H! HAPPENINGS:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

PRESTIGE THAILAND LAUNCHES THE 2019 EDITION OF ‘300 HIGH FLYERS’

นบั เปน็ ปแี หง่ ความสำเรจ็ ปที ่ี 3 ของ ‘300 High Flyers’ นติ ยสารฉบบั พเิ ศษทร่ี วบรวม ประวัติของเหล่าเซเลบริตี้และนักธุรกิจรุ่น ใหมผ่ ทู้ รงอทิ ธพิ ลในดา้ นตา่ งๆ ทง้ั สน้ิ 300 ท่าน จัดพิมพ์ภายใต้การดูแลนิตยสาร เพรสทีจ (Prestige) ประเทศไทย ซึ่งได้จัด งานฉลองการ­เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อ เรว็ ๆ น้ี โดยเนรมติ เดอะพาวลิ เลยี น บอลรมู โรงแรมโรสว­ดู ใหบ้ รรยากาศออก­มาในธมี ‘One Night in Shanghai’ อบอวลไปด้วย มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ยุค 90s ผสม ผสานกับกิจกรรมความส­นุกสนานและ ความบันเทิงที่รังสรรค์มากมาย รวมไปถึง อาหารและเค­รอ่ื งดม่ื ชน้ั เลศิ ใหไ้ ดด้ ม่ื ดำ่ กนั อยา่ งเตม็ อม่ิ

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คณุ วราภรณ์ ศริ บิ ญุ มา กรรมการผจู้ ดั การ บริษัทเบอร์ด้า (ประเทศไทย) และ บรรณาธิการบริหารนิตยสารเพรสทีจ กลา่ วถงึ ‘300 High Flyers’ นติ ยสารฉบบั พิเศษนี้ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อปี 2017

โดยมเี นอ้ื หาเกย่ี วกบั 300 บคุ คลทป่ี ระสบ ความสำเร็จในสังคมและเศรษ­ฐกิจของ ประเทศไทย ครอบคลมุ หลากหลายอา­ชพี ตั้งแต่แวดวงธุรกิจผู้ประกอบการ นัก ประดิษฐ์ มูลนิธิองค์กรการกุศล แฟชั่น ออกแบบ ไปจนถงึ ศลิ ปะและวฒั นธรรม

“ปีนี้เราได้รวบรวมคนรุ่นใหม่อายุ ไม่เกิน 45 ปีที่ประสบความส­ำเร็จใน สงั คมแถวหนา้ ของเมอื งไทย 300 ทา่ น ซง่ึ ล้วนแต่เป็นผู้บุกเบิก ผู้นำทางความคิด ผู้ทรงอิทธิพล ที่สร้างปรากฏการ­ณ์และ แรงสั่นสะเทือนในทุกวงการ ตั้งแต่บริษัท และธรุ กจิ ชน้ั นำ เจา้ ของกจิ การเทคโนโล­ยี ไปจนถึงศิลปวัฒนธรรม แฟชั่น และการ ชว่ ยเหลอื สงั คม โดยเราขนาน­นามใหเ้ ปน็ ‘Thailand’s New Establishm­ent’ ที่เป็น ตัวอย่างด้านการมีทักษะในความเ­ป็น ผนู้ ำ มคี วามคดิ แนวอนิ โนเวชน่ั หรอื สรา้ ง สรรค์ใหม่ๆ พลังใจที่ไม่ย่อท้อเพื่อมุ่งสู่ ความสำเร็จ และมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ ทด่ี ขี องผอู้ น่ื ”

อัพเดตเรื่องราวของผู้นำที่ขับเคลื่อน ความสำเร็จในทุกแวดวง ผ่านนิตยสาร ฉบับพิเศษ ‘300 High Flyers’ และ นิตยสารเพรสทีจ ประเทศไทย ได้แล้ว วนั น้ี ทร่ี า้ นหนงั สอื ชน้ั นำทว่ั ประเทศ หรอื ติดตามผ่านเว็บไซต์ www.prestigeon­line .com/th และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook: www.facebook.com/prestige magazineth­ailand, Twitter: twitter.com/ prestige_th, Instagram: www.instagram .com/prestigeth, Youtube: Prestigeon­line

Mr.thomas Harlander, Mr.filippo Cassabgi, พิมล ศรีวิกรม์, Mr.richard Nilsson, วราภรณ์ ศิริบุญมา, Ms.reena Hallberg, ขนิษฐา สายสุข, ม.ล.พลอยลภัส ลีนุตพงษ์, วฤธ ใต้ฟ้ายงวิจิตร และจักรพันธ์ รัตนเพชร

ม.ล.พลอยนภัส - อภิชาติ ลีนุตพงษ์ นำลัมโบร์กินี มาร่วมโชว์ในงาน

อัครวัชร คงสิริกาญจน์, ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, ณชนก รัตนทารส และฤภพ ชินวัตร

เกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการนิตยสาร เฮลโล ประเทศไทย และศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ

ทวี - นรรจาพร จงควินิต

พล - อลิสา อินทเสนี

กุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา และม.ล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล

จักษวัชร์ - เจนธิรา อรรถสกุลชัย

ธารธร อักษรานุวัตร และ ชนัดดา จิราธิวัฒน์

ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์

นีรนาท เผ่าสวัสดิ์

มณีสุดา ศิลาอ่อน

ปวริศา เพ็ญชาติ นพ.อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์, ธาวิน พี เซียวตง และปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์

ก่อเกียรติ - กฤตรินทร์ ลิ้มราบรื่น, รมัณยา จูฑะเตมีย์, ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์, มธุรดา คงกับพันธ์, ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, พลอยนภัส เชษฐกุลรัตน์ และภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์

กิตต์รวี เลิศสุริยภักดิ์ และ ปัทมาพร นกหงษ์

คณิศร เปรมประเสริฐ และกรกนก ยงสกุล

เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ และ ปริญญา รุ่นประพันธ์

ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ และ Thibault Garcia

ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ

ม.ล.รดีเทพ เทวกุล

ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย และ พิมดาว พานิชสมัย

พอลลีน ล่ำซำ

โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ และสุวดี พึ่งบุญพระ

ทิพย์ลดา เชาวนปรีชา

มินิคอนเสิร์ตจาก ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ

ดีเจพลอย ปิ่นแสง ร่วมสร้างสีสัน

วฤธ ใต้ฟ้ายงวิจิตร มอบรางวัล แพ็กเก็ตที่พักมูลค่ากว่า 100,000 บาทแก่ผู้โชคดี

ดิฐวัฒน์ อิสสระ ตื่นเต้นกับบูธ ทำนายดวงชะ­ตาจากลายมือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.