MALI EASY SQUEEZE NEW PRESENTER

Hello! (Thailand) - - HAPPENINGS -

ลาน อีเดน เซ็นทรัล เ วิ ลด์ แทบ แตกกัน เลย ทีเดียว เมื่อ ‘คุณพินิจ พัวพันธ์’ ผ้บู ริหารคน เกง่ แหง่ อตุ สาหกรรมนมไ­ทย จำกดั ผผู้ ลติ และ จำหน่าย ‘นมตรามะลิ’ จัด อี เวน ต์ สุด ยิ่ง ใ ห ญ่ เพื่อเปิดตัว ‘มะลิ อีซี่ สควีซ’ (Mali Easy Squeeze) ผลิต ภั ณ ฑ์ นมข้นหวาน ใน รูปแบบ หลอดบีบ 4 รสชาติใหม่ คือ สูตรไขมัน 0% น้ำตาลน้อยกว่า สูตรผสมชาไทย สูตรผสม ช็อกโกแลต และ สูตร กลิ่น นม เย็น หลัง ได้รับ การตอบรับ อย่าง ดีเยี่ยม จาก ผู้บริโภค ตั้ง แ ต่ ทำความรจู้ กั กนั ครง้ั แรกเมอ่ื พ.ศ. 2560 และ การ กลับมา ครั้ง น ี้ ก็ ไ ม่ ทำ ใ ห้ คนรัก นมข้นหวาน ผดิ หวงั เพราะไดพ้ า 4 พรเี ซน็ เตอรห์ นมุ่ หลอ่ อย่าง เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ เติร์ดลภสั งามเชวง ปอรเ์ ช-่ ศวิ กร อดลุ สทุ ธกิ ลุ และ แจค๊ ก-้ี จกั รนิ กงั วานเกยี รตชิ ยั มาเปน็ ตวั แทน ถ่ายทอด ความ กลมกล่อม ท ี่ ลงตัว อันเป็น เอ กลัก ษ ณ์ ใน แต่ละ รส ชาติ พร้อม เปิดตัว ภาพ ย น ต ร์ โฆษณา ชุด ใ ห ม่ ท ี่ หนุ่ม ๆ ร่วม แสดง ใหแ้ ฟนๆ ชมกนั เปน็ ครง้ั แรก แถมภายในงา­น ยัง โ ช ว์ การ รัง ส ร ร ค ์‘ เมนู บิ ง ซ ู’ ด้วยมะลิ อีซี่ สควซี ทง้ั 4 รสชาตใิ นสไตลข์ องตวั เอง เรยี กวา่ ถูกใจ หนุ่มสาว สาย หวาน ที่มา รอ ต่อ คิว ชิม กนั ตง้ั แตช่ ว่ งบา่ ยวนั กอ่ น

นอกจากนั้น คุณ พินิจ ยัง เปิดเผย ว่า“ทาง บรษิ ทั ฯ ไมห่ ยดุ นง่ิ ในการพฒั นาผลติ ภณั ฑใ์ ห้ โดนใจ ผู้บริโภค โดย พยายาม ขยาย ตลาด ใ ห้ กวา้ งไปถงึ ทกุ กลมุ่ เปา้ หมาย ซง่ึ ผลติ ภณั ฑท์ ง้ั 4 สูตร ใ หม่อ ย่าง สูตร ผสม ช็อกโกแลต ท ี่ เรา ผลิตจากผงโกโก้แท้ ทำ ใ ห้ ได้ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นม ข้น หวาน ท ี่ มี ความ เป็น ช็อกโกแลต เข้มข้น ต่าง จาก ท ี่ มี อ ย ู่ ใน ท้องตลาด สูตร ผสม ชา ไทย และ กลน่ิ นมเยน็ มคี วามเปน็ ไทย หอมเขม้ ขน้ แบบ ต้นตำรับ ท ี่ ทุก คนคุ้นเคย กัน มา ตั้ง แ ต่ เด็ก และ สูตรไขมัน 0% น้ำตาลน้อยกว่า ที่ถือว่าเป็น นวตั กรรมใหมล่ า่ สดุ และเปน็ รายแรกของโ­ลก โดย เป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์ นมข้นหวาน ปราศจาก ไขมัน และ มี ปริมาณ น้ำตาล ลดลง ถึง 33% เมื่อ เทียบ กับ สูตร ปก ติ โดย เรา ใ ช้ โพลี เด็ก ซ์ โต ร สมา ใ ห้ ความหวาน แทน น้ำตาล อีก ทั้ง ยัง ไมม่ คี อเลสเตอรอล ไมม่ ไี ขมนั ทรานสแ์ ละไมม่ ี ไขมนั อม่ิ ตวั ซง่ึ จะตอบสนองไ­ลฟส์ ไตลก์ ลมุ่ คน ทใ่ี สใ่ จสขุ ภาพทม่ี มี ากขน้ึ ดว้ ย”

ยอด ชินสุภัคกุล และพินิจ พัวพันธ์

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

วราพร พิพิธสุขสันต์

พิมพ์ จารุเศรนี

อัญจิฎา - ภัทริณี กรรณสูต

อมรพิมล วีรวรรณ และสุธาวดี ศิริธนชัย

พรรณภลิ าศ พลธนะวสทิ ธิ์ และสุภัทรภรณ์ นามปีติ

4 หนุ่มพรีเซ็นเตอร์ของ Mali Easy Squeeze ลภัส งามเชวง, ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, ศิวกร อดุลสุทธิกุล และจักริน กังวานเกียรติชัย

สุดถนอม กรรณสูต (ขวาสุด) ต้อนรับ จารุจิตร ทองใหญ่ ณ อยุธยา, พิมพ์ปรีชา ดีสวัสดิ์ และณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม

พล.ต.ต. อังกูร - สุพัฒนา อาทรไผท

ฉฎาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ชวฉั รา สิงหะ และ ม.ล.สุทธิ์ธรทิพย์ วรวรรณ

กช จารุเศรนี และชนินทร์ เตรัตนชัย

พิชญเทพ ยุกตะเสวี

โสรดา ตันติวานิช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.