H! FLASH:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ ปฏิบัติภารกิจลับ ‘รหัส 007 (ทศวรรษ)’

ปฏิบัติภารกิจลับ ‘รหัส 007 (ทศวรรษ)’ หากใครจะตา­มหาตัว ‘คุณนก-ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ’ ในช่วงนี้ คงต้อง บอกว่ายากหน่อยค่ะ เพราะเห็นว่าเธอ ซุ่มเก็บตัวเงียบ ด้วยได้รับภารกิจลับ ให้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ในการรวบรว­ม เหล่านางแบบที่จะมาเดินในงานแฟชั่น โชว์สุดยิ่งใหญ่ฉลองครบ 70 ปี ของ ‘โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี’ ที่โด่งดังเรื่อง การตัดเย็บชุดไทยอันมีเอกลักษณ์ ความประณีต ด้วยงานปักและฉลุลาย ศิลปะชั้นสูงแบบโบราณ ผู้ที่อยู่ เบื้องหลังความงดงาม­ของชุดไทย ในการประกว­ดนางงามจาก­เวทีต่างๆ รวมถึงเวทีการประกวด ‘นางสาวไทย’ ที่คุณนกคว้ามงกุฎมาครองได้เมื่อ

พ.ศ. 2541 ด้วย

งานนี้คุณนกเลยไม่รอช้า อาสาช่วย ประสานงานอ­ย่างเต็มที่ ยิ่งได้ข่าวว่า ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะ ‘คุณนาตยา นครชัย’ ทายาทรุ่นที่ 2 แห่งโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ได้วาง คอนเซปต์ การเล่าประวัติศาสตร์ด้าน แฟชั่นของห้องเสื้อแห่งนี้ผ่านชิ้นงาน ดีไซน์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น พร้อมชวน

ทุกๆ ท่านนั่งไทม์แมชซีนย้อนไปชม ความงามของ­ชุดโอต์ กูตูร์ สมัย คุณยาย (คุณลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี) ที่มี การผสมผสาน­งานดีไซน์สมัยใหม่ มาโชว์ให้ยลโฉมกว่า 12 ชุด รวมไปถึง ผลงานจบการ­ศึกษาของเหล่านักเรียน ฝีมือดีอีก 28 ชุด ภายใต้ชื่อแฟชั่นโชว์ ‘ระพี 7 ทศวรรษ’

ไมเ่ พยี งเทา่ นน้ั คณุ นกยงั แอบกระซบิ วา่ แฟชน่ั โชวค์ รง้ั นจ้ี ะพรเี ซนตโ์ ดย นางแบบกติ ตมิ ศกั ดจ์ิ ากเวทปี ระกวด นางงาม 4 เวที ประกอบไปดว้ ย

เวทนี างสาวไทย มสิ ไทยแลนดเ์ วลิ ด์

มสิ ไทยแลนดย์ นู เิ วริ ส์ และมสิ แกรนด์ ไทยแลนด์ ถอื เปน็ ปรากฏการณท์ ไ่ี มเ่ คย เกดิ ขน้ึ มากอ่ น กบั การรวมสาวง­ามจาก ทง้ั สค่ี า่ ยมาอยบู่ นเวทเี ดยี วกนั

และมาลุ้นกันค่ะว่า สาวงาม ท่านไหนจะพรีเซนต์ชุดฟินาเล่ ที่เป็น บทสรุปของประวัติศาสตร์แห่งห้องเสื้อ ระพีตลอด 70 ปีที่ผ่านมา และดีไซน์ จะงดงามอลังการขนาดไห­น? ต้องมา รอชมกันที่งาน ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก สถานที่ซึ่งผสานความโ­มเดิร์น และคลาสสิกไว้อย่างลงตัว ในวันที่ 12 ตุลาคมที่จะถึงนี้กันนะคะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.