Hello! (Thailand) : 2019-10-03

HOROSCOPE : 168 : 168

HOROSCOPE

HOROSCOPE tuikaysine­[email protected] ธ.ค. - 20 ม.ค. เม.ย - 21 พ.ค ส.ค. - 23 ก.ย. ก.ย. - 23 ต.ค. ม.ค. - 19 ก.พ. 22 พ.ค. - 22 มิ.ย. มิ.ย. - 23 ก.ค. ก.พ. - 20 มี.ค. ต.ค. - 22 พ.ย. พ.ย. - 21 ธ.ค. มี.ค. - 20 เม.ย. 24 ก.ค. - 23 ส.ค. 168 ราศีกันย์ 24 ช่วงนี้ดูจะเป็นช่วงที่ดีมีเสน่ห์ ไม่น้อย ตีนติดดินอยู่กับภารกิจ ตรงหนา้ แตใ่ นขณะเดยี วกนั กม็ จนิ ตนาการ มสี มั ผสั พเิ ศษทลี่ ว่ ง รวู้ า่ ควรจะทำอะไ­รยงั ไง การเงนิ หมนุ ระวงิ และยงั ลมุ่ ๆ ดอนๆ ไมม่ น่ั คงเทา่ ไหรน่ กั แต่ ก็จะผ่านไปได้ มีคนรอบตัวที่คอยช่วยเหลือในเรื่อง ตา่ งๆ ทคี่ ณุ อาจจะไมค่ าดคดิ สมั พนั ธภาพหรอื ความรกั สดใสมาก ทั้งที่อาจไม่ใช่ความรักโรแมนติกเสียทีเดียว แตค่ ณุ จะมคี วามรกั ลกึ ซงึ้ ในแบบเฉพาะ­ตวั ทคี่ ณุ เทา่ นนั้ จะเขา้ ใจ มนั คอื ความรกั มนั คอื มติ รภาพทดี่ งี าม คณุ จะ ได้ข้อความสื่อสารที่แสดงความรัก และทำให้คุณ เปลยี่ นไป ราศีมังกร 22 ความรู้สึกหนักอกหนักใจใน เรื่องงานยังมีอยู่ แต่ที่โดดเด่น กว่าเรื่องงานเรื่องเงินคือเรื่อง ความรกั เหมอื นคณุ กำลงั ตกอยู่ ในอารมณ์รัก เป็นทั้งคนถูกรัก และให้รัก หรืออยู่ระหว่างความอึงอล วังวนของความ รู้สึกที่ไม่ค่อยจะชัดเจน แต่น่าจะเรียกได้ว่าความรัก มี การทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ความเป็นทีมเหนียวแน่น และทำไดด้ ประสบความส­ำเรจ็ สวยงาม ผคู้ นรอบตวั สง่ ความรสู้ กึ ดๆี ตอ่ กนั ทำใหค้ ณุ มแี รงบนั ดาลใจอยาก ไปต่อ อยากมีความรัก แม้บางครั้งก็ลังเลในหัวเลี้ยว หวั ตอ่ ของชวี ติ ทกี่ ำลงั เปลยี่ นแปลงทศิ ทาง ราศีพฤษภ 21 ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไป ในทางที่ดีมากๆ มีอะไรหลาย อย่างเข้ามา โอกาสใหม่ๆ ที่น่า ตื่นเต้น ทุกอย่างประเดประ­ดังเข้า มาพรอ้ มๆ กนั เลย เปน็ ชว่ งเวลาที่ คุณกำลังเจิดจ้า มีพลังเต็มเปี่ยม เข้มแข็งทั้งกายและใจ โชคลาภก็มา ความรักก็มี การงานและชีวิตกำลังเริ่มต้น ใหม่อย่างเต็มไปด้วยพลังแก่กล้า ดีไปหมดทุกอย่าง เวที ชีวิตกำลังสนุกสนาน มีความพร้อมที่จะบรรลุ ลงมือและ ประสบความส­ำเร็จในทุกๆ เรื่อง ถ้ามีใครเข้ามาในชีวิต ตอนนี้ คุณจะเข้ากันได้อย่างดีและมีความสุขกันมาก การ เงินก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่ง ได้โชค ได้โอกาส มากันหลาย ทางเลย แมแ้ ตค่ ดิ กกู้ จ็ ะไดเ้ งนิ กสู้ มประสงค์ ราศีกุมภ์ 21 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่า ตื่นเต้นเกิดขึ้น แต่ที่น่าตื่นเต้น ดีงามที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของ ความรกั มคี นมาเสนอรกั มกี าร ตกหลมุ รกั รกั แลว้ ไมแ่ คลว้ คลาด ความสัมพันธ์ไต่ระดับอย่างเร็ว พาชีวิตไปสู่ทิศทาง ใหม่ๆ เหมือนฟ้าลิขิต เหมือนเส้นทางใหม่ๆ ที่สดใส กวา่ เกา่ กเ็ ผยขนึ้ มา ความยงุ่ ยากคลายลงไ­ป ในการงาน ยงั คงอาจมคี วามขดั แยง้ แตไ่ มใ่ ชเ่ รอื่ งใหญ่ เพราะตอน นี้คุณมีไฟยิ่งกว่าที่ผ่านมา อาจมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามา ด้วย ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงไปใน­ทางที่ดีอย่างเห็น ไดช้ ดั จะเปน็ ทรี่ จู้ กั ในวงกวา้ งขนึ้ มชี อื่ เสยี งมากขนึ้ ราศีตุลย์ 24 เป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากใน เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก วัน หนึ่งคุณรู้สึกสับสนโลกสะเทือน แต่แล้วคุณก็มาตระหนักว่าคุณ กำลงั ตกหลมุ รกั คณุ ไดเ้ จอเนอื้ คู่ ไดเ้ จอคนทที่ ำใหช้ วี ติ ไมเ่ หมอื นเดมิ อกี ตอ่ ไป มนั คอื การ เดินไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเอาเลย แต่คุณก็อยากไป เพราะคุณกำลังมีความรัก ความสัมพันธ์จะใกล้ชิดขึ้น เรอื่ ยๆ การงานเองก­ม็ สี งิ่ ตา่ งๆ เกดิ ขนึ้ มากมายและน­ำ ความก้าวหน้ามาเรื่อยๆ มีผู้คนมานำเสนอ­งานแบบ ตา่ งๆ ใหค้ ณุ หลายแบบแลว้ แตจ่ ะเลอื ก คณุ จะเลอื กสงิ่ ทมี่ คี วามหมายกบั คณุ ราศีเมถุน ถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วเปิดโอกาสให้ เริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม นี่คือช่วงเวลาของก­ารเริ่มต้นที่ดี มาก เรมิ่ แลว้ ไปโลด ประสบความ สำเรจ็ อยา่ งมหศั จรรย์ ไปสทู่ ศิ ทาง ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจ ได้เจอสิ่งที่สอดคล้องแล้วรุด หน้าไปสู่เวทีใหม่ๆ ที่กว้างไกลกว่าเก่า บางคนอาจได้โก อินเตอร์แบบเผลอๆ มีเรื่องที่ต้องใส่ใจนิดนึงคือสุขภาพ เพราะอะไรต่างๆ จะประเดประ­ดังเข้ามามากถึงขั้นกังวล นอนไมห่ ลบั เปน็ สญั ญาณทด่ี วี า่ จะมกี ารเปลยี่ นแปลงชวี ติ ชดุ ใหญ่ แตเ่ ปลยี่ นไปในทางทด่ี ถี งึ ดมี ากทสี่ ดุ แนน่ อน การ เงินก็หมดกังวลได้ จะได้ทำสัญญาที่สำคัญๆ ซึ่งทำให้ กระแสเงนิ นา่ ตนื่ เตน้ ขนึ้ มาก ราศีกรกฎ 23 ในขณะที่สบายกายสบา­ยใจอยู่กับ ความมั่นคงของฐานะ­ทางการเงิน ที่อุดมสมบูรณ์ คุณมีแนวโน้มที่จะ สนใจใฝ่ธรรมไปด้วย ในเรื่องของ ความรกั ยงั มอี ารมณต์ ดิ คา้ งอยกู่ บั ใครบางคนทใี่ ชก้ ารไมไ่ ดแ้ ลว้ สลดั ไมไ่ ด้ เลยเดนิ หนา้ ตอ่ ไป ไม่ได้เช่นเดียวกัน คุณต้องมีความอดทน รับรู้ความรู้สึก ตัวเองแล้วผ่านไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง คุณกำลังมีเสน่ห์ต่อ ผพู้ บเหน็ มาก แตเ่ นอื่ งจากใจปดิ กเ็ ลยไมเ่ ปดิ ใหใ้ ครเขา้ มา เป็นช่วงที่ควรพักผ่อนเยอะๆ ดูแลสุขภาพ นอนให้อิ่ม ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ถึงจะไม่แน่ใจว่าข้าง หนา้ เปน็ อยา่ งไร แตก่ ด็ ใี จไดว้ า่ ดกี วา่ ทผี่ า่ นมาแนน่ อน ราศีมีน 20 ยังต้องใช้ความอดทนรอ­คอย บางสิ่งบางอย่างอีกสักระยะ หนงึ่ สงิ่ ทคี่ อยยงั ตอ้ งคอย แตก่ จะมขี า่ วสารดๆี ทนี่ า่ ตน่ื เตน้ ทงั้ เรื่องเงินและเรื่องโอกาสเข้ามา แต่ว่ายังไม่ลงตัว มีไฟแรงแต่ยังไม่มีความชัดเจนใน หลายๆ ด้าน พร้อมลุยแต่ก็ต้องระวังความไม่โปร่งใส บางอย่าง ระวังเอกสารสัญญา ข้อตกลง มีเหตุการณ์ คล้ายถูกหักหลัง แต่คุณจะรอดพ้นมาได้อย่างสวยงาม และประสบชัยชนะทีเดียว ความรักก็มีมา หรือว่าอาจ จะเปน็ การหนั กลบั มารกั ตวั เองกเ็ ปน็ ไดซ้ งึ่ จะดมี าก ใน ช่วงนี้สับสนจากผู้คนภายนอกกลับมาดูแลตัวเองจะดี ทสี่ ดุ เงนิ กอ้ นรออกี นดิ เทา่ นนั้ ราศีพิจิก 24 อาจมีการจบสิ้นงานบางอย่าง ที่เป็นภาระหนักหัวอกมานาน หรืออะไรบางอย่างที่ใช้การ ไม่ได้ แต่ก็เรื้อรังค้างคา มาถึง ตอนนจี้ ะไดจ้ บลงเสยี ที หนั หนา้ ไปสู่ทิศทางใหม่ๆ แม้แผลใจยังไม่หายดี คุณยังมี อาการเบื่อหน่ายผู้คนอยู่บ้าง แต่ในเรื่องการงานกา­ร เงนิ นนั้ ดจี งั จะไดป้ ระสบความสำ­เรจ็ ไดช้ ยั ชนะ ไดง้ าน ทที่ ำเพลนิ เจรญิ ใจ งานทหี่ ารายไดจ้ ากทบี่ า้ นกจ็ ะดมี าก จะมีความสุข ความพอใจใน­เรื่องนี้ สิ่งที่ปรารถนาจะ สำเร็จผล อะไรที่ทำให้กังวลใจจะคลี่คลายหายไป คุณ จะกลับมารักชีวิตนี้อีกครั้ง เหตุการณ์ณ์ที่ดูเหมือนจะ ไมด่ คณุ จะตระหนกั วา่ แทจ้ รงิ แลว้ มนั ดสี ำหรบั ชวี ติ ราศีเมษ 21 ราศีธนู 23 ราศีสิงห์ การเงินขึ้นๆ ลงๆ ทำให้กังวล เรื่องเงินค่อนข้างมาก เพราะมี ความไมแ่ นน่ อนสงู แตม่ โี อกาส ทจี่ ะมขี า่ วการเงนิ มาบา้ ง ไดเ้ งนิ จัดสรร ส่วนแบ่ง มรดก หรือ คอมมชิ ชนั่ อะไรสกั อยา่ งเหลา่ นที้ จี่ ะทำใหช้ วี ติ มที ศิ ทาง ที่ชัดเจนขึ้น ภายนอกดูจะไม่เด่นชัดนัก แต่ตัวตน ภายในของคุณกำลังเปลี่ยนแปลง มีพลังมากขึ้น ให้ คณุ คา่ กบั ตวั เองมากขนึ้ มคี วามเขม้ แขง็ ภายในมากขนึ้ ตัดสินตัวเองน้อยลง หาโอกาสอยู่ตามลำพังเพื่อ ใครค่ รวญเรอื่ งชวี ติ และตวั เองจะดมี าก เพราะชวี ติ ชว่ ง นี้จะดีต่อการพัฒนาจิตใจภายในมา­กทีเดียวและเดิน ตามความรสู้ กึ นา่ จะดกี วา่ เหตผุ ล ในช่วงนี้ความรู้สึกที่มีต่อชีวิต อาจดูหนักๆ เป็นกังวล ไม่ ชัดเจน อึมครึมอยู่บ้าง ข่าวดีก็ คือยังมีหลายเรื่องให้เฉลิม ฉลองดีใจ ให้ปลื้มเปรม ถ้าคุณ มองดูดีๆ งานที่ทำเป็นทีมดูจะประสบควา­มสำเร็จ หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้ไปงานรื่นเริงฉลองอะไรบ­าง อย่าง เรื่องส่วนตัวนั้นมีความขัดแย้งในตัวเอง ความ ลงั เลสงสยั คอื ปญั หา ความไมแ่ นช่ ดั ในตวั เอง ทงั้ หมดนี้ กต็ อ้ งใชเ้ วลาในการสำ­รวจใจตวั เองวา่ สงิ่ ตา่ งๆ ทหี่ ยดุ ชะงัก ไม่เดินหน้าปรู๊ดปร๊าดนั้น สิ่งกีดขวางเป็นเรื่อง ของขา้ งนอกหรอื ขา้ งในใจ หาตน้ ตอใหเ้ จอ แลว้ คณุ จะ ไดเ้ ดนิ หนา้ ตอ่ ไดค้ ลอ่ งตวั ขนึ้ เลยละ่ น่าจะได้เงินก้อนใหญ่ที่จะทำให้ คณุ มงั่ คงั่ และทอ่ งโลกอยา่ งทอี่ ยาก ทำมานาน และจะทำให้มีพลังขึ้น ทั้งกายและใจ จัดการชีวิตตัวเอง ได้เต็มที่มากขึ้น ที่สำคัญคือ ได้ เดนิ ทางทอ่ งเทยี่ วนแี่ หละ และเปน็ ชว่ งทเ่ี หมาะสำหรบั การ ทำรีทรีต ทำสมาธิภาวนา ออกเดินทางเพื่อค้นหา ค้นพบ อะไรบางอย่าง การเริ่มต้นยังไม่จำเป็นเพราะคุณยังลังเล ว่าจะเดินไปทิศทางไหน เอาให้แจ่มชัดกว่านี้แล้วเดินหน้า ลยุ ความรกั อยตู่ รงหนา้ อยรู่ อบๆ ตวั แตก่ อ็ ยา่ เพงิ่ วางใจ มงุ่ ไปทางไหนทเี ดยี ว สำรวจแรงจงู ใจตวั เองและอกี ฝา่ ยให้ แนช่ ดั กอ่ นกระโจน

© PressReader. All rights reserved.