Kom Chad Luek : 2019-10-10

13 : 13 : 13

13

คมชัดลึก ‘วันเฮง’ไดควปองแชม­ปไฟทบงคับที่ชลบุรี “ชางศึก” คองโก อากิระ นิชิโนะ “มุย” ธีรศิลป “เมสซีเจ” ชนาธิป สรงกระสินธ แดงดา พรอมรบ- ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญเขาราย­งานตัวและฝกซอมเ­ปน วันแรก เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ศูนยวทยาศาสต­รการกีฬา ชั้ น 3 การกีฬาแหง ประเทศไทย (กกท.) เพื่อเตรียมความพรอม­กอนทำศึกชิงแชมปอาเซียน “เอเอฟเอฟ ฟุตซอล แชมเปยนชิพ 2019” ที่กรุงโฮจิมินห ประเทศ เวียดนาม ระหวางวันที่ 21-27 ต.ค.นี้ วนเฮงปอง- ดร.พงษ วิเศษไพฑูรย เปนประธานแ­ถลง ขาว วันเฮง ซีพีเอฟ ปองกันแชมปโลกที่ จ.ชลบุรี วันที่ 25 ต.ค.นี้ กอลฟการกุศล- ญี่ปุนแชมป- จันดรา ฮารโตโน โจโกวิดจาจา ประธานหอกา­รคา อินโดนีเซีย-ไทย จัดแขงขันกอลฟการ กุศล ณ สนามกอลฟ อัลไพน จ.ปทุมธานี บรรยากาศเป­นไป อยางสนุกสนาน มนตรี วีระประวัติ สักขีพยาน ชูมือ ยูมิ อิชิกาวา นักชกญี่ปุน แชมปมวยหญิง รุนอะตอมเวท คนใหม จนทิมา วงษซม บริษัท โกรว อัพ แบงค็อก จำกัด “GUYY RUN หนาพรอม GUYY พรอม” “กายรัน หนาพรอม กายพรอม” “เจมสมาร” เจมส อัศรัสกร ยอดธงชัย ส.ปลื้มจิต จะชนะ สมานชัย ทีบีเอ็มยิม จะชนะ หรั่งขาว ว.สังขประไพ พรชัยนอย ม.รัตนบัณฑิต จะแพ เดนเกรียงไกร กานเพชรเล็ก ศ.เวียงสิงห จะชนะ จุฬาเพชร สิงหปอมปราบ เสือดำ ส.ปลื้มจิต จะชนะ โอเลยเล็ก ศิษยฟาบันดาล โรงพยาบาลบ­าลกลวยนํ้าไท กลวยนํ้าไทมูลนิธิ “Run For The Earth 2019” พลังบุญ ว.สันตใต จะแพ เพชรสุวรรณ บูมเด็กเซียน สิงหมาวิน ยอดกฤษดา ยุทธชลบุรี จะแพ เดชศักดา ผูกองหยัดสืบ เพชรรุงเรือง นุยสมุมเมือง จะชนะ โคก ส.ปลื้มจิต รงพทักษ นยสมุมเมือง จะแพ โชคดี แม็กจันดี อุดมสุข คเอก เพชรอูทอง อ.ขวัญเมือง โชคดี เดชศักดา “โครงการศึกษาวิธีฟนฟที่ดินเสื่อมโทรมเขาช­ะงุม อันเนื่องมาจากพระ­ราชดำริ” 5ชาติอาเซียนรวมชิงจัดบอลโลก203­4 เอาแน- พิพัฒน รัชกิจประการ (ที่ 4 จากซาย) รัฐมนตรีวาการกระทร­วงการทองเที่ยวและกีฬา เขารวมประชุมรัฐมนตรี กีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมโซฟเ­ทล ประเทศฟลปป­นส เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ประกาศความ­พรอมในการน­ำชาติ อาเซียนเสนอตัวเปนเจาภาพ­ฟุตบอลโลก 2034 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.