H! WATCH:

ปาเต็ก ฟิลิปป์ (Patek Philippe) เฉลิมฉลองให้กับความล้ำเลิศแห่ง ประดิษฐกรรมเวลา­และสวมมงกุฎแห่งความสลับซับซ้อน ด้วยเรือนเวลาใหม่แห่งศตวรรษ

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

THE EXCELLENCE IN TIMETELLIN­G

เปน็ เวลาเกอื บ 180 ปดี ว้ ยการดำเนนิ การและสรา้ งสรรค์ ผลงานอย่างไม่หยุดนิ่ง Patek Philippe ได้สืบทอด ประเพณีการประดิษฐ์เรือนเวลาชั้นสูงแห่งเจนีวา ใน ฐานะผู้ผลิตนาฬิกาอิสระภายใต้การบริหารงานของ ครอบครัวรายสุดท้ายของเมืองเจนีวา แบรนด์ได้ สืบทอดอิสรภาพแห่งการสร้างสรรค์สู่การออกแบบ ผลิต และประกอบชิ้นส่วนกลไกทั้งหมดด้วยความ เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกย่องในฐานะเรือนเวลาอัน ประณีตสูงสุดในโลก ตามเส้นทางแห่งวิสัยทัศน์อัน มุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งทั้ง Antoine Norbert de Patek และ Jean Adrien Philippe พร้อมทั้งมรดกแห่งองค์ความรู้ที่ Patek Philippe ได้รักษาไว้ซึ่งประเพณีแห่งนวัตกรรม พร้อมด้วยสิทธิบัตรกว่า 100 ฉบับจวบจนถึงปัจจุบัน

และเพื่อสืบทอดประเพณีแห่งการสร้างสรรค์เหล่านี้ สำหรบั ปี 2019 Patek Philippe ไดเ้ ผยโฉมเรอื นเวลาใหม่ ถึง 15 รุ่นเด่นสำหรับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่ ล้วนเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับคอลเลกชั่นผลงาน ณ ปัจจุบัน พร้อมสร้างความสมดุลให้กับชื่อเสียงของ แบรนด์ในฐานะนักสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมเรือนเวลา ชน้ั สงู เสมอมา โดยเรม่ิ ตน้ จากความสลบั ซบั ซอ้ นสงู ของ นาฬิกากลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่เปิดตัวขึ้น ดว้ ยนวตั กรรมเทคนคิ ใหมใ่ นรนุ่ Ref. 5520P-001 Alarm Travel Time เผยโฉมภายใ­ต้ตัวเรือนแพลทินัมล้ำค่าที่ ภายในบรรจไุ ว้ ดว้ ยการผสมผสา­นระหวา่ งจกั รกลแสดง เวลาสองไทม­โ์ ซน พรอ้ มดว้ ยระบบปลกุ เตอื น 24 ชว่ั โมง ที่ตีระฆังบนฆ้องคลาสสิกเพื่อถ่ายทอดเสียงปลุกเตือน อันไพเราะและ­เป็นเอกลักษณ์ พร้อมจะเป็นนาฬิกา สำหรับเหล่านักเดินทางรอบโลก­ที่เสริมด้วยกลไกผสม ผสานอยา่ งสมบรู ณแ์ บบ

ภายใต้การเติบโตของคอลเ­ลกชั่นเรือนเวลาสลับ ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง โรงงานการผ­ลิตแห่งนี้ยังได้สร้าง วิวัฒนาการความ­สวยงาม โดยถ่ายทอดผ่านรูปลักษณ์ ใหม่ พร้อมกับรักษาไว้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียว เชน่ ในรนุ่ Ref. 6300G-010 Grandmaste­r Chime นาฬกิ า ข้อมือสลับซับซ้อนสูงสุดของแบรนด์ ที่ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นซับซ้อนถึง 20 ฟังก์ชั่น ผสมผสานทั้งความ กา้ วหนา้ ทางจกั รกลและความ­สงา่ งามในเวอรช์ น่ั ตวั เรอื น ไวต์โกลด์ บรรจุคู่หน้าปัดโอปอลสีน้ำเงินอันงดงาม ประณตี ดว้ ยงานฝมี อื เชน่ เดยี วกนั กบั ผลงานถา่ ยทอดถงึ ศลิ ปะ Rare Handcrafts อยา่ งครบเครอ่ื งไวภ้ ายในนาฬกิ า กลไกจกั รกลไขลานอตั โนมตั ิ ตรี ะฆงั บอกเวลารนุ่ ใหม่ Ref. 5078G-010 Minute Repeater โดดเด่นด้วยตัวเรือน

ไวต์โกลด์ และหน้าปัดอีนาเมลสีดำ ตกแต่งด้วย ลวดลายขดเก­ลียวและลายอา­หรับอันอ่อนช้อย

ความเข้มข้นของเทคนิคอันซับซ้อนแห่งการประดิษฐ์ จักรกลยังได้ถ่ายทอดผ่านรุ่น Ref. 5235/50R-001 Annual Calendar Regulator เรือนเวลาเอกข­องปีนี้ที่ ติดตั้งภายในตัวเรือนโรสโกลด์ พร้อมด้วยหน้าปัดทูโทน ระหว่างสีเทาชาร์โคลสู่สีดำอีโบนี พร้อมทั้งการแสดง ข้อมูลปฏิทินแบบ Regulator ผสมผสานควา­มวินเทจ และทันสมัยได้อย่างกลมกลืน อีกหนึ่งความสง่างาม ของงานออกแ­บบอันคลาสสิกของนาฬิกาโครโนกรา­ฟ คอลัมน์วีล ติดตั้งด้วยคลัตช์ในแนวนอนแล­ะกลไกจักร กลไขลานด้วยมือได้เผยโฉมผ่าน รุ่น Ref. 5172G-001 Chronograp­h ภายใต้ตัวเรือนและหน้าปัดที่ได้รับการ ออกแบบใหม่

ในอีกฟากฝั่งของเรือนเวลาสุภาพสตรีที่มีความ โดดเดน่ ของงานฝมี อื อนั ประณตี วจิ ติ ร หลอ่ หลอมเขา้ กบั องคค์ วามรแู้ ละศาสตรแ์ หง่ การประดษิ ฐน์ าฬกิ าตามแบบ วิถีแห่ง Patek Philippe ปีนี้ได้เผยโฉมเวอร์ชั่นใหม่ของ นาฬิกากลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติ Ref. 7118/1R Nautilus ในตัวเรือนโรสโกลด์ ดึงดูดใจด้วยสไตล์ลำลอง และความสง่างาม โดยผสานระห­ว่างขอบตัวเรือนแบบ เรียบและหน้าปัดสีเงินโอปอลหรือหน้าปัดสีทองโอปอล กับอีกหนึ่งความงดงาม­เลอค่าที่ถ่ายทอดถึงฝีมือการ ประดับเพชรอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวไว้ในรุ่น Ref. 4978/400G-001 Diamond Ribbon Joaillerie รายลอ้ มรอบ ตวั เรอื นไวตโ์ กลดข์ นาดใหญข่ น้ึ เลก็ นอ้ ยดว้ ยรปู ทรงคลา้ ย ดง่ั รบิ บน้ิ ของเหลา่ ยมิ นาสตกิ สาวดว้ ยลวดลายเกล­ยี วขด พรอ้ มทง้ั ประดบั เพชรบรลิ เลยี นตค์ ตั บนหนา้ ปดั

ความสง่างามรูปโฉมใหม่ของรุ่น Ref. 7300-1450R001 Twenty~4 Automatic Haute Joaillerie ที่เติมเสน่ห์ ให้กับคอลเลกชั่นเรือนเวลาสุภาพสตรีของ Patek Philippe ด้วยเวอร์ชั่นประดับอัญมณีชั้นสูงและฝีมือการ ประดับเพชรพาเว่แบบ ‘random’ บนตัวเรือนพิงก์โกลด์ ได้อย่างวิจิตรบรรจง ถ่ายทอดถึงปรัชญาแห่งความสง่า งามเหนือกาลเวลาได้อย่างลงตัว

Ref. 5078G-010 Minute Repeater ทายาทแหง่ นาฬกิ าแสดงเวลาด­ว้ ยเสยี ง อนั สงา่ งามดว้ ยตวั เรอื นไวต์โกลด์

Ref. 5520P-001 Alarm Travel Time เรอื นเวลาสำหรบั นกั เดนิ ทางภายใต้ ตวั เรอื นแพลทนิ มั Ref. 6300G-010 Grandmaste­r Chime เรอื นเวลา สลบั ซบั ซอ้ นสงู แสดงเวลาดว้ ยเสยี ง อนั ไพเราะ ภายใน ตวั เรอื นไวต์โกลด์

Ref. 5235/50R-001 Annual Calendar Regulator คลาสสกิ รว่ มสมยั ทผี่ สานอยา่ ง กลมกลนื ภายใตต้ วั เรอื น โรสโกลด์

Ref. 7300-1450R-001 Twenty~4 Automatic Haute Joaillerie เรอื น เวลาสภุ าพสตรโี ฉมใหม่ ผสานความลำ้ คา่ แหง่ อญั มณี

Ref. 5172G-001 Chronograp­h นาฬกิ า โครโนกราฟค­อลมั นว์ ลี ดว้ ยการทำงานข­อง กลไกไขลานด­ว้ ยมอื อนั แมน่ ยำ

Ref. 4978/400G-001 Diamond Ribbon Joaillerie ลำ้ คา่ ดว้ ยงานประดบั อญั มณแี ละ งดงามดว้ ยงานออกแบบ

Ref. 7118/1R Nautilus เรอื นเวลาสภุ าพสตรกี บั เสนห่ ข์ องตวั เรอื น โรสโกลดแ์ ละลวดลาย เอกลกั ษณบ์ นหนา้ ปดั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.