พิธาน องค์โฆษิต

Hello! (Thailand) - - FLASH -

‘TOM FORD ขึ้นชื่อเรื่องคัตติ้งคม ผมก็มีวิธี ลับคมให้ตัวเองตลอดเว­ลาด้วยการฟังคนอื่น’

ผู้ชายคนนี้อาจเป็นหนึ่งในน้อยคนบนโลกที่ไม่มี เฟสบุ๊ก นั่นสื่อให้เห็นว่าคุณแอมป์-พิธาน องค์โฆษิต หวงแหนความ­เป็นส่วนตัวมากเพียงไร แต่เขาเผยหมด เปลือกถึงการเป็นผู้บริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง สำอาง แฟชน่ั และอาหารแถ­วหนา้ ของเมอื งไทยและของ โลกว่า เคล็ดลับสำคัญอย่ทู ี่ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตง้ั แตป่ กของสทู ทใ่ี สไ่ ปจนถงึ คำถามสมั ภาษณง์ าน

“ผมดูแลงานอยู่หลายบริษัท งานค่อนข้างยุ่ง เรามี เซลในต่างประเทศด้วย บางทีต้องติดต่องานตอนค่ำ ซึ่งเป็นเวลาบ่ายของเขา ผมไม่ได้แบ่งแยกงานกับเวลา ส่วนตัว ขอให้เป็นเรื่องที่มีสาระจะพูดคุยเท่านั้นเอง ผม ก็ยินดี ประตูห้องทำงานผมไ­ม่เคยปิด เข้ามาคุยได้เสมอ ผมไม่เคยมองว่าอะไรเป็นเรื่องเล็ก” คุณแอมป์เปิดใจ หลังจากมาตามเ­วลานัดเป๊ะระดับวินาที และพร้อมจะให้ สมั ภาษณไ์ ดท้ นั ทที น่ี ง่ั บนเกา้ อแ้ี ตง่ หนา้

“เวลาพักจริงๆ จะเป็นเสาร์ - อาทิตย์ ผมจะไม่ทำ อะไรเลย พกั จรงิ ๆ นอนเฉยๆ พกั ผอ่ นอยทู่ บ่ี า้ น ซง่ึ ผมเปน็ คนทช่ี อบสเปซบา้ นทโ่ี ลง่ ๆ ชอบเสน้ สายทเ่ี นย้ี บ คลนี ไม่ ชอบใหอ้ ะไรรอบตวั ดรู กเลย ในบา้ นจะดโู ลง่ โปรง่ จดั วาง ข้าวของเป็นระเบียบ แต่ก็เป็นความเป็นระเบียบที่คิดมา แลว้ นะครบั อยา่ งโรงจอดรถผ­มกอ็ อกแบบใหจ้ อดภายใน บ้าน จะได้มองเห็นรถที่เราชอบ” เขาเผยเบื้องหลังความ คิดนอกกรอบที่เต็มไปด้วยเหตุและผล ซึ่งแสดงถึงความ ใส่ใจรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆ ตั้งแต่พื้นที่ภายในบ้าน จนถงึ ระบบการทำง­าน

เพราะมีหลายธุรกิจในมือ ทำให้มีการวกไปพูดเรื่อง งานเป็นระยะ แต่ก็ด้วยเหตุผลว่าเรื่องงานและเรื่องชีวิต เป็นเรื่องเดียวกัน อย่างที่คุณแอมป์เล่าให้ฟังถึงเรื่องการ แตง่ ตวั วา่ “จะเหน็ วา่ ผมไมค่ อ่ ยแตง่ ตวั มสี สี นั มากนะครบั จะใช่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงสแล­ก หรือชุดสูทแทบจะตลอด เวลาเลย เพราะผมทำง­านตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ก็ต้อง แต่งตัวให้ถูกกาลเทศะเส­มอ คุณพ่อสอนตั้งแต่ผมยังเด็ก ว่า ‘แอมป์ เราต้องแต่งตัวดีๆ นะ เพราะเรากู้เงินแบงก์ เยอะ’ (หัวเราะ) การแต่งตัวเลยเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับผม พยายามใส่ใจเรื่องการแต่งตัวให้ดูสุภาพและ เนย้ี บอยเู่ สมอ มนั แสดงถงึ ความนา่ เชอ่ื ถอื ของเราไดด้ ว้ ย

“ถ้าถามว่าในชีวิตมีเรื่องอะไรที่ผมพิถีพิถันที่สุด เรื่อง หนึ่งก็คือเรื่องการแต่งตัวครับ ผมคิดว่ามันเป็น First Impression ที่ดีอย่างหนึ่ง เรื่องการทำงาน­เก่งเป็นความ ประทับใจที่มาทีหลังอีกนะครับ ที่เห็นผมไปอีเวนต์บ้าง ก็แล้วแต่โอกาส แต่ผมเน้นการแต่งตัวให้เกียรติเจ้าของ งานเสมอ”

ความเรียบโก้สำหรับคุณแอมป์อยู่เหนือไปกว่าการ เป็นเทรนด์ เมื่อเป็นสไตล์ที่ไม่เคยเอาต์และอินตลอดกาล “TOM FORD เป็นสไตล์ที่ผมชอบอย่แู ล้ว เนี้ยบ เรียบโก้ บวกกบั ความชอบใสร่ องเทา้ หนงั ซง่ึ ผมสามารถใส­ท่ ำงาน ไดท้ กุ วนั หรอื สำหรบั บางวนั ในลคุ ลำลอง ผมจะใสก่ างเกง ยีนส์กับเสื้อเชิ้ตที่เป็นคนละแบบกับเชิ้ตที่ใส่กับสูท” คนแตง่ ตวั เรยี บมากแตร่ ายละเอยี ดจดั กลา่ วทง้ิ ทา้ ย TOM FORD MTM (Made-to-measure)

บรกิ ารวดั และตดั เยบ็ เครอ่ื งแตง่ กายเฉพาะบคุ คล โดยลกู คา้ สามารถเลอื กรปู แบบ เนอ้ื ผา้ รวมถงึ รายละเอยี ดตา่ งๆ ของ เสอ้ื ผา้ ภายใตด้ ไี ซนแ์ ละแพตเทริ น์ ตามแบบฉบบั ของแบรนด์ TOM FORD โดยเนอ้ื ผา้ ทถ่ี กู เลอื กแลว้ จะถกู สง่ ไปทป่ี ระเทศ อติ าลี ใชเ้ วลาตดั เยบ็ ประมาณ 1-2 เดอื น และหลงั จากนน้ั จะสง่ กลบั มาเพอ่ื ใหล้ กู คา้ กลบั มา Fitting อกี ครง้ั จากชา่ ง ผชู้ ำนาญการตาม­มาตรฐานของ TOM FORD ซง่ึ ความพเิ ศษ คอื ใน 1 ปี จะมเี พยี ง 2 ครง้ั เทา่ นน้ั โดยจะสง่ ทมี Tailoring จาก อติ าลมี าดแู ลลกู คา้ ถงึ ทส่ี าขา Embassy ในเดอื นตลุ าคมน้ี

ลคุ ทดี่ ลู ำลองกบั เสอื้ ผา้ ทดี่ สู บายๆ ดแู ตกตา่ งจากวนั ทำงาน ทงั้ หมด จาก TOM FORD MODELS: ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร พิธาน องค์โฆษิต CLOTHES: TOM FORD Boutique ชั้น G Central Embassy โทร. 0–2160–5860 PHOTOS: วัชรสิทธิ์ วิชญาณรัตน์ STYLIST: พิสิษฐ์ จีระธาดาพันธุ์ STYLIST ASSISTANT: ญาตา ผัสดี MAKE-UP: นนทลี วงศ์เป็ง HAIR: เกษม คนซื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.