H! DESIGN:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

หม่อมหลวงรจนา­ธร ณ สงขลา ศิลปินไทยเพียง หนึ่งเดียวที่ได้ร่วมออกแบบลว­ดลายลงบนสิงโต Lions of Windsor ร่วมกับศิลปินระดับโลกที่สหราชอาณาจักร

ช่วงทศวรรษทผ่ี า่ นมา คณุ แคนด-้ี ม.ล.รจนาธร ณ สงขลา สร้างสรรค์ผลงานระดับชาติไว้ มากมายทั้งผลงานการอ­อกแบบมงกุฎ Miss Universe Thailand และโปรเจกต์ล่าสุด Lions of Windsor ทร่ี ว่ มออกแบบลาย­สงิ โตกบั ศลิ ปนิ ระดบั โลก อยา่ ง ครสิ ตยิ ง เลอครวั ซ์ เดมซานดรา้ รอดส์ และเครก เวตลยี ์ ทส่ี หราชอาณาจกั ร

Lions of Windsor 2019 งานแสดงศิลปะ สาธารณะที่จัดแสดงสิงโตไฟเบอร์กลาสที่ได้รับ การตกแต่งจากศิลปินทั่วโลกมากกว่า 46 ตัว ในเขตพระรา­ชฐานพระราช­วังวินด์เซอร์ เป็น โปรเจกต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอ­บ 200 ปี ของสมเดจ็ พระราชนิ นี าถวกิ ตอเรยี

ดว้ ยความทค่ี ณุ แคนดช้ี น่ื ชอบสมเดจ็ พระราชนิ ี นาถวิกตอเรีย และมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพระ ตำหนกั ออสบอรน์ ซง่ึ เปน็ ทป่ี ระทบั ของสมเดจ็ พระ ราชินีนาถวิกตอเรียอยู่หลายครั้งและประทับใจ มาก

“เราไปดวู งั มาเยอะทง้ั ในยโุ รปและองั กฤษ แต่ พระราชวังแห่งนี้คือที่ประทับในชนบทเล็กๆ ของ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ที่แคนดี้เห็นปุ๊บ รู้สึกขนลุกและรู้เลยว่า พระองค์ทรงผูกพันกับ สถานที่แห่งนี้ เพราะพระอง­ค์ทรงดำรงพระ­ชนม ชีพยาวนานกับครอบครัว ทรงรักพระราช

สวามี เจ้าชายอัลเบิร์ต พระองค์และพระราชส­วามีทรง เปน็ ศลิ ปนิ เพราะอนั ดบั แรกทเ่ี ราเหน็ คอื การใชส้ ี การเลอื ก ของ การจัดวาง การจัดมู้ดแอนด์โทนของแต่ละห้องที่มี กลิ่นอายความเป็นศิลปินที่ชื่นชอบศิลปะ และทรงรอบรู้ เรอ่ื งการใชส้ มี าก เขา้ ไปแลว้ ปลม้ื ไปแลว้ ไปอกี พานอ้ งๆ ไปชม ทกุ คนเหน็ แลว้ ประทบั ใจ บอกวา่ ตน่ื ตาตน่ื ใจกวา่ ใน หนังเรื่อง Victoria and Abdul มาก ตอนไปดูแคนดี้จะ อธิบายให้ทุกคนฟังว่าจับจุดดูให้ดีนะ พระองค์ทรงเป็น ศลิ ปนิ ไมง่ น้ั พระองคจ์ ะทรงไมเ่ ลอื กสไี ดข้ นาดน้ี ทง้ั การใช้ สกี บั กำแพง พรม แตล่ ะหอ้ งมมี ดู้ ทเ่ี ปลย่ี นไปเรอ่ื ยๆ และมี กลิ่นอายของชีวิตครอบครัว ทำให้ร้วู ่าพระองค์ทรงอย่กู ับ ครอบครวั ทน่ี น่ั และทป่ี ระทบั แหง่ นอ้ี ยรู่ มิ ทะเล พอเดนิ ไป สดุ ทางเดนิ กเ็ ปน็ ทะเล โรแมนตกิ สวยมาก อยใู่ นใจแคนด้ี ตลอดเวลา ไปตง้ั แตต่ อนเดก็ กเ็ ลยผกู พนั ”

และด้วยความผูกพันกับประเทศอังกฤษที่ใช้ชีวิตมา ตั้งแต่เด็กๆ นี้เองทำให้คุณแคนดี้ตกปากรับคำเข้าร่วม โปรเจกต์ Lions of Windsor 2019 เมอ่ื ทาง Thai Square บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษโทร.มาเชิญชวนให้ร่วม ออกแบบลายส­งิ โตอยา่ งทนั ทที นั ใด

“พอทางอังกฤษติดต่อมาว่า จะจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 200 ปี สมเดจ็ พระราชนิ นี าถวกิ ตอเรยี ใหแ้ คนด้ี ทำ Lions of Windsor ในฐานะที่เป็นคนไทย ถ้าทำทาง Thai Square Group ซึ่งก็คือพี่ปุ๊ (สุวภรณ์ ดานุส) กับ พี่เหน่ง (กรรณิการ์ นวลอนันต์) จะเป็นสปอนเซอร์ให้ โดยสปอนเซอ­ร์จะเป็นคนจ่ายเงินค่าสิงโตที่ทำจาก ไฟเบอร์กลาสโดยศิลปินชาวอังกฤษ Alan Dun แล้วให้ แคนดี้ไปเพนต์ แคนดี้ก็ตอบตกลง เพราะเราชื่นชม พระองค์ท่านและเจ้าชายอัลเบิร์ตในความเป็นศิลปิน เหลือเกิน คนทำงานศิลปะจะมีจุดอ่อนคือเวลาไปเห็น อะไรแลว้ ประทบั ใจ จะเกบ็ ไวใ้ นชอ่ งเลก็ ๆ ในใจ พอบอก เปน็ สมเดจ็ พระราชนิ นี าถวกิ ตอเรยี เราสะกดิ ใจแลว้ อยาก ทำ แมต้ อนนน้ั ยงุ่ มาก ทง้ั มภี ารกจิ เรอ่ื งมงกฎุ ลกู ชายรบั ปรญิ ญา ซง่ึ ตอนนน้ั แคนดม้ี เี วลาทำเพยี ง 5 วนั แตค่ นอน่ื มเี วลาเปน็ เดอื นเลยตอ้ งวางแผนอยา่ งรวดเรว็ ”

ด้วยระยะเวลา­ที่มีเพียงน้อยนิดทำให้คุณแคนดี้ แพลนการออก­แบบอย่างละเอียด โดยการนำงา­น ออกแบบเครื่องประดับที่มีอยู่แล้วมาทำงานเด­คูพาจ

(decou-page) ซง่่ึ กค็ อื การผนกึ ภาพลงบนชน้ิ งาน จากนน้ั

เคลอื บนำ้ ยาวานชิ

“แคนดใ้ี ชว้ ธิ เี อางานของตวั เองทเ่ี สรจ็ ทง้ั หมดมาขยาย ไซส์ สง่ั กระดาษเดคพู าจ แลว้ ซอ้ื เครอ่ื งพมิ พม์ าพมิ พเ์ อง โดยเรยี นวธิ ที ำเดคพู าจทางออนไล­น์ แลว้ บอกสปอนเซอ­ร์ ที่อังกฤษว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง น้ำยาเคลือบ ตวั ไหนทส่ี ามารถใชก้ บั สงิ โตแบบไฟเบอ­รก์ ลาสได้ และอยู่ กลางแจง้ ไดน้ าน ทนแดดทนฝนไ­ดเ้ กนิ สามเดอื น เพราะ ตอ้ งแสดงสามเด­อื น หลงั จากนน้ั จะมกี ารประมลู ในเดอื น พฤศจกิ ายน

“แคนดี้เอาลูกน้องจากเมืองไทยไปช่วย และลูกน้อง เก่าที่เคยทำงานที่รจนาธรลอนด­อน ทำงานทั้งวัน 5 วัน รวด ไม่ได้พัก แต่มันชาเลนจ์ มันสนุก แล้วงานต้อง ละเอียด ไปถึงก็ไปทำเดคูพาจบนตัวเลย พอ เสร็จก็ลงน้ำยาเคลือบ ปรากฏว่าสีของ เพนตง้ิ หายหมดเลย กลาย เปน็ สขี าว ทกุ คนตกใจ แต่ สักพักเมื่อแห้งสีก็ลอยขึ้น มาเด่นกว่าเดิมอีก พอ แห้งสนิท วันรุ่งขึ้นก็จับ ปากกาเพนต์เลย แคนดี้ เขียนลายแล้วให้ลูกน้องลงสี

แลว้ เอาจวิ เวลรป่ี ระดบั ลงบนหนา้ ผาก ไปจนถึงหลังของสิงโตเพราะดีไซน์ไว้ แบบนน้ั

“บริษัท Jewellista ซึ่งเคยเป็นสปอน เซอรท์ ำมงกฎุ จากงานมสิ ยนู เิ วริ ส์ ไทยแลนด์ เขาขอเป็นคนทำคอสตูม จิวเวลรี่ให้ ในใจ แคนดี้จะเป็นคนจ่ายเป็นการร่วมทำบุญกับ ไทยสแควรท์ จ่ี า่ ยคา่ ตวั สงิ โต ปรากฏวา่ ถงึ เวลา เขา ทำให้โดยไม่คิดอะไรเลย เขาบอกแค่อยากทำงาน และทำบญุ รว่ มกนั ”

เมื่อถึงเวลาติดจิวเวลรี่ประมาณ 10 กว่าชิ้น คณุ แคนดต้ี อ้ งพบปญั หาคอื กาวตดิ เครอ่ื งประดบั ไมอ่ ยู่

“พอตดิ ปบุ๊ มนั ไหลลงหมด เพราะมนั ลน่ื ตอ้ งวง่ิ ไปซื้อปืนกาวแล้วใช้ปืนกาวยิง อยู่เลย งานเสร็จ สมบูรณ์ก็มีช่างภาพที่ฉายพระบรมฉ­ายาลักษณ์ ถวายสมเดจ็ พระราชนิ นี าถเอลซิ าเบธท่ี 2 มา ถา่ ยรปู ใหท้ ห่ี นา้ พระราชวงั วนิ ดเ์ ซอร์ สวยงาม มาก”

Lions of Windsor งานศลิ ปะทค่ี ณุ แคนด้ี บรรจงสรา้ งสรรคล์ วดลายขน้ึ มานม้ี ชี อ่ื วา่ ‘SINGTO’ จัดแสดงอยู่ที่หน้าร้าน อาหาร Thai Square ที่วินด์เซอร์เป็น เวลา 3 เดอื นตง้ั แตว่ นั ท่ี 10 สงิ หาคม 28 ตลุ าคม พ.ศ. 2562 หลงั จากนน้ั จะ นำไปประมลู เพอ่ื รว่ มสมทบทนุ ใหก้ บั องค์กรการกุศล Thames Hospice, Lions Club of Windsor, Look Good Feel Better และ TUSK ในเดือน พฤศจกิ ายน

วนตามเขม็ นาฬกิ าจากบน: คณุ แคนดกี้ บั ลซิ า่ ทอดด์ ครเี อทฟี ไดเรก็ เตอร์ โครงการ Lions of Windsor; Lion กวา่ 46 ตวั จากผลงานขอ­งศลิ ปนิ และดไี ซเนอรท์ วั่ โลกทบี่ นิ มาสรา้ งสรรคผ์ ลงาน ทง้ั จากฮอ่ งกง ปารสี นวิ ยอรก์ และไทย; ‘สงิ โต’ ยนื อวดโฉมอยหู่ นา้ รา้ น Thai Square ทวี่ นิ ดเ์ ซอรเ์ ปน็ เวลา 3 เดอื น; รายละเอยี ดอนั งดงามของ ‘สงิ โต’ ทใี่ ช้ เทคนคิ เดโคพาจ; ทมี งานทรี่ ว่ มกนั สรา้ งสรรค์ ‘สงิ โต’ ใหเ้ สรจ็ ภายในเวลา 5 วนั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.