The Perfect Happiness at Royal Cliff Hotels Group

ค้นพบ ประสบ กา รณ์ ใ ห ม่ ใน โลก แห่ง การพักผ่อน ท ี่ สมบูรณ์แบบ ที่สุด

Hello! (Thailand) - - HAPPENINGS -

ท่ามกลาง ทัศนียภาพ อัน งดงาม ของ อ่าวไทย ที่แวดล้อม อ ย ู่ รอบด้าน ริม ชายหาด ส่วนตัว ท ี่ เงียบ สงบ และ ห่างไกล จาก ความวุ่นวาย ท ี่ น ี่ คือ ที่ตั้ง ของ ‘รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา’ อาณาจักรแห่ง โรงแรมสดุ หรหู ราระดบั 5 ดาวทคี่ วา้ มาแลว้ 200 กวา่ รางวัล มี ความ พร้อมสรรพ สำหรับ ทุก กิจกรรม ใน วัน พกั ผอ่ นของคณุ

นับเป็นเวลากว่า 46 ปีที่ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ถือ กำเนิด ขึ้น และ เป็นหนึ่ง ใน ผู้บุกเบิก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใน เมือง พัทยา ท ี่ มี ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ อันเป็น เอ กลัก ษ ณ์ ของ ตัวเอง อย่างแท้จริง ภาย ใ ต้ พื้น ท ี่ กว้าง ใ ห ญ่ กว่า 100 ไ ร่ ซึ่ง แวดล้อม ไป ด้วย ความ ร่มรื่น ของ ธรรม ชาติ ท ี่ สามารถ มองเห็น ทิ วทั ศ น์ สุด ตระการตา ของ อ่าวไทย โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว จำนวน 4 แห่ง ไ ด้ ถูก จัดวาง ลง บน ตำแหน่ง ต่าง ๆ ของ พื้น ท ี่ อย่าง เหมาะเจาะ ลงตัว ไม่ว่า จะ เป็น ‘โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล’ ตัวแทน แห่ง ความหรูหรา เรียบง่าย อย่า งมี ส ไต ล์ ท ี่ เน้น ใน เรื่อง ความคุ้มค่า ราคา เหมาะสม เหมาะสำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ครอบครัว เพื่อนฝูง หรือหมู่คณะ ‘โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ’ โรงแรม บูติก ที่ตั้ง อ ย ู่ บริเวณ หน้าผา ริม ชายหาด ส่วนตัว โดดเด่น

ด้วย บรรยากาศ หรูหรา ชวน หลงใหล เหมาะสำหรับ คู่รัก ‘โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล’ ตัวแทนแห่งความ หรูหรา สง่างาม อย่าง มีระดับ ด้วย ห้องพัก ท ี่ ได้รับ การ ออกแบบ อย่างพิถีพิถัน ผสมผสาน รายละเอียด ท ี่ ทันสมัย และ ‘โรงแรมรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา’ ที่สุดแห่งความ หรูหรา เ ล อ ค่า ของ โรงแรม ระดับ 5 ดาว ท ี่ ได้รับการยกย่อง ใ ห้ เป็นหนึ่ง ใน โรงแรม บูติก ท ี่ ดี ที่สุด ใน โลก ท ี่ ให้บริการ และ เน้น การ ดูแล เอาใจ ใส่ ใน เรื่อง ความเป็นส่วนตัว ของ แขก ทเ่ี ขา้ พกั ไดอ้ ยา่ งยอดเยย่ี ม

และล่าสุด ‘โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล’ ได้เปิดตัว ห้องพัก ‘ไดมอนด์ สวี ท’ ซึ่ง ได้รับ แรงบันดาลใจ ใน การ ออกแบบ ตกแต่ง มาจาก ความงดงาม ของ ท้องทะเล โดย เฉพาะ การ เลือกสรร เ ฟ อ ร์ นิ เจอ ร์ แต่ละ ชิ้น ภายใน ห้องพัก ท ี่ ใ ช้ ความพิถีพิถัน เพื่อ ใ ห้ แขก ท ี่ เข้า พัก รู้สึก ไ ด้ ถึง ความ สะดวกสบาย ใน ทุก จุด รวมถึง การ เลือก ใ ช้ โทน สี ไ ม้ อ่อน และ สี ขาว ส ไต ล์ โมเดิร์น ท ี่ ใ ห้ ทั้ง ความอบอุ่น ผ่อนคลาย สบาย ตา และ มี ความ ลงตัว กับ สี ฟ้า อ่อน ของ สิ่ง อำนวย ความสะดวก ท ี่ ถูก นำมา ตกแต่ง เพิ่มเติม ช่วย ใ ห้ ความรู้สึก เหมือน กำลัง นอน พักผ่อน อ ย ู่ ริม ชายหาด ในขณะเดียวกัน ก็ ยังคง ความหรูหรา ด้วย การ เลือก ใ ช้ สี ทอง ใน งาน ตกแต่ง เปรียบ ดั่ง แสง อา ทิ ต ย์ สาดส่อง บน พื้นน้ำ พร้อม สิ่ง อำนวย ความสะดวก ภายใน ห้องพัก อย่าง ครบครัน เช่น อ่าง จากุซซี่ ห้องนั่งเล่น พื้น ท ี่ รับประทาน อาหาร และ เตรียม อาหาร ท ี่ สามารถ รองรับ ไ ด้ ถึง 8 ท่าน และ ระเบียง ชม วิว พรอ้ มเตยี งอาบแดดและ­ชดุ โตะ๊ เกา้ อ้ี

สำหรับ แขก ผ ู้ เข้า พัก ท ี่ ต้อง การสัมผัส กับ ความ ผ่อนคลาย ใน แบบ เอ็กซ์คลูซีฟ ขอ แนะนำ‘ ค ลิ ฟ สปา’ สปาทรตี เมนตใ์์ นแบบฉบบั ไทยทใ่ี หบ้ รกิ ารสปาชน้ั เลศิ แบบ ครบวงจร ด ว้ ย โปรแกรม สปา จาก ท่ วั ท กุม มุ โลก พร้อม หอ้ ง ทรตี เมนตส์ ดุ หรถู งึ 18 หอ้ ง หอ้ งซาวนา่ หอ้ งอบไอนำ้ และ อา่ งอาบนำ้ จากซุ ซ่ี โดยคลฟิ สปา จะเปดิ ใหบ้ รกิ าร 2 แหง่ คือ ท ี่ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล และ โรงแรม รอยัล วงิ สวที แอนด์ สปา

ส่วน ผ ู้ ที่รัก การออกกำลังกาย ห้าม พลาด กับ‘ ฟิต ซ์ คลับ แร็กเก็ต เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส’ ศูนย์ออกกำลังกาย ของ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่ง ได้รับ การ ยอมรับ ว่า เป็น ศู น ย์ ออกกำลังกาย สุด ห รู และ ทันสมัย ที่สุด ใน ภาค ตะวัน ออก เนื่องจาก มี อุป ก รณ์ ท ี่ ทันสมัย และ ครบครัน เช่น สนามเทนนิส 7 สนาม สนาม ส ค วอ ช ใน ห้อง ปรับอากาศ 2 ห้อง สระ ว่ายน้ำ ขนาด ใ ห ญ่ พร้อม ส ไ ล เ ด อ ร์ และ จากุ ซ ซ ี่ ทั่วบริเวณ สตูดิโอแอโรบิก โต๊ะปิงปอง มวยไทยพร้อม ผู้ฝึกสอนส่วนตัว ห้องซาวน่า และห้องอบไอน้ำ นอกจาก น ี้ ยั งมี ทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ ท ี่ คอย ให้คำปรึกษา และ ความ ช่วยเหลือ ด้าน สุขภาพ และ การออกกำลังกาย อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ท ี่ น ี่ ยัง ได้รับ เกี ย ร ติ จาก ผ ู้ เล่น ATP ชั้น นำมา ใชส้ นามฝกึ ซอ้ มในทกุ ๆ ปี

และ ด้วย ความ สมบูรณ์แบบ ของ สนามเทนนิส ท ี่ ได้รับ การ ออกแบบ ตาม มาตรฐาน ระดับ แกรนด์สแลม ซึ่งถือได้ ว่า เป็น สนาม เพียง แห่ง เดียว ใน ประเทศไทย ท ี่ ใช้การ ผสม ผสานระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียวฟลอริดา ซึ่งจะเป็นผลดี สำหรับการแข่งขันเทนนิส จึงทำให้สนามเทนนิสแห่งนี้ ได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันเทนนิส รายการดังระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง อย่างในช่วงวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันเทนนิส รายการ ITF (Internatio­nal Tennis Federation Grade A) ที่รอยัล คลิฟ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์ คล้ายคลึงกัน อย่าง ดิ แอสเพน ทรี ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้าง ความกระฉับกระเฉงให้แก่กลุ่มผู้สูงวัย เนื่องจากการมี สุขภาพที่ดีนั้น เริ่มต้นจากการออก­กำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มีความสุขและยืนยาว ซึ่งที่ผ่านมา ฟิตซ์คลับ ได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITF มาแล้ว 2 ครั้งและถือได้ว่าประสบความ­สำเร็จอย่างสูง แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงศักยภาพ และความสมบูรณ์แบบของฟิตซ์ คลับ และรอยัล คลิฟ โฮเตล็ กรปุ๊ ไดอ้ ยา่ งดเี ยย่ี ม

ทุกรายละเอียดของความสุขแห่งการพักผ่อนอย่างมี สไตล์ในแบบฉบับที่หรูหราและเป็นส่วนตัวทั้งหมดนี้ รอคอยให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง พร้อมรับส่วนลด และ สิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย เพียงจองตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป โทร 038 250 421 ต่อ 2878, ไลน์ไอดี @Royalcliff หรอื อเี มล [email protected]

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.