แรงบันดาลใจในกา­รขับเคลื่อนชีวิต พิพัฒน์ พีระรุจิโรจน์

Hello! (Thailand) - - HAPPENINGS -

แม้จะเข้ามาดูแลกิจการของครอ­บครัวได้เพียงสามปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นของ พิพัฒน์ พีระรุจิโรจน์ ใน ฐานะกรรมกา­รผจู้ ดั การ บรษิ ทั เค.ซ.ี พ.ี แมชชนี เนอรี่ จำกัด เขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากม­ายให้กับ ธรุ กจิ จำหนา่ ยเครอื่ งฉดี พลาสตกิ และรถโฟลค์ ลฟิ ตท์ ดำเนินการมานานเ­กือบ 40 ปีให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่าง ราบรื่น โดยยังคงรากฐานที่บิดาได้ปลูกฝังไว้ในเรื่อง การทำงานหน­กั เพอื่ สรา้ งความสำเรจ็

“แรงบันดาลใจในกา­รทำงานของผ­มกับพี่ชายมา จากคุณพ่อ ท่านสอนว่าคนเราต้องทำงานหนัก ยึดหลัก คณุ ธรรม และในขณะเด­ยี วกนั กต็ อ้ งไมล่ มื ทจ่ี ะหาความสขุ ใหก้ บั ตวั เอง สำหรบั ผมความสขุ คอื รถ ซง่ึ รถคนั ลา่ สดุ เปน็ เมอรเ์ ซเดส-เบนซ์ รนุ่ CLS 300 d อนั ดบั หนง่ึ ในการตดั สนิ ใจ ซอ้ื คอื ความปลอดภยั เราตอ้ งฝากชวี ติ สำหรบั การเดนิ ทาง และใช้ชีวิตประจำวันเยอะ นอกจากจะขับไปทำงาน เล่น กฬี า และออกตา่ งจงั หวดั กบั เพอ่ื นๆ รถคนั นส้ี ามารถมอบ ความปลอดภยั ใหก้ บั คนในครอบคร­วั ดว้ ย ทง้ั คณุ พอ่ คณุ แม่ และคณุ ยา่ รสู้ กึ วา่ เปน็ สง่ิ ดๆี ทส่ี ามารถมอบให­ก้ บั ทา่ นได้ เปน็ คณุ ภาพชวี ติ อยา่ งหนง่ึ ซง่ึ ทกุ คนในครอบคร­วั กแ็ ฮปป้ี

“เหตุผลรองลงมาคือรูปลักษณ์ที่ถูกใจ ส่วนตัวคิด ว่าการเป็นเจ้าของรถที่เราชอบ มันเป็นการมอบของ­ขวัญ ให้ชีวิตและสร้างแรงผลักดันให้เรามีพลังที่จะตื่นขึ้นมาทำ สง่ิ ดๆี ในทกุ วนั ไมไ่ ดม้ องวา่ เปน็ ของฟมุ่ เฟอื ย ตรงกนั ขา้ ม เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่า หลายคนอาจม­องว่าเป็น รถยนต์ที่มีราคาสูง แต่จริงๆ แล้วเครื่องยนต์ดีเซลของ เมอรเ์ ซเดส-เบนซป์ ระหยดั มาก”

นอกจากเชื่อมั่นในแบรนด์ ดีลเลอร์และพนักงาน เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ “ผมมีโอกาสได้ซื้อรถกับ สวนหลวง ออโตเ้ ฮา้ ส์ เปน็ ครง้ั แรก ทราบวา่ ทน่ี เ่ี ปดิ ดำเนนิ การมานาน มีมาตรฐานที่ดี ระบบการจัดการชัดเจน จะตัดสินใจซื้อ รถสักคันต้องดูที่ศูนย์บริการและบริการหลังการขาย ซึ่งก็ ไม่ทำให้ผิดหวัง ส่วนของเซลล์ที่ดูแลคือคุณตี๋ (รัฐพงศ์ ลกั ขณากลุ ) เขามคี ณุ สมบตั ขิ องเจา้ หนา้ ทฝ่ี า่ ยขายทด่ี ี เรม่ิ จากใหข้ อ้ มลู เกย่ี วกบั รถเปน็ อยา่ งดี สง่ิ ไหนทร่ี ู้ เขาบอกเรา หมด สง่ิ ทไ่ี หนทไ่ี มร่ ู้ กไ็ ปศกึ ษามาให้ ตอ้ งบอกวา่ เซลลเ์ ปน็ อีกเหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถเลย เขาให้ความรู้สึก เหมอื นเปน็ ญาตกิ นั มอี ะไรโทรศพั ทส์ อบถามได้ คอยเชก็ วา่ ใช้รถแล้วมีปัญหาอะไรไหม ประทับใจที่สามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา อีกอย่างที่สัมผัสได้ชัดเจนน่าจะเป็นความ จรงิ ใจ ของขวญั ไมเ่ คยขาด ไมว่ า่ จะเปน็ เทศกาลไหน ดแู ล ด้วยดีเสมอ สำคัญที่สุดคือความเป็นมืออาชีพ ที่นี่โชคดี มากทไ่ี ดเ้ ซลลแ์ บบนม้ี าดแู ลลกู คา้ ” ดา้ นเจา้ หนา้ ทฝ่ี า่ ยขาย อยา่ ง รฐั พงศ์ ลกั ขณากลุ นอ้ มรบั คำชมจากลกู คา้ พรอ้ ม เผยหลกั การทำงานตล­อดระยะเวลา­หนง่ึ ปที ไ่ี ดเ้ ปน็ สว่ นหนง่ึ ของสวนหลวง ออโตเ้ ฮา้ ส์ “เบอ้ื งตน้ จะเรม่ิ จากตวั เองกอ่ น เรื่องบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญ ภาพแรกที่ลูกค้าเห็นต้องดู สุภาพ เมื่อสร้าง first impression ที่ดีแล้วก็พยายามหา โจทย์จากลูกค้า ชวนพูดคุยและดูว่าความต้องการของ ลกู ค้าเป็นอย่างไร ต้องการรถประ­เภทไหน ใช้งานอย่างไร ใชง้ านระยะยาวไ­หม เปน็ ขอ้ มลู เบอ้ื งตน้ ทเ่ี ราตอ้ งถาม เมอ่ื ไดข้ อ้ มลู แลว้ กพ็ ยายามแนะนำ­ลกู คา้ ใหต้ รงโจทยม์ ากทส่ี ดุ ขน้ั ตอนมาจะเปน็ สว่ นของเงอ่ื นไขการซอ้ื ขาย ลกู คา้ อยาก ได้เป็นไฟแนนซ์หรือเงินสดก็นำเสนอให้ครบถ้วน โดยสรุป คือบทสนทนาแร­กต้องสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้า ถ้า เปน็ ไปไดด้ ว้ ยดขี น้ั ตอนตอ่ ไปกจ็ ะเปน็ เรอ่ื งงา่ ย

“สำหรับการทำงานที่สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ ผ่านมา ประมาณหนึ่งปี รู้สึกมีความสุขกับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลกู คา้ ทใ่ี หค้ วามไวว้ างใจ เพอ่ื นรว่ มงานทด่ี ี รวมถงึ ผบู้ รหิ าร ทด่ี แู ลพนกั งานทกุ คนอยา่ งใกลช้ ดิ ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.