Kom Chad Luek : 2019-10-10

12 : 12 : 12

12

คมชัดลึก ขอเชิญชวน พี่นองชาวไทยร­วมงาน “ธ สถิตในดวงใจ... นิรันดร” เพื่อนอมรำลึกในพระมหาก­รุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิไดของพระบา­ทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา­ช บรมนาถบพิตร เพื่อจุดประกายควา­มคิดสงตอแรง บันดาลใจจากผูนอมนำคำพอส­อนสูการปฏิบัติจริง เตรียมจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร” เพื่อเผยแพร พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถดา­นการเกษตรข­องพระบาทสม­เด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา­ช บรมนาถบพิตร บอกเลาประส­บการณผาน “วิชาของแผนดิน” การแลก เปลี่ยนเรียนรูของเครือขายพิพิธภัณฑเกษตรฯ ถายทอดองคค­วามรู ภมิปญญา ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ในงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019 : ITE 2019” ยกระดับศักยภาพนวัตกรรมของปร­ะเทศไทยในห­ลากหลายมิติ และเปนการว­างรากฐานปร­ะเทศสูอนาคต ผลักดันใหเกด “นวัตกรรม เพื่อสังคม” ลวนเกิดจากความสน­พระราชหฤทัยและทรง มุงมนที่จะเรียนรูตงแตทรงพระ­เยาว ไดแก ดานถายภาพ ดานนักประดิษฐ ดานการสื่อสาร ดานวรรณกรร­ม ดาน ดนตรี ดานศิลปะ ดานการเกษต­ร พบกับสินคาเกษตร อินทรีย ผก ผลไมตามฤดูกาล ตนไม พนธุไม ผลิตภัณฑ แปรรูปคุณภาพจากเครือขายพิพิธภัณฑทวประเทศ กวา 300 บูธ จะเปนเหมือนการ วางรากฐาน และสรางภาพ­ลักษณประเทศไ­ทยใหเปน “ประเทศ แหงนวัตกรรม” (Innovation Nation) ซงการนำขยะ­พลาสติกมาเปนสวนห­นึ่งของการทำถ­นนแทน ยางมะตอยถือเปนทางออก­หนึ่งที่เอสซีจีและดาวไดรว­มกันพัฒนาขึ้น เพื่อชวยลดปริมาณขยะ ซงนับตั้งแตป พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน เอไอเอส โดยโครงการ­กลุมอนทัชฯ ไดมอบทุนการศึกษาใหแกเยา­วชนไทย และทุนสนับสนุนใหแกครูและโรงเรียน สุวิทย กิ่งแกว ซงนักเรียนสวนใหญขา­ดโอกาส ฐานะยากจน และมาจากคร­อบครัวที่มีปญหา โรงเรียนจึงไดจดทำโคร­งการพัฒนาการเรียน รูสอาชีพตามวิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาถนนจากพ­ลาสติกรีไซเคิลซึ่งเปนการ สานตอนโยบา­ย 7 Go Green ฉตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ชวยลดปริมาณพลาสติกที่จะตองถูก ทิ้งเปนขยะและ­ลดการหลุดลอดออกสูสงแวดลอม โดยเกิดจากความรว­มมือในการพัฒนากระบวนก­าร เทคนิคการ สรางถนน ซึ่งคัดแยกขยะพลา­สติกจากสำนักงานศูนยกระจายสินคา และรานเซเว­น อีเลฟเวน จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนอกจากผลดีในเรื่องของสิ่งแวดลอม หรือ Circular Economy แลวยังชวยพัฒนาชุมชน โดยโครงการ “กลุมอนทัช สรางโอกาสท­างการ ศึกษา” เปนโครงการ­ที่ดีเปนอยางยิ่ง ซงโรงเรียนโนนจันทึกหวยแกวิทยา เปน โรงเรียนอยูในพื้นที่หางไกล และยังขาดแคลนหนังสือและสื่อการ เรียนการสอน ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.