H! CUISINE:

ข้าวผัดสเปน ‘อร่อยที่สุดในปฐพี’

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

ภาสนี กรศรีทิพา ข้าวผัดสเปน ‘อร่อยที่สุดในปฐพี’

“ครอบครัวเราเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะ” คุณภาส เจ้าของบ้านอารมณ์ดีนิยามคาแร็กเตอร์ ครอบครัว ‘กรศรีทิพา’ เอาไว้อย่างนั้น “เอะอะคิดอะไร ไม่ออก สุขทุกข์เศร้าเหงาก็กิน ไปเที่ยวไหนก็คิดถึงเรื่อง กินไว้ก่อน” แล้วกลิ่นหอมจากในค­รัวก็โชยเบาๆ มาช่วย ยนื ยนั คำกลา่ วนอ้ี กี แรง

หลายคนกค็ งเขา้ ครวั ชว่ งวนั หยดุ กนั บา้ ง แตร่ บั รองวา่ จะคาดไม่ถึงหากได้มาเห็นการเข้าครัวของบ้านนี้ “ภาส เป็นคนชอบเอนเ­ตอร์เทน สนุกกับการจัดงาน เวลาทำ อาหารก็ต้องเป็นธีม ลุคแอนด์ฟีลล์ต้องได้ จานชาม อปุ กรณบ์ นโตะ๊ อาหารตอ้ งเปะ๊ เสริ ฟ์ อาหารแตล่ ะมอ้ื ตอ้ ง ไมห่ ลดุ ธมี และชอบทำให­เ้ ปน็ feast ดเู หมอื นเลย้ี งคนทง้ั หมู่บ้าน” นั่นเพราะครอบ­ครัวนี้มีสมาชิกถึง 19 คน ไม่ รวมเพื่อนลูกที่สมัครเป็นขาประจำ จำนวนเมนูและ ปรมิ าณอาหารจงึ เยอะราวกบั จดั งานฉลองยอ่ มๆ ไดเ้ ลย

อีกสิ่งที่คุณภาสได้จากคุณแม่คือการซื้อของตุนไว้ ไมใ่ หข้ าดมอื จนเหมอื นมซี เู ปอรม์ ารเ์ กต็ สว่ นตวั อยทู่ บ่ี า้ น ผนังด้านหนึ่งของห้องในสุดที่ชั้นล่างของบ้านวางชั้นไม้ แบง่ เปน็ 3 ตอน ขนาดสงู 6 ชน้ั ทกุ ชน้ั เรยี งรายไปดว้ ย อปุ กรณท์ ำอาหาร เครอ่ื งปรงุ และวตั ถดุ บิ ตา่ งๆ ทง้ั ของ ไทยและจากต่างประเทศ ตั้งแต่น้ำปลา น้ำมันพืช ซอส ปรุงรส โชยุ จนถึงกระทะหม้อชามรามไห ที่สำคัญทุก อย่างมีสำรองไว้ขั้นต่ำครึ่งโหล! เป็นคลังสต็อกที่แม่บ้าน ต้องหมั่นมาเช็กวันหมดอายุอยู่เรื่อยๆ ฉะนั้น เมื่อไหร่ที่ นกึ อยากทำเมนอู ะไร จะไมม่ คี ำวา่ ‘ของหมด’ ‘ของขาด’ ‘ไม่มีของ’ ให้คนอยากทำอา­หารต้องหงุดหงิดใจ หรือ วนุ่ วายทต่ี อ้ งเสยี เวลาออกไปห­าซอ้ื เลยสกั ครง้ั

ครั้งนี้คุณภาสเลือกเมนู ‘ข้าวผัดสเปน’ หรือ ‘paella’ เมนูขึ้นชื่อของสเปน ที่วิธีการทำเหมือนจะซับซ้อน แต่ คุณภาสทำทุกอย่างให้ดูแสนง่าย “เตรียมทุกอย่างให้ พรอ้ ม ของสดลา้ งทำความสะอ­าดและหน่ั เตรยี มไว้ สว่ น นำ้ ซปุ และสว่ นผสมบางอยา่ งทำเตรยี มลว่ งหนา้ ไวไ้ ดเ้ ลย ช่วยให้ประหยัดเวลาและทำ­ง่ายขึ้นเยอะ” นี่เป็นเทคนิค การทำเมนทู ย่ี งุ่ ยากใหง้ า่ ยขน้ึ ถนดั ใจ

หลงั จากไดต้ กั ขา้ วเปเอญา่ รอ้ นๆ ควนั กรนุ่ จากกระทะ เข้าปาก บอกได้เลยว่าอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆ ส่วนใคร อยากติดตามฝีมือการทำอาหา­รของคุณภาส สามารถ ฟอลโลว์อินสตาแกรม pasnee #pasneesoul­food เจา้ ของวลตี ดิ ปาก ‘อรอ่ ยทส่ี ดุ ในปฐพ’ี ได้ รบั รองวา่ แค่ ไดเ้ หน็ กฟ็ นิ ไปสามโลกแล­ว้ ละ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.