Kom Chad Luek : 2019-10-10

10 : 10 : 10

10

คมชัดลึก “แอวถิ่นกลิ่นกาสะลอง” อดมลักษณ โอฬาร ผอ.กิตติรัตน จตรกร มงคลธรรม ปตพานิช คณะผูบรหารและพนักงานศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร นำโดย “กบ” เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจาห­นาที่ บริหาร จัดกิจกรรมแบงปน­ความรักใหแกนองๆ ดอยโอกาสรว­ม 200 ชีวิต ดวยการเลี้ยงอาหารกลา­งวัน พรอมมอบอุปกรณการเรียน และทุน การศึกษา ที่สถานสงเครา­ะหเด็กกำพราวัดตาลเจ็ดชอ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อางทอง เมื่อเร็วๆ นี้ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร” ปท 3 ตามรอยพอ ปวีณอร ปลื้มภาณุภัทร สมชัย เลิศสุทธิวงค สมชัย เลิศสุทธิวงค เวียนธูป ดร.สุทัศน เตชะวิบูลย รอง ปธ.กก.มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เปนประธานใ­นพิธี “เวียนธูปรอบนอกศาล­เจาไตฮงกง” ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรจากเทพ­เจา เพื่อเปน สิริมงคล โดยมี คณะกรรมการ­มูลนิธิ อาสาสมัคร อาสาศิลปน รวมทั้งศิษยานุศิษย ฯลฯ รวมขบวนแหเ­วียนธูป ที่ศาลเจาไตฮง­กง พลับพลาไชย ประวิทย จิตนราพงศ สายใย..สานสัมพันธ -เสาวลักษณ จลมนต ประธานชมรม­คูสมรสตุลาการศาล ยุติธรรม นัดเพื่อนๆ สมาชิกชมรม พบปะสังสรรคในบรร­ยากาศ “สายใย...สาน สัมพันธ” พรอมเตรียมสงตอตำแห­นงประธานชม­รมใหแก กรทิชาต วฒนพันธุ โดยมี ภาวดี เอื้ออังคณากุล, อุษา พิทักษผล, เพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ, คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน ฯลฯ รวมงาน ที่หองมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ภทรพร เพ็ญประพัฒน “แปม” ชฎาทิพ จูตระกูล, “นอง” มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, บญชัย คิดการณไกล, ประวิทย จิตนราพงศ, สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย, ประเวศวุฒิเกษสุดา-“นาม” ปรมา ไรวา, “หรีด” รพีพรรณ เหลืองอรามรัตน, “จูเนียร” มนาเทศ อันนวัฒน, “เอ” ภูวดี คุนผลิน, “เจ” เอกชัย สุขุมวิทยา, วรท หงุยตระกูล, อพเกรดการศึกษา รศ.ลัดดา ภูเกยรติ ผอ.โรงเรียนสาธิตพัฒนา พรอมดวย เศรษฐพล ไกรคุณาศัย หัวหนาทีมบริหารโครงการ “เลิรน สาธิตพัฒนา” และ สุธี อัสววิมล หัวหนาทีมวิชาการ รวมพิธีแถลงขาวควา­มรวมมือระหวาง โรงเรียนสาธิตพัฒนา กับ “เลิรน คอรปอเรชั่น” พรอมเปดเวทีเสวนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการ­ศึกษา “เมซอง แบรเช ปารีส” ม.ล.เยาวภา รังสิต, วชิราพร รังสิต ณ อยุธยา, “มิ้งค” ณัฏฐิ์ประภา- “มิค” ณัฎฐกรม ชุณหะวัณ, “พิม” ริตา จิรา เลิศสุมิตรกุล, “มิ้ง” ลักษิกา กรรณสูต, “ทราย” ศศิกานต สิมะวรา “เอ” นนทกานต ทัพพะรังสี อึง สนุกคิด- ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ปธ.ชมรมชางภาพ­การเมือง คณะกก. รวมกับเครือขาย จิตอาสารัฐสภา และโครงการ­การสรางเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต สสส. จัดกิจกรรม “เสริมปญญา สรางความสุข สนุกคิด พิชิตความเครียด” โดยไดนำเด็กจากบานแหง ความหวัง มูลนิธิเซนตมารตนแ­ละเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร รวมกิจกรรม ที่ศูนยเรยนรูสขภาวะ สสส. สงเสริมสินคาเกษตร นวัตกรรมขาวไท­ย ยนดี กมลวิศว แกวแฝก ผอ.องคการตลาด­เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวง เกษตรและสห­กรณ เปดงาน “โครงการประ­ชาสัมพันธกจกรรมสง­เสริมสินคาเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใสใจ สิ่งแวดลอม” โดยมี ปรีชัย มาละวรรณโณ, ศิริวรรณ พรหมบังเกิด, สวลักษณ ถาพรพาสี รวมงาน ที่ลานโปรโมชั่น ชั้ น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิขาวไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ มอบรางวัลนวัตกรรมขาวไท­ย ประจำป 2562 แกผชนะเลิศประเภท นวัตกรรมขาวไท­ยในระดับอุตสาหกรรม โดยในปนราง­วัลชนะเลิศเปนของคณะ วิศวกรรมศาสต­ร ม.มหาสารคาม และคณะครุศาสตรอตสาห­กรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแ­กน ที่สามยานมิตรทาวน กทม. สทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษยเการัฐศาสตร ม.รามคำแหง และ พล.ต.อ.สุนทร ซายขวัญ นายกสมาคมศิษยเการัฐศาสตร เลี้ยงแสดงความ­ยินดีแก สันติ พรอมพัฒน ในโอกาสที่ไดรบโปรดเก­ลาฯ เปน รมช.คลัง โดยมี จรูญ อินทจาร, ปริญญา นาคฉัตรีย, กิตติ มาไพศาลสิน ฯลฯ รวมยินดี ที่หองอาหารได­นาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอทเซ็นทรัลเวิลด PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.