BELLA VITA พญ.ภาณิชา และ นพ.ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์

Hello! (Thailand) - - THE INSIDE STORY -

“มันไม่ใช่เร่อื งบังเอิญท่ใี ครคนหน่งึ จะเข้ามารกั ษา กับเรา ต้องมีเหตุบางอย่าง เราต้องส่งพลังงานดีๆ ให้กับคนไข้ และทําหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด” พญ.ภาณิชา ลิ่วลักษณ์ (หมอจอย) ตั้งใจที่จะสร้างสถานคลินิกความ งาม ให้อยู่บนพื้นฐานของ ความงามจาก­ภายนอกและภ­ายในที่มาจาก การมสี ขุ ภาพทดี่ เกดิ เปน็ ศนู ยส์ ขุ ภาพและความ­งาม “เบลลา่ วตี า้ ” และ คลนิ กิ ความงามในเ­ครอื อกี 3 สาขา โดยจดุ เดน่ ทสี่ าN คญั คอื การดแู ลโดย คNาถึง “Personal Life” อย่างใส่ใจ ทNาให้การบริการที่ “เบลล่า วีต้า” ตอบโจทย์ความต้องการทั้งเรื่องความงามแ­ละการสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้มารับบริการแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม “ในสมัยที่ยังเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ หมอได้มีโอกาสเห็นคนไข้ที่ยัง อายุน้อยๆ หรือวัยหนุ่มสาวที่กาN ลังสร้างครอบครัวต้องเสียชีวิตไป เมื่อ เราเห็นซาN้ ๆ เราก็มักจะคิดในใจว่า ไม่ป่วยได้ไหม? ทNายังไงให้มีทางป้องกัน ไหม? เพราะเราไม่อยากเห็นภาพหดหู่แบบนี้เลย ก็เลยเป็นที่มาของการที่ เราอยากเรียนอะไรที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคมากกว่า ก็เลยมุ่งไปสู่การเรียนพวกเวชศา­สตร์ชะลอวัย” โดยมี นพ.ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์ (หมออูน) ปัจจุบัน เป็นกรรมการ ผู้จัดการโครงกา­ร พราววิลเลจ เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ และ อุปนายกสมาคม­เอสเอ็มอีจังหวัดสงขลาที่คอยสนับสนุนความฝันของ ภรรยา มาบรหิ ารจดั การ จงึ เกดิ เปน็ คลนิ กิ ความงาม 4 แหง่ เอสแครค์ ลนิ กิ สกรีนเมดคลินิก และเบลล่า วีต้า ในภาคใต้ตอนล่าง “เวลาเราจะท­Nางานไม่ว่าด้าน อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ หรือความงาม เริ่มต้นขอให้เราคิดดีก่อน ว่าสิ่งที่เราทNา กNาลังส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้มารับบริการ ลูกค้าและคนไข้ หลังจากที่เราเริ่มคิดดีแล้ว คราวนี้เราต้องมารู้จักตัวเราเอง รู้เขา รู้ เรานะครับ รู้เราก็คือเราเก่งด้านไหน เรา เชี่ยวชาญด้านไหน เรายังขาดอะไร รู้เขาว่า ทีมงานเรามีใครบ้าง และเรายังขาดทีมงาน ในลักษณะไหน เพื่อที่จะนNาพาองค์กรไปยัง เปา้ หมายทเี่ ราตงั้ ใจไว้ ทสี่ าN คญั ระหวา่ งทาง เดนิ ไมว่ า่ มอี ปุ สรรคใดๆ กต็ าม อยา่ ทอ้ ถอย ให้มีความเพียร อดทน ใช้สติและปัญญา ใน การพฒั นาตวั เองและองคก์ รอยา่ งตอ่ เนอื่ ง” เนื่องจากคุณหมอทั้งสองคนได้พบกัน ครงั้ แรกทหี่ าดใหญ่ ทงั้ ยงั เปน็ บา้ นเกดิ ของคณุ หมอจอย ทุกอย่างจึงเริ่มต้นที่นี่และได้รับการ ตอบรับจากชาวหาด­ใหญ่อย่างอบอุ่น การนั ตดี ว้ ยการขยายสา­ขาไปถงึ 3 สาขาในพนื้ ที่ เดียวกัน และอีก 1 สาขาในจังหวัดใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่คนไข้ในพื้นที่จะมาด้วยปัญหา เกี่ยวกับผิวหน้า สิวในวัยรุ่น วัยทNางาน และคุณหมอจอยยังได้เสริม ว่าในส่วนของคนไข้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าอีกด้วย “ปัญหาผิวหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิว ฝ้า กระ ริ้วรอย ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการ ที่ผิวไม่แข็งแรง ซึ่งอาจเกิดจากแสง UV ทาN ร้ายผิวหรือปัจจัยเกี่ยวกับการกินหรือฮอร์โมน แต่นอกจากการ รักษาเพื่อทาN ให้ปัญหาเหล่านี้หายไป การดูแลให้ผิวมีความแข็งแรงก็เป็นเรื่องที่สNาคัญ ในส่วนของตัว DNA Fix หรือว่า BCC Serum ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทาN ให้ผิวแข็งแรงขึ้น เมื่อผิวแข็งแรงขึ้น ปัญหาเวลาเรา­เจอแดดแล้วเกิดหน้าหมอง เกิดรอยดNา หรือว่าปัญหาที่สิวเป็นรอยไม่หายสัก ที มันก็จะดีขึ้นไปในตัว” แต่ไม่ว่าคนไข้จะมาด้วยปัญหาใด คุณหมอก็จะคงไว้ซึ่งหลักการสNาคัญในการรักษาด้วยมาตรฐานเ­ดียวกัน นั่นคือความสมดุล พอดี และ “การถามคNาถ­ามจนได้สาเหตุ” อาการที่ คนไข้มาหา เบื้องหลังอาจมีเงื่อนงNาที่เป็นสาเหตุทNาให้เกิดอาการเหล่านี้ เพื่อการรักษาได้อย่างตรงจุดและเหมาะส­มกับคนไข้แต่ละคน “Bella Vita” ในภาษาอิตาลีที่หมายถึง “Beautiful Life” จึงสอดคล้องกับทัศนะของหมอจ­อยที่มุ่งเน้นการสร้างความงามที่อยู่บนพื้นฐานของการ­มีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุข

“Strong Beauty Freedom ก็คือสวยงามอย่าง อิสระ ไม่ต้องสวยเหมือนคนนี้คนนั้น แต่คือสวย ในความรู้สึกของคุณเอง” “เบลล่า วีต้า ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน” 453/2-4 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-223942 [email protected]:@bellavita

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.