H! DIARY:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

77 ปี ที่อบอุ่นของ ‘ภัทรา ศิลาอ่อน’

อบอุ่นเหมือนเช่นเคย สำหรับงานเลี้ยงฉลอง วันคล้ายวันเกิดครบ 77 ปี ‘15 กันยายน’ ของ ‘คณุ ปา้ ใหญ-่ ภทั รา ศลิ าออ่ น’ ผกู้ อ่ ตง้ั บรษิ ทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) พร้อมนิยาม ‘S&P ชื่อนี้ มีแต่ของอร่อย’ ซึ่งปีนี้ยังคงคอนเซปต์ร่วมสังสรรค์ใน บรรยากาศเป­น็ กนั เอง นง่ั ลอ้ มวงลม้ิ รสเมนหู ลากหลาย จากครัวต้นตำรับที่เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26 โดยเจ้าภาพได้ตระเตรียมมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น

ภายในงานนอ­กจากครอบครัวจะพร้อมหน้าทั้งสามี (คณุ อมเรศ ศลิ าออ่ น) ลกู ชาย-ลกู สะใภ้ ควงคกู่ นั มาครบ 3 บ้าน (คุณเอ-วิทูร และคุณพิมพิศา คุณแอม-กำธร และคุณเอ็ม-มณีสุดา คุณโอม-พรวิช และคุณปนิษฐา ศลิ าออ่ น) และหลานๆ ขาดแตเ่ พยี งนอ้ งแอม๊ พแ์ ละน้อง อินที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศ รวมไปถึงญาติมิตรคน สนิทมาร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างคับคั่ง และใน โอกาสนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงพระกรุณาให้ ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้มาประทานให้อีกด้วย

ทำเอาเจ้าของวันเกิดปลื้มปริ่ม ยิ้มไม่หุบเลย ยิ่งถึง ชว่ งการแสดงทล่ี กู ๆ หลานๆ ตา่ งควา้ ไมคก์ ระโดดขน้ึ เวที รอ้ งเพลงมอบเป­น็ ของขวญั สดุ ประทบั ใจ โดยโชวเ์ ปดิ เปน็ ควิ ของสามหนมุ่ ลกู ชายสดุ ทร่ี กั ‘เอ-แอม-โอม’ ทจ่ี ดั เพลง My Girl ต่อด้วยเพลง She มอบให้คุณแม่ในวันพิเศษนี้ ก่อนที่หลานชาย (น้องอ็อตโต้) จะครองเวทีร้องเพลง A Whole New World เรยี กคะแนนจากค­ณุ ยา่ ตามดว้ ย เสยี งเพลงจากเพ­อ่ื นๆ ทส่ี ลบั สบั เปลย่ี นหมนุ เวยี นมามอบ ความสุข จนเบิร์ธเดย์ เกิร์ลอดรนทนไม่ไหวขึ้นมาร้อง เพลง ‘You Belong to Me’ เป็นการตอบแทน­น้ำใจบ้าง โดยไดล้ กู ๆ มาชว่ ยคอรสั กนั อยา่ งสนกุ สนาน

และอย่างที่เจ้าภาพระบุไว้ในการ์ดเชิญว่า ‘ของด รับของขวัญและกระเช้าดอกไม้’ แต่หากเพื่อนพ้อง อยากสร้างความทรงจ­ำดีๆ ร่วมกัน ก็ขอเชิญชวน ทำบุญให้กับศิริราชมูลนิธิเนื่องในวันมหิดล แถมก่อน กลับ คุณป้าใหญ่ยังได้เตรียมของที่ระลึกเป็นกระเป๋า ผ้าไทย ภายในบรรจุฝอยทอง ส่งต่อความหวานสู่ผู้รับ แทนคำขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้ง

เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดที่มีความ สุขทั้งเจ้าภาพและแขก­ผู้มีเกียรติเลยทีเดียวค่า...

‘ครอบครัวศิลาอ่อน’ สุขสันต์พร้อมหน้าใน วันพิเศษของ ‘คนสำคัญ’

‘ภัทรา ศิลาอ่อน’ รับมอบแจกันดอกไม้ประทานจากผู้แทน พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

บรรยงค์ ล่ำซำ, กลินท์ สารสิน, ม.ร.ว.อัจฉริยา คงสิริ, ม.ร.ว.วิภาสิริ วุฑฒินันท์ และอัศวิน คงสิริ

บรรยากาศสนุกสนานของ ‘Mom and Sons Show’

คุณหญิงทรงสมร คชเสนี และคุณหญิงทรงสุดา - ดร.สุวิทย์ ยอดมณี (แถวนั่งที่ 2 - 4 จากซ้าย) ร่วม อวยพรวันเกิด

ปราไพ ปราสาททองโ­อสถ และ พูนสุข ประธานราษฎ­ร์นิกร

วิไลพร ปัดภัย และ สุชัญญา บุญสูง

สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม มอบของขวัญเป็น เสียงเพลงให้เพื่อนรัก ร่วมกับสามหนุ่ม ‘สินเจริญ บราเธอร์ส’

ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ - อาสา สารสิน

ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ และ รัตนาวดี เสนาดิสัย

‘น้องอ็อตโต้’ หลานชายคนเ­ก่ง ร้องเพลงเอาใ­จคุณย่าใหญ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.