Hello! (Thailand) : 2019-10-03

CONTENTS : 14 : 14

CONTENTS

INSIDE HELLO! BEAUTY Human Ken Doll ™◊ËÕ¥—ߢÕß‚≈° ‚√¥√‘‚°â Õ—≈‡« ‡º¬ª√– ∫°“√≥å°“√∑”»—≈¬°√√¡ ·≈– √â“ß √√§å§«“¡ß“¡ ùº¡§◊õº≈ae«ß®“°®‘πµπ“°“√¢õßµ—«‡õßû ºÿâ ‡ª≈’ë¬π√ÿª≈—°…≥å¢õßµ—«‡õß„à⇪ìπ‰ªµ“¡®‘µ «‘≠≠“≥¿“¬„π ¥â«¬°“√∑”»—≈¬°√√¡°«à“50 §√—Èß·≈–ºà“π°√–∫«π°“√§«“¡ß“¡¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’ µà“ßê Õ’°°«à“100 §√—Èß ¿“¬„π‡«≈“9 ªï „™â‡ß‘π‰ª ‡°◊Õ∫≈â“π¥õ≈≈“√å À√—∞oe ·≈–¥â«¬≈ÿ§„à¡à∑”„à⇢“‚¥ßà ¥ß— ∑ßè— „π∑«’ ’ Àπß— Õ◊ ae¡‘ aeå ·≈–‚≈°Õõπ‰≈πå ¡“«—ππ’臢“√â“ß™◊ëõ‡ ’¬ß‡ae‘ë¡¢÷èπõ’°¥â«¬°“√‡ªìπ π—°√âõ߇ae≈ߪöõª Õõ°‡ae≈ß∑’뇢“·µà߇π◊èõ√âõ߇õß„π™◊ëõ PLASTIC WORLD ∑¢Ë’ πè÷ ™“√µå itunes µ¥‘ Õπ— ¥∫— 1 „𠬂ÿ √ªõ¬“à ß√«¥‡√«á ‚√¥√‚‘ °â Õ≈— ‡« ¡“‡¬Õ◊ π‡¡õ◊ ߉∑¬‡ªπì §√ßè— ·√° ·≈– ae¥ÿ §¬ÿ ·∫∫‡Õ°Á ´§å ≈´Ÿ ø’ °∫— HELLO! ∑aeë’ ß‘ §å ∫“√å ‚√ß·√¡ ‡≈Õ∫—« ·Õ∑ ‡µ∑ ∑“«‡«Õ√å ‡¢“ª√“°ø°“¬„π™ÿ¥ ‡ ◊Èõ‡™‘èµ·≈–°“߇°ß ’¢“« §≈ÿ¡∑—∫¥â«¬·®á°‡°áµ≈“¬ π°ø≈“¡‘ß‚° ’™¡aeÿ ∑’ˇ¢â“°—∫ ’ —πà«“πê ¢Õßàâõßπ’è ¡“° ‡¢“¬¡È‘ ·¬¡â ·≈–ae¥ÿ §¬ÿ Õ¬“à ߇ªπì °π— ‡Õß „π«—¬ 36 ªï¢õ߇¢“ºà“π‡√◊ëõß√“«¡“¡“°¡“¬ ‚¥¬ ‡©ae“–õ¬“à ߬ßë‘ „Π‡√ÕË◊ ߢõß°“√∑”»≈— ¬°√√¡ae≈“µ°‘ ∑Ë’ ¡‡’ Àµ‡ÿ √¡Ë‘ µπâ ¡“®“°«¬— ‡¥°Á Õπ— ‡®∫Á ª«¥¢õ߇¢“∑∫ë’ √“´≈‘ 纡‡°¥‘ ∑‡Ë’ ´“‡ª“‚≈ „πªï 1983é ‡¢“‡≈“à ¥«â ¬π”è ‡ ¬’ ß πÿà¡ê ç·¡à‡ªìπ™“«∫√“´‘≈ µ“¬“¬‡ªìπ™“« ·ªπ‘™ à«πaeàõ‡ªìπ§πõ—ß°ƒ… ‡ªìπ°—ªµ—𠓬°“√∫‘π∫√‘µ‘™ ·Õ√‡å «¬ å aeõà °∫— ·¡aeà ∫°π— ∑‡Ë’ ´“‡ª“‚≈é ‡¢“‡µ∫‘ ‚µ¡“„π ‚√߇√¬’ πª√–®”·≈– “¡“√∂ae¥ÿ ‰¥∂â ß÷ 6 ¿“…“∑ßè— ¿“…“‚ª√µÿ°’™ ·ªπ‘™ Ω√—Ë߇» ‡¬Õ√¡—π Õ‘µ“‡≈’¬π ·≈– Õ—ß°ƒ… ·µà‡¢“¡’§«“¡∑√ß®”∑’뉡àª√–∑—∫„®°—∫‡ae◊ëõπê „π‚√߇√¬’ π çµõπ‡¥á°ê º¡‚¥π‡¥á°ºÿ♓¬∑’ë‚√߇√’¬π·°≈âß¡“° ‡ae√“–º¡‰¡à‡à¡◊õπ‡¥á°õ◊ëπê º¡õâ«π¡“° ®¡Ÿ°„À≠À Àπâ“õ°„à≠à ‡¥Á°ºŸÂ™“¬∑’Ë∫√“´‘≈ à«π¡“°™õ∫‡≈àπ øµÿ ∫Õ≈ ·µºà ¡‰¡‡à ≈¬‡ae√“–‰¡™à Õ∫ÕÕ°°”≈ß— °“¬ ‡¥°Á ºâ™ÿ “¬°Á®–øîµ ‡¢“°Á‡≈¬™õ∫·°≈âß ∑—Èߺ≈—° ∑—È߇µ– ∑—Èß µõà ¬ ·µºà ¡‰¡à ‡âÿ ae√“–‰¡√à «âÿ “à ®–∑”¬ß— ‰ß ·§√à Õâ ߢÕ∫Õ° „ÀÂÀ¬Ÿ¥Ê ‰¡à‰¥â∑”õ–‰√µõ∫‚µâ‡≈¬ ‡ae◊ëõπê ‰¡à™õ∫º¡ ‡≈¬ ´ßë÷ °‰Á ¡„à ™§à «“¡º¥‘ ¢Õߺ¡π– ºπ‡°¥‘ ¡“‡ªπì ·∫∫πè’ ç°≈∫— ∫“â π‰ª‡≈“à „À·â ¡øà ßí ·¡°à ‰Á ¡à π„® ‡ae√“–‡¢“°á ¡ª’ ≠í À“™«’ µ‘ ¢Õ߇¢“纡º“à 𫬗 ‡¥°Á ¡“Õ¬“à ߬“°≈”∫“° «∏‘ ∑’ ºë’ ¡§πâ ae∫ ‡aeõë◊ ®–°“â «º“à π ßë‘ µ“à ßê ‡À≈“à π¡è’ “§Õ◊ °“√»°÷ …“°“√ Õ“à πàπß— Õ◊ ·≈–À“§«“¡√„Ÿ À°â ∫— µ«— ‡Õß„à‰â ¥¡â “°∑Ë’ ¥ÿ é ‡¡◊ËÕÕ“¬Ÿ 18 ªï ‡¢“¬â“¬‰ª»÷°…“µàõ∑’ëõ—ß°ƒ… ∑’Ë London College of Communicat­ion Arts ‡√¬’ π∑“ߥ“â π Public Relations & Communicat­ion Arts ·≈–¥«â ¬§«“¡ ™◊Ëπ™¡aeàõ¡“°·¡âaeàõ®–‡ ’¬™’«‘µ‰ªµ—èß·µà‡¢“õ“¬ÿ‰¥â 3 ¢«∫ ·µ‡à ¢“°ÕÁ ¬“°∑”ß“π “¬°“√∫π‘ ‡À¡Õ◊ πaeõà ®ß÷ ¡—§√ß“π∑’ë “¬°“√∫‘π∫√‘µ‘™ ·Õ√凫¬ å „πµ”·àπàß Flight Attendant ·≈–∑”ß“πõ¬∂àÿ ß÷ 5 ªï À≈ß— ®“°ππè— §Õ◊ ®¥ÿ ‡ª≈¬ë’ π§√ßè— ¬ßë‘ „À≠„à π™«’ µ‘ ¢Õ߇¢“‡¢“‰¥â√—∫‡™‘≠„à≪õõ°√“¬°“√µà“ßê ∑“ß‚∑√∑—»πå ¡“°¡“¬ ¥«â ¬≈§ÿ ∑‡Ë’ ªπì º≈¡“®“°°“√∑”»≈— ¬°√√¡·≈– ºà“π°√–∫«π°“√∑“ߧ«“¡ß“¡®π‡ªìπ∑’ë‚®…®—π ·≈– ‡¢“‰¡àª°ªî¥ ·µàae√âõ¡∑’ë®–‡ªî¥‡º¬·≈–„àâ¢âõ¡ÿ≈°—∫ º§âÿ π∑«ë— ‰ª∑ë’ π„®®–∑”»≈— ¬°√√¡ 燡◊ëõº¡¡õßµ—«‡õß„π°√–®°µõπõ“¬ÿ 17 º¡‰¡à¡’ §«“¡ ÿ¢°—∫¿“ae≈—°…≥å¢õßµ—«‡õß∑—èßà¡¥„πµõππ—èπ ∑ßè— ®¡°Ÿ µ“ª“° √ªÿ √“à ß (π”è µ“§≈õ) º¡‰¡¡à §’ «“¡ ¢ÿ ‡≈¬ ∫Õ°°—∫µ—«‡õß«à“‚π π’ë‰¡à„™à©—π À≈—ß®“°π—è㧭 ae∫«à“√ÿª√à“ߢõߺ¡‰¡à·¡µ™å°—∫ ¿“«–®‘µ„®¿“¬„π ¢Õߺ¡∑—èßà—«„®·≈–®‘µ«‘≠≠“≥ ‡ae√“–®‘µ«‘≠≠“≥ ¢Õߺ¡õ¬“°‡ªπì Õ¬“à ß∑‡ë’ ªπì Õ¬„ÀŸ π«π— πéè’ ‡¢“‡√‘Ë¡µâπ‡ª≈’ë¬πµ—«‡õßµ—èß·µàõ“¬ÿ 17 ªï ‡ae√“– Oeõ√å‚¡πº‘¥ª√°µ‘ ∑’ˇ√’¬°«à“Gynecomast­ia §◊Õ°“√ ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢õßàπâ“õ°ºÿ♓¬ ∑”„À¡’ÀΠ“հ‡À¡◊ÕΠ ºàâÿ ≠ß‘ 纡õ«â π¡“° ¡‰’ ¢¡π— √Õ∫‡Õ«‡¬Õ– ‡¢“â ¬¡‘ °‰Á ¡à “¡“√∂≈¥≈߉¥âé πõ°®“°π—èπ·≈â« ‘Ëß·«¥≈ÂÕ¡√Õ∫ µ«— ‡¢“°¡Á º’ ≈µõà °“√µ¥— π‘ „®‡ª≈¬ë’ π≈§ÿ ¢Õßµ«— ‡Õß ç°“√‡ªìππ—°»÷°…“∑’ë≈õπ¥õπ Õ¬ÿà„π‡¡◊õß·ø™—ëπ ·≈⫵—«‡õß®¡ÿ°„à≠à¡“° º¡°ÁÕ¬“°®–¥Ÿ¥’ ¥Ÿ‡∑à ·≈â« º¡õ¬ÿà≈õπ¥õπ§π‡¥’¬« ¡’∫â“πõ¬ÿà·∂«πáõµµ‘ßoe‘≈≈å ¡’ ·¡à∫â“π∑”§«“¡ –Õ“¥ ¡’‰≈øá ‰µ≈å∑’륒¡“° ·µà‰¡à¡’ §√Õ∫§√«— Õ¬‡ÀŸ §¬’ ߢ“â ß ®–∑”»≈— ¬°√√¡Õ–‰√°‰Á ª∑”‡õß ‡≈¬„π™«à ߪ¥î ‡∑Õ¡é ·¡â∫“ߧ√—èß®–µâõß„™â‡ß‘π∂÷ß ª≠í À“„À≠À ”À√∫— ‡¢“çµõππ’躡õ“¬ÿ 36 º¡ºà“π°“√∑”»—≈¬°√√¡¡“‡¬Õ–¡“° À¡¥‡ßπ‘ ‰ª‡°õ◊ ∫≈“â π¥õ≈≈“√å À√∞— oe ‡ae√“– ¡—π¡’§«“¡´—∫´âõπ Π’Ë§◊Õ¢ÂÕ§«“¡∑’˺¡ ◊ËÕÕÕ°‰ª∂÷ß§Π Õ◊ËΠÊ «à“°“√∑”»—≈¬°√√¡ae≈“µ‘°‰¡à„™à‡√◊ëõßõ—πµ√“¬ ·µà¡—π¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß ‡À¡◊õπ°“√ºà“µ—¥∑—ë«ê ‰ª º¡ºà“π °“√µ‘¥‡™◊ÈÕ¡“À≈“¬§√—Èß¡“° à«π∑’ë¡’ªí≠à“¡“°∑’ë ÿ¥ §◊Õ®¡Ÿ° µâõßºà“µ—¥∂÷ß 11 §√—Èß ‡§¬∂÷ß°—∫à“¬„®‰¡à –¥«° µõâ ß·°‰â ¢®π‡¥¬î’ «π¥è’ ¢’ πè÷ ·≈«â ç ßë‘ ∑ºë’ ¡∑”∑ßè— À¡¥∂“â ‰≈µà ßè— ·µµà ßè— ·µ»à √’ …–≈ß¡“‡≈¬ §Õ◊ ª≈°ÿ º¡ 3 §√ßè— ¬°§«È‘ 3 §√ßè— ¬°µ“4 §√ßè— ‡ae√“– ©¥’ ‚∫∑ÕÁ °´¡å “°‡°π‘ ‰ª ·≈«â ©¥’ º¥‘ ∑Ë’ À√Õ◊ „™‡â ¢¡Á ∑©Ë’ ¥’ ≈ß ≈÷°‡°‘π‰ª ºà“µ—¥àÿ ‡Õ“‰¢¡—Π∑’Ë°√“¡ÕÕ°∑“ߪ“° ºà“°√“¡„À¥â ¡¥≈ÿ ‡∑“à °π— º“à µ¥— ª“° „ ´à ≈‘ ‚‘ §π∑§ë’ “ß„à¡â ’ ‡À≈’ˬ¡ ∑”Àπâ“„à⇪ìπ«’‡™ae ¥÷ßàπâ“2 §√—Èß ¥Ÿ¥‰¢¡—π √Õ∫§Õ 2 §√ßè— ç„ ´à ≈‘ ‚‘ §Π∑ÀË’ π“â Õ° ®Π‡À¡Õ◊ πõ°‰°‡à ¡ÕË◊ 7 ª∑ï ·Ë’ ≈«â ·≈–¡“·°‰â ¢‡¡ÕË◊ 3 ª∑ï ·Ë’ ≈«â „ ‡à ®≈∑·Ë’ ¢π·≈–à«— ‰À≈„à Àâ ¡°’ ≈“â ¡ Õπ— πºè’ ¡‰¡·à π–π”‡≈¬ ¡π— „Àºâ ≈¥À’ ≈ß— 6 ‡¥Õ◊ π ·µàà ≈ß— ®“°ππè— ®– ßà º≈√“â ¬ ”À√∫— º¡©¥’ ‰ª 2 Õ“∑µ‘ ¬å ¥Ÿ‡À¡◊ÕΠ·√¡‚∫ ¥Ÿ¡’ae≈—ß¡“° µõππ—èπ·oeªªïô¡“° ·µà À≈—ß®“°π—è𵑥‡™◊èõ ¢¬—∫·¢π‰¡à‰¥â ‰¡à¡’§«“¡√ÿâ ÷°‡≈¬ µõππõπõ¬ÿà„π‚√ßae¬“∫“≈ ·≈⫧‘¥«à“µ—«‡õß®–µ“¬ º¡‡ ¬’ „®°∫— ßë‘ ∑∑Ë’ ”≈߉ª πõπ√õâ ߉àâ «¥¡πµµå ≈Õ¥ çµâπªï∑’ë·≈⫺¡‰ªºà“µ—¥∑’ë·õ≈‡õ ‡Õ“°√–¥Ÿ°´’Ë‚§√ß ÕÕ° 4 ´‡Ë’ ae√“–õ¬“°„à‡â Õ«‡≈°Á ≈ß π∫— «“à °≈“â À“≠¡“° ∑’ˇՓ´’Ë‚§√ßÕÕ° 4 ´’Ë ‡ae√“–º¡™õ∫·ø™—ëπ Õ¬“°¡’ √Ÿª√à“ߥ’∑—èßµõπµ◊ëππõπ·≈–µõπà≈—∫ §π‡√“¡’°√–¥ÿ° ´‚Ë’ §√ß 24 ´Ë’ À√Õ◊ 12 §àÿ ´ßë÷ §∑àÿ Ë’ 11 ·≈– 12 ®– πè— °«“à §àÿ Õ◊ËΠÊ ·≈–®–‰¡À‡°“–°—∫°√–¥Ÿ°ÕÀÕΠ¢Õß°√–¥Ÿ°Õ° ´÷Ëß 4 ´’ËΠ’È ¡¡ÿµ‘«à“„§√‰¥â√—∫õÿ∫—µ‘‡àµÿ “¡“√∂ºà“µ—¥π” °√–¥Ÿ°π’èõõ°‰ª„™â‰¥â ·µà¢õߺ¡‰¡à¡’·≈â« ∂⓺¡‡°‘¥ Õ∫ÿ µ— ‡‘ Àµ°ÿ ®Á –‰¡¡à °’ √–¥°Ÿ ”√Õ߇õ“‰ª„™‰â ¥â ·µ°à “√∑ºë’ ¡ ‰¡¡à °’ √–¥°Ÿ ´‚Ë’ §√ß 2 §πàÿ È’ ‡¡ÕË◊ º¡„ §à Õ√‡å ´µá ®–‡ÀΠÁ ‡Õ« ‡≈Á°¡“° ¥Ÿ‡ÕÁ°‚´µ‘° ∂Ⓡªìπºÿâà≠‘ß®–¡õ߇àáπ‰¥â™—¥ °«à“‡ae√“–ºÿâà≠‘ß¡’º‘«àπ—ß∫“ß°«à“ºÿ♓¬ ·µàº¡‰¡à ·π–π”„à℧√∑” ‡ae√“–µâõß„™â‡«≈“ºà“µ—¥π“π¡“° ‡¡◊Ëõøóôπ¢÷èπ¡“¡—π‡®á∫ª«¥∑√¡“π‡à¡◊õπ∂ÿ°∑—∫¥â«¬ √∂∫√√∑°ÿ ‡≈¬é √–À«à“ßøí߇¢“‡ªî¥‡º¬‡√◊ëõß√“«°“√∑”»—≈¬°√√¡ Õ¥∂“¡∂ß÷ ∑¡Ë’ “¢Õßπ¬— πµå “‡’ ∑“‡À≈Õ◊ ∫§πàÿ ‰È’ ¡‰à ¥â 窰µ‘º¡¡’µ“’π蔵“≈ ·≈â«„ à‡≈π å∑’뇪ìπ·∫∫ ‡aeπµå¥â«¬¡◊õ ∑”∑’Ë·Õ≈‡Õ §ÿ≥¿“ae¥’¡“° §Ÿà≈– 600 ‡À√’¬≠ „ à‰¥âªïπ÷ß ·µàº¡¥ÿ·≈¡—π¥’¡“° ∑”§«“¡ –Õ“¥õ¬à“ߥ’ ∂â“¡’ªí≠à“°á à߉ª„à⇢“¥ÿ·≈∑”§«“¡ –Õ“¥„À º¡¡’à≈“¬ ’ ∫“ߧÿà ’πè”‡ß‘π ®–‡≈◊Õ°„ à ’ Õ–‰√°·Á ≈«â ·µ¡à ¥âÿ ·≈–‡ ÕÈ◊ º“â ∑®Ë’ –„ „à π«π— ππè— Êé ‡¡◊ËÕ∂“¡‡¢“«À“§‘¥®–À¬Ÿ¥¡—ȬÀ√◊Õµ‘¥¡’¥À¡Õ‡ ’¬ ·≈«â ‡¢“ªø‡‘ ∏ ç·ππà Õπ º¡õ¬“°®–ଥÿ ¡“π“π·≈«â ·µà¡—π°á¡’§«“¡º‘¥ae≈“¥„àâ®”µâõ߉ª·°â‰¢õ¬ÿà °Á 7 ae—πªõπ¥å°á‰¡à„™à 104 105 พบกับ ฉบับหน้าพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 PUBLISHER/EDITOR-IN-CHIEF วราภรณ์ ศริ บิ ญุ มา INTERNATIO­NAL SALES REPRESENTA­TIVES SPECIAL PROJECT Special Project Manager พสิ ษิ ฐ์ จรี ะธาดาพนั ธุ์ Grapic Designer สมภสั สร กำชยั ถาวรรตั นะ Project Coordinato­r กญั ญาภทั ร สมวงค์ DIGITAL Digital Writers ชารณิ เกยี รตศิ กั ดท์ิ วี ภทพร เรอื งประยรู Creative VDO & Editing Officer กฤตตกิ า ภวู ปทั มนนั ท์ INTEGRATED MARKETING COMMUNICAT­ION Assistant Marketing and Circulatio­n Director ปาณสิ รา วรี ะประทปี MARKETING Digital Marketing Executive กอ่ พงศ์ เหมนลิ รตั น์ Marketing Executive นภิ าพร กนั ใจรส CIRCULATIO­N Circulatio­n Executive อรวรรณ นรมานติ ย์ PRODUCTION Production Manager ADVERTISIN­G GM Advertisin­g & Business Developmen­t ศริ มิ า ลมิ้ วริ ยิ ะเลศิ Director of Advertisin­g นรกมล กาญจนมณเี สถยี ร ขจณี ชุ กาญจนเลขา สวุ ณชิ ยช์ า มาตยส์ ทุ ธกิ ลุ Assistant Advertisin­g Director ลกั ขณา วรี ะกลู Advertisin­g Manager ภชั รพี ร สนิ ประชารกั ษ์ Account Manager วชิ ดุ า แสงวเิ ชยี ร Advertisin­g Service กชภสั ดวงเพชรแสง รงุ่ อรณุ ฤกษพ์ นิ ติ ย์ BURDA THAILAND Managing Director วราภรณ์ ศิริบุญมา Financial Controller วัชรีพร แสนพงษ์ BURDA COMMUNITY NETWORK Italy EDITORIAL Managing Editor เกษสดุ า มาระวชิ ยั Social Director / Digital Managing Editor พลอยดี จนั ทรสมบรู ณ์ Senior Art Director เจตน์ อนวชั Photo Editor พพิ ธิ ทรง พรหมขตั แิ กว้ Features Editor วนติ า ฉายประกายแ­กว้ Features Writer มยรุ ฉตั ร เทวะวโรดม Social Writer วชั ราภรณ์ สายเปง็ Sub Editor กรรณกิ าร์ ตรผี ลาวเิ ศษกลุ Editorial Coordinato­r เกศรา วเิ ศษโวหาร Contributo­rs วริ ยิ า สงั ขนยิ ม อภญิ ญา พนั ธส์ วุ รรณ ยศยอด คลงั สมบตั พมิ ลลดา ลมิ้ ศวิ รพฒั น์ ธง ดว้ งคง Mariolina Siclari T. +39 02 91 32 34 66 [email protected] HUBERT BURDA MEDIA - ASIA CEO Sven Friedrichs Germany Julia Mund T. +49 89 92 50 31 97 [email protected] Michael Neuwirth T. +49 89 92 50 36 29 [email protected] Austria บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด Christina Bresler T. +43 1 230 60 30 50 [email protected] เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 16 โซนเอ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม.10120 โทรศัพท์ +66 2676 8999 โทรสาร +66 2676 8990 Switzerlan­d hellothail­[email protected] Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 [email protected] โทรศัพท์ 08–9921–1174, 0–2676–8999 ต่อ 303 โทรศัพท์ 0–2676–8999, โทรสาร 0–2676–8991 ติดต่อฝ่ายโฆษณา แผนกสมาชกิ สมั พันธ์ ปรศั นมี าส พงษส์ วุ รรณ France/luxembourg Marion Badolle-feick T. +33 1 72 71 25 24 marion.badollefei­[email protected] บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด โทร. 0–2368–2942–7 บริษัท คลาสสิค สแกน จำกัด โทร. 0–2291–7575 บริษัท นานาสาส์น จัดจำหน่าย จำกัด โทร. 0–2459–5240–1 พิมพ์ที่ แยกสี จัดจำหน่าย Uk/ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 [email protected] ข้อเขียน รปู ภาพ และพื้นที่โฆษณาทั้งหมดในนิตยสาร สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ถ้าจะนำไปเผย­แพร่ซ้ำ ไม่ว่า จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ตอ้ งไดร้ บั การยนิ ยอมเปน็ ลายลกั ษณอ์ กั ษรจากบรษิ ทั เบอรด์ า้ (ประเทศไทย) จำกัด • No part of this publicatio­n (HELLO! Magazine) and its complement­s may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, in any form, or by any means (electric, mechanical, photocopyi­ng, recording, or otherwise), without the prior written permission of both the owner and publisher (Burda (Thailand) Co., Ltd.) of this magazine. HELLO! Usa/canada/mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 [email protected]

© PressReader. All rights reserved.