H! SOCIAL SCENE:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

ชมลุคสุดเก๋ของสาวๆ เซเลบริตี้ กับมิกซ์แอนด์แมตช์แบรนด์ไทยดีไซน์

ไม่เพียงแค่แบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกเท่านั้นที่มักจะ ถูกหยิบมามิกซ์แอนด์แมตช์ ครีเอตลุคสุดเก๋ในสไตล์ของ ตัวเอง เพราะ ‘แบรนด์ไทยดีไซน์’ ได้กลายเป็นไอเท็ม ชิ้นหลักที่สร้างความโดดเ­ด่นไม่แพ้ใคร และตอนนี้ไทย ดไี ซเนอรห์ ลายๆ แบรนดก์ ท็ ยอยปลอ่ ยของ รงั สรรคช์ น้ิ งาน ใหเ้ หลา่ แฟชน่ั นสิ ตา้ ไดส้ นกุ กบั คอลเลกชน่ั เสอ้ื ผา้ ตา่ งๆ กนั เปน็ แถวเลย มาดกู นั คะ่ วา่ มแี บรนดไ์ หนกนั บา้ ง?

เริ่มจากลุคหวานๆ ของ ‘สาวบุ๊ค-ณัชชารีย์ กิจวิริยะ ธนโชต’ิ เซเลบรติ ไ้ี อดอล นกั รอ้ งขวญั ใจวยั รนุ่ อดตี สมาชกิ วง Olives กับ ‘Janesuda the northern heights’ คอลเลกชั่นล่าสุดของแบรนด์ JANESUDA ที่เพิ่งเปิดโชว์ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนวัฒนธรรมอันล้ำค่า ด้วยการ รังสรรค์งานดีไซน์จากผ้าทอท้องถิ่นฝีมือชาวอำเภอ ปกั ธงชยั จงั หวดั นครราชสมี า โดยใชเ้ สน้ ใยผา้ ฝา้ ยผสม กบั ผา้ ไหมใหเ้ กดิ เปน็ ลวดลายทนั สมยั บนผวิ สมั ผสั ของผา้ ท่ี มีความเฉพาะตัว รวมถึงการย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ไมว่ า่ จะเปน็ สนี ำ้ ตาลอมทองจา­กฝกั คนู สด สชี มพจู ากครง่ั และสีเหลืองทองจากแก่นเข เป็นต้น ซึ่งถือเป็นภมู ิปัญญา ไทยทม่ี เี สนห่ แ์ ละควรคา่ แกก่ ารอนรุ กั ษไ์ ว้

ต่อมาเป็นอีกหนึ่งเซเลบริตี้สายหวาน ‘น้องพิมพิมพรรณ สุขุมวาท’ ที่มาในเดรสพิมพ์ลายสนุก ปลุก กระแสสีสันแห่งคาร์นิวัล ชวนให้สาวๆ ออกเดินทางสู่ ดินแดนแฟนตาซีท่องโลกจินตนาการไปกับ Disaya Fall / Winter 2019 Collection ฝีมือของ ‘คุณออม-ดิษยา สรไกร กิติกูล’ ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์แห่งแบรนด์ DISAYA ขณะที่ เซเลบริตี้สุคชิค ‘คุณพลอย-แสงแข เหมกมลเศรษ­ฐ์’ กลับขอเปลี่ยนลุคย้อนวัยใสในสไตล์ KLOSET ด้วย ‘MIDNIGHT IN PARIS’ คอลเลกชั่น Autumn / Winter 2019 ที่ถ่ายทอดความโ­รแมนติกอันแสนหวานขอ­งคู่รัก หนุ่มสาวในมหาน­ครปารีส โดยมีช่อดอกไอริส ของขวัญ จากการเดตสื่อถึงความหวังและแรงศรัทธาในคนรัก

แต่ที่หวานละมุน จนหนุ่มๆ ต้องเหลียวมองกับเซเลบริตี้ สาวคนนี้ ‘คุณสรัย วัชรพล’ เพราะเธอสลัดลุคแฟชั่นเนเบิ้ล

สุดแซ่บ มาเข้าก๊วนสาวหวาน ด้วยชุดจากคอลเลก­ชั่น ล่าสุดของแบรนด์ LANDMEE เคล้ากลิ่นอายจาก วัฒนธรรมดนตรียุค 70s ที่ ‘คุณมี่-เนตรดาว วัฒนะ สิมากร’ ดีไซเนอร์คนเก่งตั้งใจถ่ายทอดออกมา­เป็น คอลเลกชั่นเสื้อผ้านี้ เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของหญิงสาว ความเซ็กซี่เผยตัวตน สามารถมองมุมความสวยน่ารัก แต่แฝงด้วยความเปรี้ยวเท่ ผ่านโครงสร้างชุดอย่างที่ เห็นค่ะ ส่วน ‘คุณนาม-ปรมา ไรวา’ เซเลบริตี้สาวสวย น้องเล็กของบ้าน ‘ไรวา’ ก็หยิบเดรสอัดพลีต ผลงาน การออกแบบข­องดีไซเนอร์เพื่อนซี้อย่าง ‘คุณปลาเข็มกรัชเพชร อิสสระ’ เจ้าของแบรนด์ KEMISSARA ที่ยังคง เอกลักษณ์ด้านดีไซน์มาครีเอตลุคเก๋ไปร่วมงานอีเวนต์

ก่อนจะหลีกทางให้กับคุณแม่ยังสาวและสวย­มาก ‘คุณอ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล’ นางเอกตลอด­กาลที่ตอน นี้ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครไปแล้ว และเมื่อได้เห็นเธอในลุค เรียบหรูจากแบรนด์ POEM ต้องบอกเลยว่า “โอ้ว...แม่ มาแล้วจ้า” สมกับคอนเซปต์ที่ ‘คุณฌอน-ชวนล ไคสิริ’ ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ประกาศสร้างปรากฏการ­ณ์ใหม่ #Poemdailyg­lam ขอยานแม่แลนดิ้ง กับคอลเลกชั่น POEM AW 2019 ‘ETERNITY IN AN HOUR’ ปลดลอ็ ก งานดไี ซนห์ รสู ชู่ ดุ สวยประจำวนั ตอ้ นรบั ฤดหู นาว ซง่ึ ไดร้ บั แรงบนั ดาลใจมาจาก­ภาพยนตร์ In The Mood For Love กับชุดเฉดสีโมโนโทนเข้มอย่าง Midnight Blue และ Pearls White บรสิ ทุ ธ์ิ อกี ทง้ั Vanilla Sky สขี องทอ้ งฟา้ ใน ฤดหู นาวกอ่ นชว่ งพลบคำ่ ดว้ ย

เช่นเดียวกับอีกหนึ่งนางเอกและ­นางแบบผู้ครอง รันเวย์แห่งวงการแฟชั่นไทยมาอย่างยาวนาน แล้วผันตัว มาเป็นผู้จัดทั้งละครและรา­ยการโทรทัศน์ต่างๆ ที่สำคัญ เธอคอื แฟชน่ั ไอคอลของวง­การบนั เทงิ ไทยยคุ แรกๆ ทก่ี ลา้ ฉีกกรอบเดิมๆ เพิ่มเติมความแซ่บให้ตัวเองตลอดเว­ลา สำหรับ ‘คุณตุ๊ก-จันจิรา จูแจ้ง’ ที่นอกจากทรงผ­มสี ทองในเวลานี้ของเธอจะโด­ดเด่นแล้ว การมิกซ์ Capsule Collection ‘Frida and Friends’ จากแบรนด์ ISSUE ยง่ิ เพม่ิ ความเก๋ แสบ ซ่าส์กระชากวัย และอีกหนึ่งลุคที่โดดเด่น มาแต่ไกล เห็นจะเป็น ‘คุณสู่ขวัญ บูลกุล’ ที่จัดเต็ม โททลั ลคุ ทง้ั เสอ้ื และรองเทา้ จาก SHONE PUIPIA แบรนด์ ไทยดีไซน์น้องใหม่ไฟแรง ด้วยการกล้าเล่นกับโทนสีสัน จัดจ้าน รูปทรงพองโต พลิ้วไหว ให้ความรู้สึกเป็นอิสระ ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือความสง่างามแบบแยบ­ยล ที่เนรมิต รนั เวยส์ ดุ เอก็ ซค์ ลซู ฟี เผยโฉมคอลเ­ลกชน่ั 2019 ภายใตช้ อ่ื ‘The Brighter World’ ใหช้ มอยา่ งใกลช้ ดิ ณ สตดู โิ อศลิ ปะ soi sa:m เมอ่ื บา่ ยวนั กอ่ น

ถัดมากับงานดีไซน์ของ KINGKAN ที่ ‘คุณเล็กกรกนก ยงสกุล’ เลือกมาแมตช์เป็น ‘เวิร์กกิ้ง วูแมน ลุค’ สวยเด่นในออฟฟิศไปเลยค่ะ เพราะเป็นการนำ เสนอนิยามการออกแ­บบเสื้อผ้าผ่านมุมมองงานศิลปะ ซง่ึ ‘คณุ มมี -่ี กง่ิ กานต์ สลากรธนวฒั น’์ ดไี ซเนอรเ์ จา้ ของ แบรนดห์ ยบิ เอาความ Real (สวมใสไ่ ดจ้ รงิ ) Edgy (เฉยี บ คม) และ Stunning (สวยงาม) สามคำมารวม­กนั เพอ่ื สอ่ื ถงึ คอนเซปต์ ฝง่ั เซเลบรติ ผ้ี บู้ รหิ ารคนเกง่ ของซปุ เปอรร์ ชิ (ไทยแลนด)์ ‘คณุ แพม-สติ ามนนิ ท์ สสุ มาวตั นะกลุ ’ กข็ อ ถอดสทู เทๆ่ สไตลท์ ช่ี น่ื ชอบ แลว้ ลองมาใสเ่ ดรสสดุ เรยี บ หรจู ากแบรนด์ ASAVA ในคอลเลกชน่ั Autumn / Winter 2019 ทผ่ี สมผสานความ­รว่ มสมยั และความคลา­สสกิ อนั เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ผ่าน โครงเสื้อไหล่เดียว (One-shoulder) Cape Blouse และ Cape Dress เข้ากับโครงเสื้อที่ทางแบรนด์ไม่เคยใช้มา กอ่ นแบบทค่ี ณุ แพมใสน่ น่ั เองคะ่

จากนั้นไม่ขอพูดมาก เพราะมาน้อย (สี) แต่ดูแพง เวอร์ กับลุคเรียบๆ คูลๆ ของ ‘คุณนี-ชาลิสา วีรวรรณ’ ที่จับชุดของ VICKTEERUT คอลเลกชั่น Pre-fall 2019 ที่มีชื่อว่า ‘The Escapists’ มาแต่งในวันสบายๆ ระหว่าง ไปชิลล์ริมทะเล เพิ่มความชิคด้วยหมวกทรงป­านามา และกระเป๋าสานจาก CHANEL และปิดท้ายด้วยว่าที่ คุณแม่ลูกแฝด ‘คุณเฟย์-อรชุมา ดุรงค์เดช’ ที่ยังคง คอนเซปต์ ‘น้อยแต่มาก’ กับเดรสสีขาวสะอาดตา­จาก แบรนด์ LA BOUTIQUE เข้ากับบุคลิกสุดๆ ไปเลยค่ะ

ปรมา ไรวา แสงแข เหมกมลเศรษ­ฐ์ สรัย วัชรพล

พิมพรรณ สุขุมวาท

ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ

พิยดา จุฑารัตนกุล

จันจิรา จูแจ้ง สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล

สู่ขวัญ บูลกุล

กรกนก ยงสกุล

อรชุมา ดุรงค์เดช

ชาลิสา วีรวรรณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.