H! BEAUTY:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

HUMAN KEN DOLL ชื่อดังของโลก โรดริโก้ อัลเวส เผยประสบกา­รณ์การทำศัลยกรรม และสร้างสรรค์ความงาม

ผู้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองให้เป็นไปตามจิต วิญญาณภายใน ด้วยการทำศัลยกรรมกว่า 50 ครั้งและผ่านกระบวนกา­รความงามด้วยเทคโนโลยี ต่างๆ อีกกว่า 100 ครั้ง ภายในเวลา 9 ปี ใช้เงินไป เกือบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และด้วยลุคใหม่ทำให้เขา โดง่ ดงั ทง้ั ในทวี ี หนงั สอื พมิ พ์ และโลกออนไ­ลน์

มาวันนี้เขาสร้างชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีกด้วยการเป็น นักร้องเพลงป๊อป ออกเพลงที่เขาแต่งเนื้อร้องเองในชื่อ PLASTIC WORLD ทข่ี น้ึ ชารต์ itunes ตดิ อนั ดบั 1 ใน ยโุ รปอยา่ งรวดเรว็

โรดรโิ ก้ อลั เวส มาเยอื นเมอื งไทยเปน็ ครง้ั แรก และ พดู คยุ แบบเอก็ ซค์ ลซู ฟี กบั HELLO! ทพ่ี งิ ค์ บาร์ โรงแรม เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ เขาปรากฏกา­ยในชุด เสื้อเชิ้ตและกางเกง­สีขาว คลุมทับด้วยแจ็กเก็ตลาย นกฟลามิงโกสีชมพู ที่เข้ากับสีสันหวานๆ ของห้องนี้ มาก เขายม้ิ แยม้ และพดู คยุ อยา่ งเปน็ กนั เอง

ในวัย 36 ปีของเขา ผ่านเรื่องราวมามาก­มาย โดย เฉพาะอยา่ งยง่ิ ในเรอ่ื งของการทำศ­ลั ยกรรมพลาสต­กิ ท่ี มเี หตเุ รม่ิ ตน้ มาจากวยั เดก็ อนั เจบ็ ปวดของเขาท­บ่ี ราซลิ

“ผมเกดิ ทเ่ี ซาเปาโล ในปี 1983” เขาเลา่ ดว้ ยนำ้ เสยี ง นุ่มๆ “แม่เป็นชาวบราซิล ตายายเป็นชาวสแปนิช ส่วนพ่อเป็นคนอังกฤษ เป็นกัปตันสายการบินบริติช แอรเ์ วยส์ พอ่ กบั แมพ่ บกนั ทเ่ี ซาเปาโล” เขาเตบิ โตมาใน โรงเรยี นประจำและส­ามารถพดู ไดถ้ งึ 6 ภาษา ทง้ั ภาษา โปรตุกีช สแปนิช ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน และ อังกฤษ แต่เขามีความทรงจำที่ไม่ประทับใจกับเพื่อนๆ ในโรงเรยี น

“ตอนเด็กๆ ผมโดนเด็กผู้ชายที่โรงเรียนแกล้งมาก เพราะผมไม่เหมือนเด็กอื่นๆ ผมอ้วนมาก จมูกใหญ่ หน้าอกใหญ่ เด็กผู้ชายที่บราซิลส่วนมากชอบเล่น ฟตุ บอล แตผ่ มไมเ่ ลยเพราะไมช่ อบออกกำลงั กาย เดก็ ผ้ชู ายก็จะฟิต เขาก็เลยชอบแกล้ง ทั้งผลัก ทั้งเตะ ทั้ง ตอ่ ย แตผ่ มไมส่ เู้ พราะไมร่ วู้ า่ จะทำยงั ไง แคร่ อ้ งขอบอก ให้หยุดๆ ไม่ได้ทำอะไรตอบโ­ต้เลย เพื่อนๆ ไม่ชอบผม เลย ซง่ึ กไ็ มใ่ ชค่ วามผดิ ของผมนะ ผนเกดิ มาเปน็ แบบน้ี

“กลบั บา้ นไปเลา่ ใหแ้ มฟ่ งั แมก่ ไ็ มส่ นใจ เพราะเขาก็ มปี ญั หาชวี ติ ของเขา

“ผมผา่ นวยั เดก็ มาอยา่ งยากลำบาก วธิ ที ผ่ี มคน้ พบ เพอ่ื จะกา้ วผา่ นสง่ิ ตา่ งๆ เหลา่ นม้ี า คอื การศกึ ษา การ อา่ นหนงั สอื และหาความร­ใู้ หก้ บั ตวั เองใหไ้ ดม้ ากทส่ี ดุ ”

เมื่ออายุ 18 ปี เขาย้ายไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ที่ London College of Communicat­ion Arts เรยี นทางดา้ น Public Relations & Communicat­ion Arts และดว้ ยความ ชื่นชมพ่อมากแม้พ่อจะเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุได้ 3 ขวบ แตเ่ ขากอ็ ยากทำงานสา­ยการบนิ เหมอื นพอ่ จงึ สมัครงานที่สายการบินบริติช แอร์เวยส์ ในตำแหน่ง Flight Attendant และทำงานอย­ถู่ งึ 5 ปี

หลงั จากนน้ั คอื จดุ เปลย่ี นครง้ั ยง่ิ ใหญใ่ นชวี ติ ของเขา เขาได้รับเชิญให้ไปออกรายกา­รต่างๆ ทางโทรทัศน์ มากมาย ดว้ ยลคุ ทเ่ี ปน็ ผลมาจากการ­ทำศลั ยกรรมและ ผ่านกระบวนกา­รทางความงา­มจนเป็นที่โจษจัน และ เขาไม่ปกปิด แต่พร้อมที่จะเปิดเผยและให้ข้อมูลกับ ผคู้ นทว่ั ไปทส่ี นใจจะทำศลั ยกรรม

“เมื่อผมมองตัวเองในกระจ­กตอนอายุ 17 ผมไม่มี ความสุขกับภาพลักษณ์ของตัวเองทั้งหมดในตอนนั้น ทง้ั จมกู ตา ปาก รปู รา่ ง (นำ้ ตาคลอ) ผมไมม่ คี วามสขุ เลย บอกกับตัวเองว่า โน นี่ไม่ใช่ฉัน หลังจากนั้นผม พบว่ารูปร่างของผมไม่แมตช์กับสภาวะจิตใจภายใน ของผมทั้งหัวใจและจิตวิญญาณ เพราะจิตวิญญาณ ของผมอยากเ­ปน็ อยา่ งทเ่ี ปน็ อยใู่ นวนั น”้ี

เขาเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่อายุ 17 ปี เพราะ ฮอร์โมนผิดปรกติ ที่เรียกว่า Gynecomast­ia คือการ เจริญเติบโตของหน้าอกผู้ชาย ทำให้มีหน้าอกเหมือน ผหู้ ญงิ “ผมอว้ นมาก มไี ขมนั รอบเอวเยอะ เขา้ ยมิ กไ็ ม่ สามารถลดลง­ได้” นอกจากนั้นแล้วสิ่งแวดล้อมรอบ ตวั เขากม็ ผี ลตอ่ การตดั สนิ ใจเปลย่ี นลคุ ของตวั เอง

“การเป็นนักศึกษาที่ลอนดอน อยู่ในเมืองแฟชั่น แล้วตัวเองจมูกใหญ่มาก ผมก็อยากจะดูดี ดูเท่ แล้ว ผมอยู่ลอนดอนคนเดียว มีบ้านอยู่แถวน็อตติงฮิลล์ มี แม่บ้านทำความสะ­อาด มีไลฟ์สไตล์ที่ดีมาก แต่ไม่มี ครอบครวั อยเู่ คยี งขา้ ง จะทำศลั ยกรรมอะไรก­ไ็ ปทำเอง เลยในชว่ งปดิ เทอม”

แม้บางครั้งจะต้องใช้เงินถึง 7 พันปอนด์ก็ไม่ใช่

ปญั หาใหญส่ ำหรบั เขา

“ตอนนี้ผมอายุ 36 ผมผ่านการทำศัลยกรรมมา เยอะมาก หมดเงนิ ไปเกอื บลา้ นดอลลารส์ หรฐั ฯ เพราะ มันมีความซับซ้อน นี่คือข้อความที่ผมสื่อออกไปถึงคน อื่นๆ ว่าการทำศัลยกรรมพลาส­ติกไม่ใช่เรื่องอันตราย แต่มันมีความเสี่ยง เหมือนการผ่าตัดทั่วๆ ไป ผมผ่าน การติดเชื้อมาหลายครั้งมาก ส่วนที่มีปัญหามากที่สุด คือจมูก ต้องผ่าตัดถึง 11 ครั้ง เคยถึงกับหายใจไม่ สะดวก ตอ้ งแกไ้ ขจนเดย๋ี วนด้ี ขี น้ึ แลว้

“สิ่งที่ผมทำทั้งหมดถ้าไล่ตั้งแต่ศีรษะลงมาเลย คอื ปลกู ผม 3 ครง้ั ยกคว้ิ 3 ครง้ั ยกตา 4 ครง้ั เพราะ ฉดี โบทอ็ กซม์ ากเกนิ ไป แลว้ ฉดี ผดิ ท่ี หรอื ใชเ้ ขม็ ทฉ่ี ดี ลง ลึกเกินไป ผ่าตัดหู เอาไขมันที่กรามออกทาง­ปาก ผ่า กรามใหด้ สู มดลุ เทา่ กนั ผา่ ตดั ปาก ใสซ่ ลิ โิ คนทค่ี างใหม้ ี เหลี่ยม ทำหน้าให้เป็นวีเชพ ดึงหน้า 2 ครั้ง ดูดไขมัน รอบคอ 2 ครง้ั

“ใสซ่ ลิ โิ คนทห่ี นา้ อก จนเหมอื นอกไกเ่ มอ่ื 7 ปที แ่ี ลว้ และมาแกไ้ ขเมอ่ื 3 ปที แ่ี ลว้ ใสเ่ จลทแ่ี ขนและหวั ไหลใ่ ห้ มกี ลา้ ม อนั นผ้ี มไมแ่ นะนำเลย มนั ใหผ้ ลดหี ลงั 6 เดอื น แตห่ ลงั จากนน้ั จะสง่ ผลรา้ ย สำหรบั ผมฉดี ไป 2 อาทติ ย์ ดูเหมือนแรมโบ้ ดูมีพลังมาก ตอนนั้นแฮปปี้มาก แต่ หลังจากนั้นติดเชื้อ ขยับแขนไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกเลย ตอนนอนอยู่ในโรงพยาบา­ล แล้วคิดว่าตัวเองจะตาย ผมเสยี ใจกบั สง่ิ ทท่ี ำลงไป นอนรอ้ งไห้ สวดมนตต์ ลอด

“ต้นปีที่แล้วผมไปผ่าตัดที่แอลเอ เอากระดูกซี่โครง ออก 4 ซเ่ี พราะอยากให­เ้ อวเลก็ ลง นบั วา่ กลา้ หาญมาก ที่เอาซี่โครงออก 4 ซี่ เพราะผมชอบ­แฟชั่น อยากมี รูปร่างดีทั้งตอนตื่นนอนและตอน­หลับ คนเรามีกระดูก ซโ่ี ครง 24 ซ่ี หรอื 12 คู่ ซง่ึ คทู่ ่ี 11 และ 12 จะสน้ั กวา่ คู่ อื่นๆ และจะไม่เกาะกับกระดูกอ่อนของกระดูกอก ซึ่ง 4 ซี่นี้ สมมุติว่าใครได้รับอุบัติเหตุ สามารถผ่าตัดนำ กระดูกนี้ออกไปใช้ได้ แต่ของผมไม่มีแล้ว ถ้าผมเกิด อบุ ตั เิ หตกุ จ็ ะไมม่ กี ระดกู สำรองเอาไป­ใชไ้ ด้ แตก่ ารทผ่ี ม ไมม่ กี ระดกู ซโ่ี ครง 2 คนู่ ้ี เมอ่ื ผมใสค่ อรเ์ ซต็ จะเหน็ เอว เล็กมาก ดูเอ็กโซติก ถ้าเป็นผู้หญิงจะมองเห็นได้ชัด กว่าเพราะผู้หญิงมีผิวหนังบางกว่าผู้ชาย แต่ผมไม่ แนะนำให้ใครทำ เพราะต้องใช้เวลาผ่าตัดนานมาก เมื่อฟื้นขึ้นมามันเจ็บปวดทรมานเ­หมือนถูกทับด้วย รถบรรทกุ เลย”

ระหว่างฟังเขาเปิดเผยเรื่องราวการทำ­ศัลยกรรม ก็ อดถามถงึ ทม่ี าของนยั นต์ าสเี ทาเหลอื บคนู่ ไ้ี มไ่ ด้

“ปกติผมมีตาสีน้ำตาล แล้วใส่เลนส์ที่เป็นแบบ เพนต์ด้วยมือ ทำที่แอลเอ คุณภาพดีมาก คู่ละ 600 เหรียญ ใส่ได้ปีนึง แต่ผมดูแลมันดีมาก ทำความ สะอาดอย่างดี ถ้ามีปัญหาก็ส่งไปให้เขาดูแลทำความ สะอาดให้ ผมมีหลายสี บางคู่สีน้ำเงิน จะเลือกใส่สี อะไรกแ็ ลว้ แตม่ ดู้ และเสอ้ื ผา้ ทจ่ี ะใสใ่ นวนั นน้ั ๆ”

เมื่อถามเขาว่า คิดจะหยุดมั้ยหรือติดมีดหมอเสีย แลว้ เขาปฏเิ สธ “แนน่ อน ผมอยากจะหย­ดุ มานานแลว้ แต่มันก็มีความผิดพลาดให้จำต้องไปแก้ไขอยู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.