Hello! (Thailand) : 2019-10-03

PASSION : 120 : 120

PASSION

เพราะการให­ท้ ย่ี ง่ิ ใหญ่ คอื การใหต้ อ่ ชวี ติ นติ ยสาร HELLO! จงึ ขอเชญิ ชวน ทกุ ทา่ นรว่ มสรา้ งกศุ ลในโครงการ เพอ่ื รว่ มระดมทนุ ใหแ้ ก่ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั Giving ‘โครงการ​เขม็ วนั อานนั ทมหดิ ล​ป​2ี 562’ คณะแพทยศาส­ตร์ สามารถร่วมทาำ บุญได้กับนิตยสาร HELLO! เพียงแค่สมัครสมาชิกราย 1 ปี (รับนิตยสาร 12 ฉบับ) ราคา 1,440 บาท โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำามอบ­สมทบทุน ให้แก่​‘โครงการ​เข็มวันอานันทมหิดล​ปี​2562’ “น้ำŸใจของท่Ÿน จะเป็นกุศลอันย่งิ ใหญ่” สอบถŸมรŸยละเอียดเพ่มิ เติมของโครงกŸร Giving โทร. 0–2676–8999 ต่อ 217 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลŸ 10.00 is - Beautiful 17.00 น.) ได้ที่นติ ยสŸร HELLO! is Beautiful

© PressReader. All rights reserved.