H! HOME:

พบเลือดใหม่ของตระกูลเจ้าของ อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

ปาสกวาเล นาตุซซี เลือดใหม่ของตระกูลเจ้าของ อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์

เรายา่ งเทา้ ขนึ้ สเู่ รอื ลำหรู ยาวเกอื บ 40 เมตร และเปน็ ทรพั ยส์ นิ ของครอบครวั แหง่ แควน้ ปลุ ยา เขาใชช้ วี ติ ในบา้ น ‘ตรลุ ล’ิ ทางตอนใตข้ องอติ าลี

ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือกลางคลื่นในทะเล ปาสกวาเล นาตุซซี จูเนียร์ ทายาทหนุ่มสุดแอ็กทีฟของ Natuzzi อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์สัญชาติอิตาเลียน ไม่เคยต้องหาแรงบันดาลใจไกลตัว อย่าลืมว่าที่นี่ คือปุลยา แคว้นแสนมหัศจรรย์ที่มีน้ำทะเลอุ่นๆ ซัดสาดชายฝั่งที่จุดใต้สุดของแผนที่รูปรองเท้าบู๊ต ของอิตาลี ที่นี่ยังเป็นดินแดนแห่งปราสาทใน เทพนิยาย ฟาร์มและโรงนาแ­สนน่ารัก หมู่บ้านฉาบ ด้วยปูนขาว ต้นมะกอกดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า ไร่องุ่น และ ‘ตรุลลิ’ บ้านหลังคาทรงโดมห­รือทรง กรวยแหลมที่เกิดจากการนำหินมาวางเรียงซ้อนกัน เป็นระเบียบไร้ที่ติ แคว้นปุลยายังเป็นบ้านเกิด เป็น แหล่งสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ของปาสกวาเ­ล นาตุซซี ผู้เป็นทั้งประธาน ผู้ก่อตั้ง และดีไซเนอร์ของแบรนด์ชื่อเดียวกัน ที่ สำคัญเขาคือคุณพ่อของปาสกวา­เล จูเนียร์อีกด้วย

ย้อนกลับไปในช่วงปี 1930s คุณทวดนาตุซซี ซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างทำตู้นั้นมาจากครอบ­ครัว ยากจนที่มีพี่น้องถึง 8 คน กระทั่งในยุค 1970s คุณทวดและบุตรชายที่รับหน้าที่กุมบังเหียนกิจการ ของตระกูลได้ประเดิมส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่มี เอกลักษณ์ในแบบ ‘ผลิตที่อิตาลี’ สู่ตลาดโลก ไม่ ช้านานโซฟาหนังก็กลายเป็นชิ้นที่เป็นหน้าเป็นตา ให้กับแบรนด์ และสร้างชื่อเสียงมาจวบจนปัจจุบัน

ปาสกวาเล จูเนียร์ ทายาทรุ่นใหม่ที่รับตำแหน่ง

ด้านสื่อสารควบคู่กับรองผู้อำนวยการฝ่าย สร้างสรรค์ของแบรนด์ พา HELLO! เดินชมบ้าน สไตล์ตรุลลิของเขาที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจไปด้วย เฟอร์นิเจอร์เก๋ๆ ของ Natuzzi ก่อนจะเชื้อเชิญ เราไปที่ ‘อันโตนิซ่า’ เรือใบเพรียวระหงยาว 38 เมตร ซึ่งมีสถานะเป็น ‘บ้านหลังที่สอง’ ของเขา

นึกภาพไม่ออกเลยว่าการได้อยู่บ้านตรุลลิ เป็นยังไง

“เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องเลือกเลยครับหลังจาก ที่ผมต้องห่างบ้านไปอยู่รอบโลกนานถึง 10 ปี ตอนเด็กๆ ผมยังเล่นสร้างบ้านตรุลลิอยู่เลย นะครับ ยังจำได้ว่า เอาเก้าอี้กับผ้ามาเล่นแล้ว จินตนาการว่าได้อยู่ในบ้านตรุลลิ แต่การได้อยู่ ในบ้านตรุลลิจริงๆ อยู่ในผนังก่อหินจริงๆ ผม รู้สึกเชื่อมโยงกับพลังของธรรมชา­ติ ตรุลลิมี ประวัติความเป็นมาที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ ตามตำนานเล่าว่ากษัตริย์แห่งสเปนทรงออ­ก กฎหมายเรียกเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างใน เมือง บรรดาขุนนางศักดินาทั้งหลายเลยอนุญาต ให้ชาวนาสร้างบ้านด้วยวิธีก่อหิน ด้วยความที่ ไม่ได้ฉาบปูนยึดติดหินแต่ละก้อนเข้าด้วยกัน ถ้า ผู้ตรวจการณ์มาก็ทลายหินได้ง่ายๆ แล้วภายใน ก็มีพื้นที่โล่งกว้างอย่างไม่น่าเชื่อ ผมว่าไม่ใช่เรื่อง บังเอิญแน่ๆ ที่มีการวาดสัญลักษณ์แห่งความ โชคดีไว้บนหลังคาด้วย ถ้าผมจะไปสร้างบ้าน

‘เรอื ใบลำนี้ เปน็ ทที่ ผี่ มหดั เดนิ กา้ วแรกๆ เปน็ เหมอื นบา้ นหลงั ทสี่ องของผม และ ตรงทา้ ยเรอื มดี าวดวงหนงึ่ ทที่ ำใหผ้ มนกึ ยอ้ น ไปถงึ ตอนเดก็ ๆ ตอนทคี่ ณุ พอ่ ชอบเรยี กผมวา่ “ดาวดวงนอ้ ย”’

พื้นที่นั่งพักผ่อนเอาต์ดอร์และบริเวณรับประทาน อาหารบนดาด­ฟ้าเรือ (บน) “เรือลำนี้คือบ้านหลังที่ สองของผม” ปาสกวาเลกล่าวถึงเรือลำโปรดที่แล่นด้วย คามเร็วสูงสุดได้ถึง 11 น็อต (บนซ้าย) ส่วนบ้านหลัง แรกของเขาที่อยู่บนผืนดินก็น่าอัศจรรย์ใจไม่แพ้กัน เมื่อเป็นบ้านตรุลลิแบบดั้งเดิมที่มีหลังคาหินเรียงซ้อน กันเป็นระเบียบรูปทรงกรวย แม้จะมีบ้านสวยถึงขนาด นี้ แต่เขาก็ห้ามใจให้ออกนอกบ้านไปเล่นน้ำไม่ได้อยู่ดี ผลงานปั้นชิ้นอลังการฝีมือประติมากรผู้ล่วงลับ อิกอร์ มิโทราจ ประดับอยู่ตรงสระว่ายน้ำ (บนขวา) หน้าผา โปลิงงาโนตระหง่านเหนือชายฝั่งทะเลอาเดรียติกที่อยู่

ใกล้เคียง (ซ้าย) ห้องนั่งเล่นหลักของบ้าน (ขวา)

ตรุลลิที่นิวยอร์กหรือลอนดอนก็ย้ายหินไปได้ง่ายๆ พรุ่งนี้ก็ยังได้”

การตกแต่งบ้านหลังนี้ออกแนวโบฮีเมียนนิดๆ ด้วย

“เรียกว่าเป็นสไตล์โบฮีเมียนร่วมสมัยที่ผสาน กลิ่นอายอีโคกรีนดีกว่าครับ ผมชอบสีเขียวและผม ชอบทเ่ี หน็ สเี ขยี วกลมกลนื กบั สขี องหนิ และสขี าวของ ผนงั เรอ่ื งสไตลก์ ารตกแตง่ ผมใหไ้ อเดยี กบั สถาปนกิ ของ Natuzzi ผมให้เอาหินมาตัดให้มีรูปทรง เรขาคณิตสอดคล้องกันกับรูปทรงเรียบๆ คลาสสิก ของบา้ นตรลุ ลทิ ม่ี ซี มุ้ โคง้ และหลงั คาทรงกรวย”

คณุ จะนยิ ามสไตลข์ องตวั เองวา่ เปน็ แบบไหน

“ผมอยู่กึ่งกลางระหว่างร็อกชิคกับแดนดี้ ผม เหมือนกิ้งก่าน่ะครับ แต่ผมมีกฎการแต่งตัวข้อ เดียวเท่านั้นคือ ‘กล้าที่จะแตกต่าง’ ไม่เคยกลัวว่า จะเป็นคนเดียวที่ใส่สูทในห้องที่มีแต่ผู้ชายใส่ กางเกงยีนส์ ถ้าวันไหนนึกอยากใส่กระโปรงคิลต์ ขึ้นมา ผมก็หยิบมาสวมเลยแ­บบไม่มีลังเล”

แล้วคาแร็กเตอร์ของคุณล่ะ คุณจะอธิบายว่า เป็นแบบไหน

“ผมไม่เคยพอใจกับอะไรเพียงอย่างเดียว

ตลอดไป ผมเป็นคนทำอะไรไ­วนะครับ เป็นคนโรแมนติก แล้วก็ชอบสิ่งสวยงาม ผมเป็นคนมุ่งมั่นสูงมาก ปกติแล้ว ก็ไม่ใช่คนประนีประนอมสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ เชื่อใจใครง่ายๆ เป็นคนช่างระแวงโดย­ธรรมชาติ แม้ว่าดู เผินๆ แล้วผมจะดูเป็นคนเปิดกว้างและเข้าถึงง่ายก็ตาม แต่ผมจะเปิดตัวเองจริงๆ กับคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับ”

อันโตนิซ่า เรือใบของครอบ­ครัวลำนี้มีความหมาย อย่างไรสำหรับคุณ

“มนั เปน็ บา้ นหลงั ทส่ี องผมครบั ผมหดั เดนิ กา้ วแรกๆ ก็ บนเรือลำนี้ มันก็เลยเป็นสถานที่ของความทรง­จำในวัย เยาว์ที่ผมรักมากที่สุด ช่วงท้ายเรือเหนือชื่ออันโตนิซ่า มี ดาวดวงหนึ่งที่เห็นทีไรผมก็นึกย้อนไปถึงตอนเด็กๆ ทุกที คณุ พอ่ ชอบเรยี กผมวา่ ‘ดาวดวงนอ้ ย’ ของพอ่ เรอื ลำนย้ี งั ให้พลังกับผมได้อย่างวิเศษ ทุกครั้งที่ได้ขับเรือรู้สึกเหมือน ไดอ้ อกไปสำรวจจ­รงิ ๆ และไดเ้ จออะไรใหมๆ่ อยตู่ ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการออกค้นหาดินแดนแห่งใหม่ มองหาสายลม ที่พัดใบเรือได้ดีที่สุด เสาะหาที่ที่สดใสที่สุด น้ำใสที่สุด ทา่ เรอื ทป่ี ลอดภยั ทส่ี ดุ และชายฝง่ั ทะเลทส่ี วยทส่ี ดุ ”

‘ผมอยกู่ งึ่ กลางระหวา่ งรอ็ กชคิ กบั แดนดี้ ผมเหมอื นกงิ้ กา่ ถา้ ผมตดั สนิ ใจทจี่ ะใส่ กระโปรงคลิ ตข์ นึ้ มา ผมกจ็ ะใส่ ผมมกี ฎขอ้ เดยี วคอื “กลา้ ทจี่ ะแตกตา่ ง”’

ใต้ดาดฟ้าเรือคือผนังกรุไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่งดงามประณีตอย่างยิ่ง มีแม้กระทั่งเตาผิงที่ใช้งานได้จริงและโต๊ะที่ ขยายได้อยู่ภายในห้องโถงใหญ่สุดบนเรือ (บนขวา) ในห้องนอนใหญ่ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา (ล่างขวา) มีทั้ง เฟอร์นิเจอร์บิลด์-อินและอ่างอาบน้ำทรงไข่ที่สั่งทำพิเศษ (ล่าง) ผนังกรุไม้เป็นงานแฮนด์เมดที่เลือกสรรอย่าง ประณีตบรรจง

‘บา้ น “ตรลุ ล”ิ มี ประวตั ศิ าสตรท์ ี่ไม่ ธรรมดาเลยค­รบั เวลานนั้ กษตั รยิ แหง่ สเปนทรงออก กฎหมายเรยี กเกบ็ ภาษสี งิ่ ปลกู สรา้ ง พวกขนุ นางเลย อนญุ าตใหช้ าวนา สรา้ งบา้ นดว้ ยวธิ กอ่ หนิ ไมฉ่ าบปนู ยดึ ตดิ เพอื่ ใหท้ ลาย หนิ ลงไดง้ า่ ยๆ ในกรณที มี่ กี าร ตรวจสอบ’

เมอื่ ความมดื ปกคลมุ บา้ นตรลุ ลิ รปู ทรงแปลกตาแ­ละสนามหญา้ เขยี วขจขี องปาสกวาเล­พลนั สวา่ ง ไสวอยา่ งนา่ ประทบั ใจ (บน) “ถา้ ผม จะสรา้ งบา้ นตรลุ ลทิ นี่ วิ ยอรก์ หรอื ลอนดอนกย็ า้ ยหนิ ไปสรา้ งใหม่ พรงุ่ นไี้ ดเ้ ลย” เจา้ ของบา้ นกลา่ ว แต่ เวลานเี้ ขาตงั้ ใจมนั่ วา่ จะอยทู่ นี่ ตี่ อ่ ไป และมสี ถานทงี่ ดงามหลายแห­ง่ ใหไ้ ป เทยี่ วชมเสมอ อาทิ อลั เบโรเบลโล เมอื งหลวงแหง่ บา้ นตรลุ ลิ (ขวา)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.