H! ROYALTY:

เป็นทูตสันถวไมตรีโครงการโรค­เอดส์แห่งสหประชาชา­ติ

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เป็นทูตสันถวไมตรีโครงการโรค­เอดส์แห่งสหประชาชา­ติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพย วดี กรมหลวงราช­สาริณีสิริพัชร มหา วัชรราชธิดา เสด็จไปทอดพระเ­นตร โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจา้ วรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวาย ตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการ โรคเอดส์แห่งสหประชาชา­ติ ในการ ป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก: บทบาทพนักงานอัยการ ในการบูรณาการความ­ร่วมมือเพื่อ คุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติ เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบ สหวิชาชีพ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ ราชการและค­อนเวนชันเซ็นเตอร์ แจง้ วฒั นะ เมอ่ื วนั ท่ี 12 กนั ยายน พ.ศ. 2562

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ไดป้ ระทานสอ่ื อปุ กรณ์ ‘เครอ่ื งหมายที่ใช้ในการแสดง เจตนารมณ์’ แก่ผู้แทนจากสำนักงาน อัยการสูงสุด โครงการโรค­เอดส์แห่ง สหประชาชาติประจำประเท­ศไทย สภากาชาดไท­ย กระทรวงสาธ­ารณสุข กระทรวงแรง­งาน กระทรวงการ­พัฒนา สังคมและความ­มั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ ประกอบการ ซึ่งเป็นเครือข่ายความ ร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการ ละเมิดสิทธิด้านเอชไอวีในลักษณะสห วิชาชีพ เพื่อให้เกิดการประสาน­งาน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ซึ่งจะ ทำให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูก ละเมิดสิทธิ หรือผู้ได้รับผลกระทบด้าน เอชไอวี ได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งลดการถูกตีตรา และขจัดการเลือกปฏิบัติได้มากขึ้น

UNAIDS รายงานสถาน­การณ์ผู้ติด เชื้อเอชไอวีในประเทศไท­ย ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2561 ว่า ประสบความ สำเร็จในแง่การป้องกันและลดการแ­พร่ ระบาดของกา­รติดเชื้อเอชไอวี โดยผู้ ติดเชื้อลดลงเหลือ 6,400 คนต่อปี

(บนสดุ ) พระเจา้ วรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสมสวลฯี และสมเดจ็ พระเจา้ ลกู เธอ เจา้ ฟา้ พชั รกติ ยิ าภาฯ เสดจ็ ไปยงั โรงแรมเซน็ ทรา บายเซน็ ทาราฯ เพอื่ ทอดพระเนตร­โครงการ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ที่ทรงได้รับการถวาย ตำแหนง่ ทตู สนั ถวไมตรขี องโครงการโ­รคเอดสแ์ หง่ สหประชาชาติ (บนซา้ ย) ประทาน สื่ออุปกรณ์ ‘เครื่องหมายที่ใช้ในการแสดงเ­จตนารมณ์’ (ซ้าย) ทอดพระเนตร นทิ รรศการโครง­การเทดิ พระเกยี รติ พระเจา้ วรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสมสวลฯี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.