HELLO! BEAUTY AWARDS 2019:

THE BEST OF CELEBRITIE­S’ CHOICES AND EDITORS’ CHOICES

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

THE BEST OF CELEBRITIE­S’ CHOICES AND EDITORS’ CHOICES

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับแคมเปญ ‘HELLO! BEAUTY AWARDS 2019’ การมอบรางวัลแก่แบรนด์ เครื่องสำอางและ­สถาบันเสริมความงามที่ได้รับการโหวตจา­ก เหล่าเซเลบริตี้ในแวดวงสังคมไทย และได้รับคัดเลือกจาก บรรณาธิการด้านความงามข­องนิตยสาร HELLO! ว่าเป็น ผลติ ภณั ฑแ์ ละบรกิ ารทด่ี ที ส่ี ดุ ซง่ึ จดั ตอ่ เนอ่ื งเปน็ ปที ่ี 2

และในปนี น้ี ติ ยสาร HELLO! กต็ ง้ั ใจทำการสำร­วจพฤตกิ รรม ไลฟส์ ไตล์ ความชอบในก­ารเลอื กซอ้ื และการเขา้ รบั บรกิ ารดา้ น ความงามประ­เภทต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการจัด กจิ กรรม Blind Test ขน้ึ เปน็ ครง้ั แรก โดยเชญิ สาวๆ เซเลบรติ ้ี มา ร่วมทำการทดล­องผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเมคอัพและสกินแคร์ 3 อนั ดบั แรก จากการรวบร­วมขอ้ มลู แบบสอบถามค­วามคดิ เหน็ ของเซเลบรติ ก้ี วา่ 100 ทา่ น ถงึ บวิ ตไ้ี อเทม็ ชน้ิ โปรด โดยแบง่ เปน็ 8 หวั ขอ้ ไดแ้ ก่ Best Makeup Remover, Best Facial Serum, Best Moisturize­r, Best Sunscreen for Face, Best Body Lotion & Oil, Best Foundation, Best Eyebrow และ Best Eyeliner เพอ่ื ใหไ้ ด้ ขอ้ มลู เชงิ ลกึ และคน้ หาผลติ ภณั ฑท์ โ่ี ดนใจของทกุ คน

บรรยากาศพิธีประกาศรางวัลความงามแห่งปีถูกรังสรรค์ขึ้น ณ ห้อง Regency Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม Hyatt Regency Sukhumvit ภายใต้คอนเซปต์ ‘การจิบน้ำชายามบ่ายสุดหรหู รา’ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอก­ไม้นานาพันธุ์ และคึกคักไป ด้วยตัวแทนจากแบร­นด์ต่างๆ ที่พาเหรดกันมารับรางวัล พร้อม

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณวราภรณ์ ศิริบุญมา กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศ ไทย) จำกัด / บรรณาธิการบริหาร นติ ยสาร HELLO! คณุ เกษสดุ า มาระ วิชัย บรรณาธิการนิตยสาร HELLO! และคุณพลอยดี จันทรสมบูรณ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ HELLO! ร่วม แสดงความยินดีกับแบรนด์ที่ได้รับ รางวัล Celebritie­s’ Choices ทั้งหมด 32 รางวัล และรางวัล Editors’ Choices อกี 17 รางวลั ไมว่ า่ จะเปน็ ผลติ ภณั ฑจ์ าก Shiseido อยา่ ง Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrat­e และ Shiseido Future Solution LX ทค่ี วา้ ไปถงึ สองรางวลั กบั The Best Face Serum และรางวลั The Best Moisturize­r

เช่นเดียวกับแบรนด์เครื่องสำอางระดับพรีเมียมจาก ญป่ี นุ่ Clé de Peau Beauté ทก่ี วาด 2 รางวลั ไดแ้ ก่ รางวลั The Best Anti-aging Moisturize­r จากผลิตภัณฑ์ Clé de Peau Beauté La Crème และรางวลั The Best Foundation จากผลติ ภณั ฑ์ Clé de Peau Beauté the Foundation ดา้ น Philip B ผลติ ภณั ฑด์ แู ลเสน้ ผมระดบั ไฮเอนด์ กช็ นะใจเหลา่ เซเลบรติ แ้ี ละยกใหเ้ ปน็ The Best Shampoo and Conditione­r รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ Jergens® Ultra Healing Extra Dry Skin Moisturise­r ทไ่ี ดร้ างวลั The Best Body Lotion และมี รางวลั อน่ื ๆ อกี มากมาย

คุณจิ๋ม-พรรณิภา ปวนะฤทธิ์ ตัวแทนจาก Panipa Hair Nails Beauty หนง่ึ ในผไู้ ดร้ บั รางวลั Editors’ Choices สาขา The Best Hair Coloured Salon บอกวา่ รสู้ กึ ดใี จมากๆ ทไ่ี ด้ รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองแล้ว แถมยังแนะนำให้ทุกคนหมั่น ดูแลเส้นผมให้ดูสุขภาพดีอยู่เสมอ และควรเลือกผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับเส้นผม เพื่อให้การดูแลเส้นผมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ร่วมด้วยคุณเอมี่-อลิสา อินทเสนี ร่วมรับรางวัล The Best Anti-aging Technology อีกครั้ง พร้อมขอบคุณ สำหรบั รางวลั Editors’ Choices ทม่ี อบใหก้ บั Alanis Beauty Center

ขณะท่ี นพ.สรุ สทิ ธ์ิ และ นพ.ธนญั ชยั อศั ดามงคล จาก Bangmod Aesthetic Center ทม่ี ารบั รางวลั The Best Facelift Aesthetic บอกว่า “เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ และเราจะไม่หยุดพัฒนาทั้งเรื่องของเทคโน­โลยี บุคลากร และการให้บริการ เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าต่อไป” ปิดท้ายด้วยคุณหมอรวงข้าว-พญ.คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ น้องใหม่ที่ได้รับรางวัล Editors’ Choices สาขา The Most Trusted Thermage FLX Clinic เปน็ ครง้ั แรก กบ็ อกไมต่ า่ งกนั วา่ “ยนิ ดมี ากๆ เลยคะ่ ทน่ี ติ ยสาร HELLO! ใหเ้ กยี รตมิ อบ รางวลั นก้ี บั Lovely Eye and Skin Clinic และเราจะพย­ายาม รักษามาตรฐาน­ในการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และจะ พยายามหานวัตกรรมความง­ามเกี่ยวกับดวงตาใหม่ๆ มา นำเสนอคะ่ ”

นอกจากนี้ภายในงานได้มีการเผยผลสำ­รวจความคิด เห็นของเซเลบริตี้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในแต่ละหัวข้อต่างๆ จากแคมเปญนี้ให้กับบรรดาตัวแทนแต่ละแบรนด์ เก็บเป็น ข้อมูลในการต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบ โจทยท์ กุ ความตอ้ งการของบวิ ตเ้ี ลฟิ เวอรใ์ นอนาคต

เริ่มจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวพรรณ โดย

3 ปญั หาผวิ หลกั ๆ ทห่ี ลายคนกงั วล รอ้ ยละ 40 ยงั คงกงั วลเรอ่ื ง ริ้วรอยตื้นและลึก ต่อมาเป็นปัญหาผิวหมองคล้ำ ร้อยละ 31 สดุ ทา้ ยคอื ความกงั วลวา่ ผวิ จะแหง้ และขาดนำ้ กวา่ รอ้ ยละ 27 ทำให้ Moisturize­r, Essence และ Cleanser เป็นผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรกที่ทุกคนขาดไม่ได้ ขณะที่ปัญหาอันดับหนึ่งด้าน รูปร่าง การมีไขมันส่วนเกินทั้งบริเวณต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง ลำตัว สะโพก และแผ่นหลัง ยังเป็นสิ่งที่หลายคนพยาย­าม สรรหาวธิ แี กไ้ ขกนั อยู่

ส่วนผลิตภัณฑ์เมคอัพ ‘ลิปสติก’ ยังคงเป็นไอเท็มที่สาวๆ พกตดิ ตวั ตลอดเวลา และเฉดสแี ดงกย็ งั มาแรงแซงทา­งโคง้ ครอง อนั ดบั หนง่ึ เพราะกวา่ 80% บอกวา่ ลปิ สตกิ สามารถเปลย่ี น ลุคให้ดูสดใสได้ในพริบตา ตามมาด้วยแป้ง และบลัชออนที่ช่วยเติมเต็มลุคสวยอย่าง

มั่นใจ อีกทั้งยังได้แชร์ไลฟ์สไตล์ในการ ดูแลตัวเองของเหล่าเซเลบริตี้ว่า 42% เข้ารับบริการที่คลินิกและสถาบันเสริม

ความงามเดอื นละ 1 ครง้ั

เรยี กวา่ ใครๆ กอ็ ยากสวย หลอ่ และดูดีทั้งภายในและภ­ายนอก จึงไม่แปลกที่ทุกคนจะพยายา­ม สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม ความต้องการมากที่สุด และต้อง ขอบคุณทุกๆ แบรนด์ที่รังสรรค์ ผลิตภัณฑ์ดีๆ และมีคุณภาพช่วย แต่งแต้มสีสันให้เกิดเป็นความงาม

ขน้ึ กบั ทกุ คนบนโลกใบน­ก้ี นั คา่ ...

Mr.yutaka Nakajima, ยิ่งศักดิ์ อุดมเทอดสกุล, แสงเดือน อุทารวุฒิพงศ์, วราภรณ์ ศิริบุญมา, ยุพเรศ คุณาวงศ์, อนงค์นาฏ อำนวยพล และปกฉัตร เชาวลิต

นพ.สุรสิทธิ์ - นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล จาก14B6ang­mod Aesthetic Center

อลิสา อินทเสนี จาก Alanis Beauty Center และเกษสุดา มาระวิชัย

วิภาวัลย์ จันทร์สุหร่าย และภาศิกา ศิลปาจารย์ จาก Dior

แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา และดิอุชา ไชยชนากุล พลิน นันทขว้าง จาก Nars และธนา ฤทธิราชคัมพร จาก Jergens

ศรีริต้า เจนเซ่น ตัวแทนจาก Scotch Collagen Plus, พริดา ลิมปานนท์ และพรรณิภา ปวนะฤทธิ์ จาก PANIPA Nails Hair Beauty Salon

ตัวแทนจากแบร­นด์ต่างๆ ที่ได้รางวัล Celebritie­s’ Choices

แดน นรพฤทธิ์ จาก Romrawin Clinic

ปลื้มมนัส พันธุ์ฤทธิ์ จาก EVEANDBOY

ธรรมรัตน์ ศานติวรนันท์ จาก Rajdhevee Clinic

ธิดารัตน์ ลิขิตชีวัน จาก Rose by Dr.dream

ดวงฤทัย มุสิกนันท์ จาก Women’s Secret

Mr.bryant James Olson จาก แบรนด์ Philip B

พรรณวรา พิทักษ์เทพสมบัติ จาก Sanctuary Spa

บรรยากาศใน­งาน อนิตา มาเรีย จันทรัศมี จาก แบรนด์ Primanes พลอยดี จันทรสมบูรณ์(ขวา) ต้อนรับ หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา พญ.คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ และกฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ หิรัญ ตันมิตร จาก EVEANDBOY

ณัฎฐณิชชา โชตสิริเมธีกุล และวราเศรษ­ฐ์ จงประสิทธิผล จาก Cocoro จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ศุภมาส - จิราภา ลักษณวิศิษฎ์

กิ่งกานต์ สลากรธนวัฒน์ และอลิตา แบล็ทเลอ จันทมน แย้มพันธุ์ นันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ จากแบรนด์ CHAME

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.