ลโี อนารโ์ ด ดแิ คปรโิ อ

Hello! (Thailand) - - FLASH -

มอบเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สู้ ไฟป่าแอมะซอน ลโี อนารโ์ ด ดแิ ค ปรโิ อ ใหค้ ำมน่ั วา่ จะมอบเงนิ 5 ลา้ น ดอลลารส์ หรฐั ฯ (4 ลา้ นปอนด)์ เพอ่ื ตอ่ สกู้ บั ไฟปา่ ใน เขตปา่ รอ้ นชน้ื แอมะซอนของ บราซลิ โดย พระเอกหนมุ่ ประกาศขา่ วนผ้ี า่ น Earth Alliance มลู นธิ ทิ ท่ี ำงานดา้ นสง่ิ แวดลอ้้ มของเขา

ในประกาศมีใจความว่า “มูลนิธิ Earth Alliance ได้จัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน Amazon Forest โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อโฟกัสในเรื่อง ทรัพยากรที่ตกอยู่ในอันตรายในการ ปกปอ้ งหลกั ๆ เพอ่ื รกั ษาปอดของโล­กเอาไว้

“เงินทุนเหล่านี้จะส่งต่อให้แก่ พาร์ตเนอร์ในท้องถิ่นโดยตรงและ­ชุมชน พื้นเมืองเพื่อปกป้องป่าแอมะซอน อันเป็น แหล่งกำเนิดสัตว์ป่าและพรรณพืชจำนวน มหาศาล และยังเป็นแหล่งสุขอนามัยของ โลกโดยรวมด้วย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.