้ ความสามารถ แลว้ ถงึ ทำศลั ยกรรม”

ด้วยประสบการ­ณ์ที่ผ่านมาอย่างโชกโชน เขาเล่าถึง

วธิ เี ลอื กแพทยใ์ นการทำศลั ยกรรมวา่

“ผมจะคน้ ควา้ หาขอ้ มลู มากและถามเ­พอ่ื นๆ เมอ่ื เรม่ิ มีชื่อเสียงก็ได้มีโอกาสพบผู้คนและแพทย์มากขึ้น มี การแนะนำต่อๆ กัน บางทีหมอก็ติดต่อมาเองเลย ให้ สว่ นลดบา้ ง บางคนกเ็ สนอจะทำใหฟ้ รบี า้ ง

“ผมเดนิ ทางไปทำศลั ยกรรมในหลา­ยประเทศ หลกั ๆ ก็ที่แอลเอ ที่ลอนดอนศัลยกรรมยังไม่เก่งเท่าและแพง ดว้ ย ทอ่ี ติ าลกี เ็ กง่ แตผ่ มมองหาความ­พเิ ศษ แลว้ พบวา่ ที่อิหร่าน การทำศัลยกรรมใบหน้าดังมากๆ ผมว่าเป็น อันดับหนึ่งเลย โดยเฉพาะตา­และจมูก ผมว่าเป็น ประเทศที่ทำศัลยกรรมจมูกสูงที่สุด โดยเฉพาะผู้ชาย ชอบทำจมูกมาก ส่วนผู้หญิงทำทุกอย่างเลย แม้จะมี ผา้ คลมุ หนา้ แตพ่ อเปดิ ผา้ ออกมา ทกุ คนสวยหมด

“ผมไปทำมาแล­ว้ 3 ครง้ั ทำตา จมกู ดงึ หนา้ ดว้ ย ถา้ ผมไดพ้ บหมอทเ่ี มอื งไทยดๆี กอ็ ยากจะลองนะ รวมทง้ั ท่ี เกาหลดี ว้ ย ผมกไ็ ดข้ า่ วมาวา่ มหี มอฝมี อื ดๆี มาก” เขาใหค้ ำแนะนำในกา­รทำศลั ยกรรมวา่ “ถ้าอยากจะทำใ­ห้ทำด้วยเหตุผลที่ดี ไม่ใช่ทำเพื่อ เอาใจผู้ชาย แต่ต้องทำเพื่อตัวเอง เพื่อความมั่นใจของ เราเอง เมื่อมองหาหมอ ให้ทำการค้นคว้าให้ดี คุยกับ หมออย่างน้อย 3 - 4 คน เพราะหมอแต่ละคนก็จะ มีความเห็นไม่เหมือนกัน ให้คำแนะนำที่แตกต่างกัน ราคาต่างกัน แม้จะมาจากทฤษ­ฎีเดียวกัน แต่ในทาง ปฏิบัติจะต่างกันมาก ปรึกษาเพื่อนๆ คุยกับครอบครัว แลว้ กเ็ ดนิ หนา้ เลย

“ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเอง ผมมี เพื่อนที่เป็นนางแบบ ทำศัลยกรรมแล้วมีชื่อเสียงตาม ความฝัน ก็ดีสำหรับเขา แต่ไม่ใช่ฝันของผม การทำ ศัลยกรรมมันสามารถทำใ­ห้คนมีความสุขได้ ถ้าเป็นสิ่ง ที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง หรือความฝันของ ตวั เอง”

สว่ นทางดา้ นเทคนคิ เขาบอกวา่ “หมอที่เก่งทางด้านไหน ก็จะเก่งเฉพาะทางด้านนั้น และการทำศัลยกรรมจะปล­อดภัยถ้าทำในที่ที่สะอาด ถกู ตอ้ ง

“ถ้าคุณสูบบุหรี่ ไม่ควรทำเฟสลิฟต์ เพราะมันจะไม่ ฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็น หรือแม้แต่จะทำจมกู ต้องเริ่ม จากสุขภาพที่ดี ผมกินวิตามินเยอะมาก ทั้งคอลลาเจน ที่ดีกับผิว ผม และเล็บ ซิงค์ก็บำรุงผม และวิตามินซี วิตามินบี กิงโกะดีสำหรับสมอง ฟิชออยล์ พวกนี้เป็น อาหารเสริมที่ดี ไม่มีผลข้างเคียง ถ้ามีวินัยในการรับ ประทานอาหา­รที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมวดหมู่ก็จะได้ วติ ามนิ จากอาหาร แตส่ ว่ นใหญเ่ ราไมส่ ามารถทำได้ เรา กเ็ ลยตอ้ งการวติ ามนิ จากอาหารเส­รมิ

“ผมได้รับรางวัล spoke person ทางด้านการทำ ศัลยกรรมพลาส­ติก ไปพูดในหลายประ­เทศเรื่องการทำ ศัลยกรรมพลาส­ติกว่าผมรู้สึกอย่างไร ทั้งทางกายและ จติ ใจ ผมจะบอกพอ่ แมใ่ หใ้ สใ่ จ เมอ่ื ลกู กลบั มาบา้ นดว้ ย รอยฟกช้ำ แล้วไม่อยากพูดถึงโรงเรียน นั่นคือผมตอน เปน็ เดก็ ๆ เพราะพอ่ แมท่ ะเลาะกนั ผมคอื สง่ิ สดุ ทา้ ยทเ่ี ขา สนใจ นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ที่ต้องพยายามเข้าใจว่า เกดิ อะไรขน้ึ

“ผมได้รับเมลเยอะมา­ก คนเขียนมาขอคำแน­ะนำ เกี่ยวกับศัลยกรรมพลาส­ติก ผมไม่ใช่ผู้ให้คำแนะนำ ทางด้านศัลยกรรมพลาส­ติก สิ่งที่ผมทำได้คือ แชร์ ประสบการณ์ของผม แล้วให้เขาตัดสินใจเองว่า เหมาะ กบั เขาหรอื ไม”่

ทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนและส­เปนเป็นหลัก และเดินทางมากเพื่อทำรายการโ­ทรทัศน์ ตลอดจน ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสังคมต่างๆ และเป็นข่าวในโลก ออนไลนอ์ ยเู่ สมอ

เขายังไม่หยุดเพียงเท่านั้น ล่าสุดนี้เขากำลังมีความ สขุ กบั การขน้ึ เวทรี อ้ งเพลงทเ่ี ขาแตง่ เอง

“เมื่อเดือนเมษายน ผมออกเพลงป๊อป ชื่อ PLASTIC WORLD ซง่ึ ขน้ึ ชารต์ อนั ดบั หนง่ึ ของ itunes ในยโุ รป

“เนื้อร้องบอกว่า การทำศัลยกรรม มันช่วยคุณได้ แต่อย่าทำจนเกินไป ดูผมตอนนี้สิ ผมไม่เคยมีความสุข ในชวี ติ เทา่ นม้ี ากอ่ น ตามผมมา คณุ จะพบกบั ความสนกุ คณุ คดิ วา่ ผมทำมากเกนิ ไปหรอื เปลา่ อยา่ กลวั ”

กอ่ นจากกนั เขาบอกถงึ แผนชวี ติ ในอนาคตวา่ “ผมทำงานได้เงินมาแล้วก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยกับ การเดนิ ทาง การแตง่ ตวั ใหเ้ พอ่ื นฝงู ทำการกศุ ลดว้ ย แต่ ผมไมเ่ ชอ่ื ในเรอ่ื งการออมเงนิ เพราะถา้ ผมตายพรงุ่ น้ี ผม กจ็ ะไมไ่ ดใ้ ชเ้ งนิ พวกนน้ั แลว้ จะเกบ็ ไวท้ ำไม เรากไ็ มร่ ดู้ ว้ ย วา่ จะตายเมอ่ื ไร

“ถา้ เจบ็ ปว่ ย กม็ ปี ระกนั สขุ ภาพ และผมไมม่ หี นส้ี นิ มี บ้านที่ผ่อนหมดแล้ว ผมเคยใช้เครดิตการ์ดเยอะมาก เหมอื นไฮโซทว่ั ไป แตก่ จ็ า่ ยหมดทกุ ครง้ั ไมเ่ คยเปน็ หน้ี

“เพราะชวี ติ คอื การหาประสบ­การณ”์

โรดริโก้ อัลเวส ผู้ผ่านการ ศัลยกรรมมากว่า 50 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้ แมตช์กับสภาวะจิตใจภายใน ทงั้ หวั ใจและจติ วญิ ญาณ การ พยายามเปลี่ยนแปลงนั้นมี จุดเริ่มต้นจากความเจ็บปวด ครงั้ วยั เดก็ ทบี่ ราซลิ เมอื่ 7 ปี ที่แล้วเขาได้รับสมญานามว่า Ken Doll จากการแต่งตัว คล้ายคลึงกับ Ken ตุ๊กตา ชอื่ ดงั (ซา้ ย) เขามาถงึ สภาพ ดงั เชน่ ปจั จบุ นั (ขวา) ทพี่ รอ้ ม ขึ้ น เ ว ที เ พื่ อ ร้ อ ง เ พ ล ง ป๊ อ ป ที่แต่งเองชื่อ PLASTIC WORLD ซึ่งขึ้นชาร์ตอันดับ หนงึ่ ของ itunes ในยโุ รป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.