H! BEAUTY REPORT:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

สัมผัสความงามขอ­ง ผิวอย่างมีระดับ กับ DECORTÉ AQ MELIORITY

เอก็ ซค์ ลซู ฟี สดุ ๆ เมอ่ื HELLO! ไดร้ บั เชญิ ไปรว่ มสมั ผสั กับสกินแคร์สุดลักซ์ชัวรีอย่างแบรนด์ Decorté ก่อนใครในโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบกับแบรนด์ แอมบาสเดอร์สาวสวยตลอด­กาลอย่าง ‘Kate Moss’ ผู้ ซึ่งมาบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อแบรนด์ Decorté พร้อมเคล็ดลับที่ทำให้เธอยังดูสวยสดใสและ­อ่อนเยาว์ แม้อายุจะล่วงเข้า 45 ปีแล้วก็ตาม นอกจากนี้เรายังได้ พูดคุยกับ Marcel Wanders ดีไซเนอร์ชื่อดังชาว ฮอลแลนด์ ผู้ออกแบบแพ็กเกจสุดหรูหราในกลุ่ม AQ Meliority ให้กับแบรนด์ Decorté มาตั้งแต่ปี 2009

แบรนด์ Decorté เปน็ เครอ่ื งสำอางระดบั ไฮเอนดจ์ าก บรษิ ทั KOSÉ กอ่ ตง้ั ขน้ึ เมอ่ื ปี 1970 ในประเทศญป่ี นุ่ จาก นั้นจึงขยายฐานไป­ยังประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรป รวมแล้วถึง 14 ประเทศท่วั โลก และในปี 2020 ท่กี ำลัง จะถึงนี้ เรียกได้ว่าเป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีของแบรนด์ Decorté และยังเป็นการครบรอบ 10 ปีในการร่วมงาน กบั Marcel Wanders อกี ดว้ ย

Marcel Wanders เปน็ ดไี ซเนอรท์ อ่ี อกแบบผลติ ภณั ฑ์ ใหก้ บั แบรนดด์ งั มาแลว้ มากมาย เชน่ Alessi, KLM, Flos, Swarovski, Puma และ B&B Italia โดยมจี ดุ มงุ่ หมายใน การออกแบบที่ ‘อบอวลไปด้วยความรัก เต็มไปด้วย ความหลงใหล และทำใหค้ วามฝนั อนั นา่ ตน่ื เตน้ เปน็ จรงิ ได้’ และเพื่อตอบโจทย์ความงามแบบ­ลักซ์ชัวรีของไลน์ AQ Meliority นั้น Marcel จึงเลือกที่จะนำรูปทรงของ เพชรมาดีไซน์แพ็กเกจของสกินแคร์ไลน์นี้ จนได้เป็น Jewel-cut Design สดุ หรหู ราอยา่ งทเ่ี ราไดเ้ หน็ กนั

สง่ิ ทค่ี รองใจสาวกบ­วิ ตท้ี ว่ั โลกไมไ่ ดม้ เี พยี งแคแ่ พก็ เกจ สดุ หรหู ราทเ่ี หน็ แลว้ อยากจบั ตอ้ งเทา่ นน้ั เพราะหลงั จาก ทเ่ี ราไดท้ ดลองเนอ้ื ผลติ ภณั ฑแ์ ลว้ ตอ้ งบอกเลยวา่ พเิ ศษ จรงิ ๆ โดยเฉพาะ Intensive Regenerati­ng Multi Cream ท่ี มเี นอ้ื ครมี เขม้ ขน้ รสู้ กึ วา่ ผวิ ชมุ่ ชน้ื ขน้ึ ทนั ที แตซ่ มึ ซาบลง สผู่ วิ ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ไมท่ ง้ิ ความเหนอะห­นะไวบ้ นผวิ ซง่ึ เหมาะกบั ผวิ ของคนเอเชยี มาก

ที่ว้าวที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ในไลน์ AQ Meliority ผ่าน การคน้ ควา้ วจิ ยั ยาวนานถงึ 10 ปเี พอ่ื พฒั นาสว่ นผสมให้ ตอบโจทย์กับทุกปัญหาผิวมากที่สุด และผลการวิจัย ยืนยันว่า เพียงแค่ 2 สัปดาห์หลังจากการใช้สกินแคร์ เซ็ตนี้ ผิวจะเรียบเนียนขึ้นและริ้วรอยดูจางลง และเมื่อ ใช้ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ จะสังเกตได้ว่าผิวตึงกระชับขึ้น ใบหนา้ ดกู ระจา่ งใส ผวิ หนา้ แขง็ แรงขน้ึ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั

ทำไมจึงเห็นผลชัดเจน? นั่นก็เพราะว่าสกินแคร์ใน ไลน์นี้คัดสรรส่วนผสมที่หายากอย่างพิถีพิถันตั้งแต่

เลอค่ากับสกินแคร์ที่ราคาแพงกว่าทองคำ แต่กลับเป็นที่นิยมในหลายปร­ะเทศ เพราะอะไร เรื่องนี้มีคำตอบ

ขั้นตอนการปลูก จนถึงการสกัดมาเพื่อเป็นส่วนผสมสุด พเิ ศษ กอ่ นจะออกมาเป­น็ สกนิ แครต์ ดิ อนั ดบั Best Seller ทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ ส่วนผสมที่ทำให้ AQ Meliority แตกตา่ งคอื อะไร เราจะพาไปห­าคำตอบกนั

สว่ นผสมเลอคา่ ทคี่ ดั สรรทกุ ขนั้ ตอน สารสกดั จากใบชา Benifuki จากเกาะ Yakushima

ซึ่งเป็นใบชาที่เจริญเติบโตด้วยดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ จากเกาะ Yakushima เทา่ นน้ั ใบชา Benifuki ปลกู ดว้ ยวธิ ี ธรรมชาติและปราศจาก­สารเคมี และจะถูกเก็บเมื่อ โตเตม็ ทแ่ี ลว้ เทา่ นน้ั จงึ อดุ มไปดว้ ยคณุ คา่ จากใบชาอยา่ ง เต็มที่ และมีสารแอนติออกซิแดนต์มากกว่าใบชา สายพนั ธอ์ุ น่ื ๆ

สารสกัดจาก Murasaki Cha หรือใบชาสีม่วง

สายพนั ธใุ์ หม่ ทผ่ี า่ นการพฒั นาสายพนั ธน์ุ านถงึ 25 ปี เตบิ โตในระดบั ความสงู 2,000 เมตรเหนอื ระดบั นำ้ ทะเล อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลและแอนโ­ทไซยานินซึ่งมี คุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ โดยจะเก็บเฉพาะ ยอดออ่ นใบชาดว้ ยมอื เทา่ นน้ั เพอ่ื คงคณุ คา่ ไวใ้ หไ้ ดม้ าก ทส่ี ดุ

สารสกัดจาก Mucuna สีขาว ของขวัญจาก ธรรมชาติที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาโดยมุ่งเน้นถึงเซลล์ ผิวต้นกำเนิดและกลไกขอ­งอารมณ์เชิงบวกที่ทำให้ความ งามเปล่งประกายออก­มา เรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ช่วย ดแู ลลกึ ถงึ ตน้ ตอของปญั หาผวิ ออ่ นแอแพง้ า่ ยเลยทเี ดยี ว

น้ำจากต้นเบิร์ช อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติและ กรดอะมิโน นับว่าเป็นส่วนผสมที่หายากมาก เพราะมี ระยะเวลากา­รเก็บน้ำจากต้นเบิร์ชนี้เพียง 4 สัปดาห์ เท่านั้นหลังจากหิมะละลาย เพื่อคงประสิทธิภาพของ เปลอื กตน้ เบริ ช์ เอาไวไ้ ดม้ ากทส่ี ดุ

สารสกัดจากถั่วเหลือง สารสกัดเกรดพรีเมียมจาก ถว่ั เหลอื งดำ Tamba ทอ่ี ดุ มไปดว้ ยแอนโทไซยา­นนิ

นอกจากนี้ยังมี ‘ดับเบิ้ลเปปไทด์’ ที่จะช่วยกระตุ้น คอลลาเจนใต้ผิวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ส่วนผสมทั้งหมดผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจาก Decorté เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นเมื่อได้ ลองใช้ผลิตภัณฑ์ในไลน์ AQ Meliority อย่างต่อเนื่องจึง สังเกตเห็นผลลัพธ์ได้ว่าผิวซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้น นมุ่ เนยี น รสู้ กึ ชมุ่ ชน้ื และรว้ิ รอยดจู างลง ดงั นน้ั จงึ ไมน่ า่ แปลกใจเลยว่า ทำไมแบรนด์ Decorté จึงได้รับความ นิยมในหลายปร­ะเทศ รวมถึงครองใจเหล่าเซเลบริตี้ มากมายมาจน­ถงึ ทกุ วนั น้ี

Mr.masanori Kobayashi, Executive Director of Decorté, Kate Moss, Mr,kazutoshi Kobayashi, President of Decorté, Marcel Wanders

Kate Moss แบรนดแ์ อมบาสเดอรข์ องแบรนด์ Decorté

Marcel Wanders ดไี ซเนอรผ์ อู้ อกแบบผลติ ภณั ฑ์ ไลน์ AQ Meliority

ด้วยสารสกัดจากใบชาคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความ แตกต่าง การร่วมทริปของเราในค­รั้งนี้จึงได้ร่วมศึกษาวิธีการชงชาและ­ลิ้มรสชา แทๆ้ จากตน้ ตำรบั ญปี่ นุ่ เพอื่ ใหเ้ ขา้ ใจถงึ แกน่ แทข้ องผลติ ภณั ฑ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.