STEINWAY & SONS PRESENTS SPIRIO

Hello! (Thailand) - - HAPPENINGS -

กว่า 2 ทศวรรษที่ Steinway & Sons แบ รน ด์ ผู้ผลิต เปียโน ชื่อดัง ระดับโลก สั ญ ชาติ เยอรมัน ยังคง มุ่งมั่น พัฒนา ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ เปียโน คุณภาพ อั นมี เอ กลัก ษ ณ์ ยาก ที่จะ เลียนแบบ พร้อม ผสมผสาน เทคโน โ ล ยี ทันสมัย โดย ล่าสุด เพิ่ง เปิดตัว ‘Steinway SPIRIO Model B211’ เปียโน นวัตกรรม ใ ห ม่ ท ี่ สามารถ เล่น เพลง ผ่าน แอพพลิเคชั่น SPIRIO ด้วยคุณภาพเสียง ท ี่ มี ความ ละเอียด ระดับสูง เสมือน ไ ด้ ฟัง บรรเลง สด จาก ศิลปิน ระดับโลก พร้อม เ พล ย์ ลิ ส ต์ ที่ทาง แบ รน ด์ ไ ด้ เชิญ นัก เปียโน ชื่อดัง มากมาย มา ร่วม บันทึก การ เล่น สด ไว้ มากกวา่ 3,000 บทเพลง

ดร.ยงศักดิ์ โล่โชตินันท์ ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท โรบินสันเปียนโน (สยาม) จำกัด ผู้นำเข้า และ จัดจำหน่าย เปยี โน Steinway & Sons แตเ่ พยี งผเู้ ดยี ว ใน ประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสาร เฮ ล โ ล ประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัว ‘SPIRIO’ ใ ห้ แขก ผ ู้ มี เกี ย ร ติ ที่รัก ใน เสียง เปียโน

Steinway & Sons ไ ด้ ยล โฉม ความหรูหรา อย่างเป็นทางการ ครั้งแรก ใน ประเทศไทย ณ ห้อง เดอะ เรสซิเดนซ์ โรงแรมแกรน­ด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ท่ามกลาง บรรยากาศอบ­อนุ่ และเปน็ กนั เอง

ภายในงานได­ร้ บั เกยี รตจิ าก ดร.ธารนิ ทร์ สุ ภ ป ร ะ กรนั ก เปียโน ชาวไทย ผ ู้ กวาด รางวัล ต่าง ๆ มากมาย จาก การแข่งขัน เปียโน นานา ชาติ แสดง โ ช ว์ เปิด เวที เรียก น้ำย่อย ก่อน ถึง ไ ฮ ไ ล ต์ สุด เอ็กซ์คลูซีฟ ท ี่ เตรียม ไว้ ต้อน รับแขก ผ ู้ มี เกี ย ร ติ การแสดง เดย่ี วเปยี โนของ Mr.adam Gyorgy ศลิ ปนิ Steinway Artist และ เป็นหนึ่ง ใน ศิลปิน ท ี่ ร่วม บันทึกเสียง การ เล่น สด ใน เ พล ย์ ลิ ส ต์ ของคอลเลกชั่นนี้ บินตรงมาจากน­คร นิวยอร์ก เพื่อ มา แสดง โ ช ว์ ถึง 4 บทเพลง ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น La Campanella, Searching, A Day in New York และ Wedding March โดย โ ช ว์ สุดท้าย เป็นการ แสดง สุด พิเศษ ระหว่าง การบรรเลง สด และ การ เล่น เสียง บันทึก จาก SPIRIO ที่ให้ อา รม ณ์ ความรู้สึก แทบจะ ไ ม่ ต่างกัน ด้วย เทคโน โ ล ยี การ เก็บ รายละเอียด ของเสีย ง ท ี่ ชัดเจน ไม่ผิด เพี้ยน สร้าง ความประทับใจ ใหแ้ กแ่ ขกผมู้ เี กยี รตทิ ง้ั หลายทก่ี ลา่ วชน่ื ชม การแสดง ของ ทั้ง ศิลปิน ระดับโลก และ เทคโนโลยใี หมข่ อง Steinway & Sons กนั ไมข่ าดปาก

ไมเ่ พยี งเทา่ นน้ั ทกุ ทา่ นยงั ไดเ้ พลดิ เพลนิ กบั ประสบการณก์ ารทดลองบรร­เลงเปยี โน รุ่น ใ ห ม่ ล่าสุด น ี้ ด้วยตัวเอง ท ี่ แ ฟ ล็ ก ชิพ สโตร์ Steinway & Sons ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้า Erawan Bangkok โดยมี ผ้ เู ช ี่ ย ว ชา ญ คอย ใ ห้ คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด อ กีด ว้ ย

สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม. ดร.ยงศักดิ์ โล่โชตินันท์ และ Ms.connie Quiletorio

Ms.jenjira van der Linden, แคทลียา โล่โชตินันท์, รศ. ดร.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา, ถิรโชติ ฉัตรทวีศักดิ์ และพูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช

พ.ต. ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และระบิลสันต์ โล่โชตินันท์

Mr.adam Gyorgy, อัจฉรา เตชะไพบูลย์ และ Ms.wendy Shen

นพ.ธนัญชัย - พญ.รสิตา อัศดามงคล และลูกชาย

ธีรพงศ์ - พรนภา จันศิริ และพุทธพงศ์ โล่โชตินันท์

พ.อ. พงศ์พิพัฒน์ และ กรองกาญจน์ ชมะนันทน์

ศุภมาส - ฐิติวัฒน์ ลักษณวิศิษฏ์

สักก์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ และพงศ์สรรค์ งามลิขิตเลิศ

Mr.adam Gyorgy, Steinway Artist บรรเลงบทเพ­ลงแสนไพเรา­ะ Mr.andrew Goh ตัวแทนกล่าวเปิดงาน

ดร.ธารินทร์ สุภประกร ร่วมบรรเลงบท­เพลง

เปียโน Steinway & Sons Model M-170 สีพิเศษ Ice Birch ที่มาแสดงโชว์ในงาน

นรรจาพร จงควินิต

ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ ให้เกียรติมาเป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ก่อนนำชมการแ­สดง จากศิลปินระดับโลก

พงษ์ศักดิ์ มหัทธนสกุล (ขวา) และแขกผู้มีเกียรติ

ศฤงคาร สุทัศน์ชูโต และภรรยา

วุฒิรักษ์ - โสรดา เดชะพงษ์พันธ์

ยุวภา บรรยงรักษ์กุล

จุฬาลักษณ์ ผลภิภม

ผู้ชมปรบมือชื่นชมหลังการแสดงจบ­ลง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.